11Příslovce

V angličtině lze příslovce dělit, podobně jako v češtině, na:Příslovce místa
here zde down dole, dolů
there tam up nahoře, nahoru
where kde above nahoře
nowhere nikde below dole
somewhere někde inside uvnitř
everywhere všude out ven
anywhere kdekoli outside venku
Příslovce času
now nyní never nikdy
always vždy often často
seldom zřídka just právě
still ještě yet ještě se záp., už
already již when kdy, když
Příslovce způsobu či míry
quite celkem almost téměř
rather spíše much mnoho nepoč.
many mnoho poč. completely zcela
enough dosti very velmi
hardly sotva somehow nějak
Dále je lze dělit podle vzniku na příslovce prostá - soon, now, never, very, hard, often, almost ap. a příslovce odvozená.