2.1Množné číslo podstatných jmen

Množné číslo (the plural) se tvoří přidáním koncovky -s či -es za podstatné jméno.Koncovka -sbook - books, friend - friends, hand - hands, house - houses, language - languagesKoncovka -esUžívá se po hláskách s, ss, sh, ch a x. Koncové -es se pak vyslovuje -ɪz. Např.:bus - buses, class - classes, dish - dishes, touch - touches, mix - mixesDále pak po koncovém -o. Např.:hero - heroes, tomato - tomatoes, cargo - cargoesPozor! Je-li na konci slova -y za souhláskou, mění se v množném čísle na -ies. Např.:baby - babies, city - cities, lady - ladies, story - storiesVýslovnost koncového -s po neznělém: -k, -p, -t je s jako v češtině. Např.:books bʊks; pets pεts; ships ʃɪps; the Alps ælpsOstatní koncová -s se vyslovují spíše jako z. Např.:kids kɪdz; hands hændz; boys bɔɪz; neighbours ˈneɪbəz; tomatoes təˈmɑːtəʊz