8.2Tvar „SHOULD“

Should ʃʊd vyjadřuje nejčastěji české: měl by(ch), měl bys, mělo by, měla by, měli bychom, měli by(ste), jako doporučení a též předpoklad, domněnku ap.V oznamovací kladné větě stojí za podmětem a před infinitivem významového slovesa.You should call him.Měl bys mu zavolat.I should do it now.Měl bych to udělat hned.They should be back in an hour.Měli by být zpátky za hodinu.It should be easier this way.Mělo by to být takto snazší.Otázka a zápor se tvoří obdobně jako u budoucího času prostého. Např.:Should he know about that?Měl by o tom vědět?Why should I do it?Proč bych to měl dělat?What should we do?Co bychom měli dělat?Zápor should not se běžně stahuje na tvar shouldn't ʃʊdnt. Např.:You shouldn't do it.Neměl bys to dělat.We shouldn't accept it.Neměli bychom to přijímat.It shouldn't be hard.Nemělo by to být těžké.Shouldn't you be at school?Neměl bys být ve škole?Should se užívá též chceme-li se zeptat, zda (nebo co) má někdo udělat. Např.:Should I call him?Mám mu zavolat?Who should we turn to?Na koho se máme obrátit?Should se může také užít k vyjádření teoretické možnosti - kdyby (náhodou) ap.Potom je ale většinou slovosled jako u otázky se should na začátku věty. Např.:Should you need help ...Kdybyste potřeboval pomoc... náhodou