8.3Tvary „COULD“ a „CAN“

Could kʊd je tvarem slovesa can a vyjadřuje nejčastěji obraty typu mohl bych, mohl by, mohlo by, mohla by, mohl bys, mohli bychom, mohli byste, mohli by ve smyslu něčí možnosti, schopnosti či ochoty.Používá se obdobně jako can v čase přítomném prostém, a to i při tvoření otázek a záporů.V oznamovací kladné větě stojí za podmětem a před infinitivem významového slovesa.I could help you.Mohl bych ti pomoct.They could say...Mohli by říct...We could have some tea.Mohli bychom si dát čaj.You could tell him to...Mohl bys mu říct, ať...Pozor! Tvar could je také považován za minulý čas od slovesa can.We couldn't get out.Nemohli jsme se dostat ven.I fell and couldn't get up.Spadl jsem a nemohl jsem vstát.Poznámka: Jako významové sloveso lze can opsat pomocí be able to - být schopen. Tento opis se užívá hlavně v jiných časech, než je přítomný prostý.I won't be able to come.Nebudu moci přijít.Pro vyjádření potenciální možnosti v minulosti je třeba užít could have nebo couldn't have, za kterým poté následuje významové sloveso ve tvaru příčestí minulého (3. tvar sloves).Tvar could have se v hovorové angličtině často stahuje na could'veIt could have been better.Mohlo to být lepší.It couldn't have been better.To (ani) nemohlo být lepší.Při vyjadřování údivu či nedůvěry o ději v minulosti se používá obrat can't have a významového slovesa ve tvaru minulého příčestí - Past participle - PP.He can't have done it!On to přece nemohl udělat!She can't have told them!Ona jim to nemohla říct!