7.7.3Čas přítomný prostý

Užívá se pro vyjadřování dějů nebo tvrzení, které mají obecnou platnost, jsou obvyklé, nebo se stále a pravidelně opakují. Např.:I wake up at seven a.m. every day.Každý den vstávám v sedm. ránoHe goes to work by car.Jezdí do práce autem.We live in a city.Žijeme ve městě.She only drinks water.Pije jen vodu.Dále se užívá spolu se slovesy vyjadřujícími smyslové vnímání, citové vztahy a u dějů, které svojí podstatou nemohou být průběhové povahy. Typicky se pojí se slovesy jako:like, love, taste, know, think, agree, forget, believe, trust, understand, recognize, mean, realize ap.Může se používat také pro oživení děje při líčení příběhu, často ve zprávách ap.He goes to the car and it explodes.Jde k autu a to vybuchne.The police find a dead body.Policie našla mrtvolu.Gramaticky je podmíněno užití času přítomného prostého ve větách časových, po podmínce a ve vztažných větách, kde je hlavní věta v budoucím čase.We'll wait until they call.Počkáme, až zavolají.If he comes, I'll tell him.Jestli přijde, řeknu mu to.We'll do it before he arrives.Uděláme to, než dorazí.