2.2Výjimky tvoření množného čísla

V tvoření množného čísla existuje několik nepravidelností.U podstatných jmen končících na -f či -fe se tato neznělá souhláska v množném čísle mění na -v. Následně se také mění výslovnost z neznělé koncové hlásky na znělou.leaf - leaves, shelf - shelves, knife - knives, wife - wives, half - halves ap.Dále existují slova tvořící množné číslo zcela nepravidelně změnou v kmeni. Patří sem:man - men, child - children, tooth - teeth, foot - feet, mouse - mice, louse - lice, goose - geese, dice - diceNepravidelnost u man platí i pro složeniny s tímto slovemgentleman - gentlemen, gunman - gunmen, woman - women ap.V angličtině také existují slova, která netvoří množné číslo vůbec, jelikož vyjadřují hromadnost nebo pomnožnost.information, knowledge, advice, luggage, merchandise, cattle, chess, news, homework ap.Dále existují podstatná jména fungující i jako množné číslo, která však s množným číslem nemění svůj tvar. Nejčastěji se jedná o názvy druhů živočichů.fish, fruit, sheep, deer, moose, grouse, salmon ap.Poznámka: Podstatná jména typu fish (ryby), fruit (ovoce) ap. mohou tvořit množné číslo, pokud však hovoříme o více druzích.There's a lot of fish.Je tam spousta ryb.There are many fishes in the sea.V moři je mnoho druhů ryb.Je třeba též dávat pozor na číslo podstatných jmen, která jsou v češtině běžná v množném čísle, ale v angličtině jsou chápána jako hromadná a netvoří tudíž množné číslo a chovají se ve větě jako slovo v jednotném čísle. Např.: peníze/informace/zavazadla JSOU, ale v angličtině money/information/luggage IS! ap.