8.4Tvary „MIGHT“ a „MAY“

Might je tvarem slovesa may a vyjadřuje potenciální objektivní možnost či nejistotu - mohl bych, mohl by, mohlo by, mohla by, mohl bys, mohli bychom, mohli byste, mohli by.It might cause problems.Mohlo by to způsobit problémy.We might go to see it.Mohli bychom se na to jít podívat.