3.1.1Stupňování příponami

Přípon -er a -est se používá u krátkých přídavných jmen - u jednoslabičných a dvojslabičných končících souhláskou, dvojhláskou -ow či er, slabičným -l nebo koncovkou some či majících přízvuk na koncové slabice.Superlativ nej- se pojí v angličtině s určitým členem the.nice - nicer - the nicestbig - bigger - the biggestshort - shorter - the shortestlong - longer - the longestlight - lighter - the lightestfast - faster - the fastestsmall - smaller - the smallestPři stupňování může docházet ke změnám pravopisu kvůli zachování výslovnosti, hlavně zdvojováním písmen:sad - sadder - the saddestmad - madder - the maddestthin - thinner - the thinnesthot - hotter - the hottestPřídavná jména končící na y po souhlásce mění při stupňování koncovku na -ier a -iest.heavy - heavier - the heaviesthappy - happier - the happiestbloody - bloodier - the bloodiesthungry - hungrier - the hungriestKoncovka y se nemění, pokud je před ní na konci přídavného jména samohláska. Např.:grey - greyer - the greyest; coy - coyer - the coyest