16.2Odvozování předponami

Odvozováním pomocí předpon sice většinou nedochází ke změně slovního druhu, ale dochází k zásadní změně významu slova.Předpony užívané k odvozování slov jsou následující:
a- absence vlastnosti: asexual - bezpohlavní, amoral - amorální
auto- samo sobě: auto-suggestion, autobiography, autoimmune
be- opatřit něco něčím: bespectacled - obrýlený
bi- dvojitost: bifocal - dvouohniskový, bilateral - dvoustranný
co- spolu-: cooperate - spolupracovat, coexist - spoluexistovat, co-author - spoluautor
counter- proti-: counterattack - protiútok, counterpart - protějšek
de- obrácení stavu: decode - dekódovat, demonopolise - demonopolizovat
em- uvést do určitého stavu: embody - ztělesnit, embitter - rozhořčit
en- dodat vlastnost: entrench - obehnat zákopem, enrich - obohatit, encode - zakódovat
ex- bývalý stav: exwife - bývalá manželka, exminister - bývalý ministr
extra- mimo něco: extraterrestrial - mimozemský, extramural - konaný mimo budovu instituce
dis- pravý opak: dislike - nemít rád, disagree - nesouhlasit, disregard - nebrat v úvahu
fore- před či přední: forearm - předloktí, forehead - čelo, foretell - předpovědět, forestall - předejít
hyper- mnohem více či silněji: hypersonic, hyperactive, hyperinflation
il- zápor: před písmenem „l“: illiterate - negramotný
im- zápor: před retnicí: impossible - nemožný, impatient - netrpělivý, impassive - bezvýrazný
in- zápor: intolerant, insane, innocent, instable
inter- mezi: international, interpersonal
ir- zápor: před písmenem „r“: irrational, irrelevant, irresolute
mal- špatný: malfunction, maltreatment
mis- špatný: misunderstanding, misleading, misguided
non- ne-: nonobservance, nonconformity, nonverbal, nonsense
over- pře-: overcharge, overdo, overdue, overestimate, overstate
post- po něčem: postwar, postmortem
pre- před, předem: pre-wash - předpírka, preshrunk - předsražený, prearrange - předem připravit
pro- pro co, zastávající co: - pro-democratic, pro-European
re- znovu-: reconstruct, resend, replay, reform
self- sám sebe: self-access, self-abuse, self-destruction, self-assertive, self-confident
sub- pod čím: submarine, substandard, subnormal, subconscious
super- nad čím, vyšší/větší než: supernatural, supersonic, superhuman
tri- trojitý: triangle, trilateral, tripod
trans- pře-, přes: transplant, transatlantic, translocation, transform
ultra- extrémně: ultralight, ultraconservative, ultra-high
un- ne-: unhealthy, unstable, unable, unabridged, unacceptable
uni- jedno-: unilateral, unicycle, unidimensional, unidirectional