U počítače

U počítače

At the computer
Potřebuji na chvíli počítač.
I need a computer for a while.
aɪ niːd ə kəmˈpjuːtə fɔː ə waɪl
Jak to mám pustit?
How do I switch/turn it on?
haʊ dʊ aɪ swɪtʃ/tɜːn ɪt ɒn?
Nejde mi to pustit.
I can't get it to work.
aɪ kɑːnt gεt ɪt tə wɜːk
Tento počítač není zasíťovaný.
This computer is not networked.
ðɪs kəmˈpjuːtə ɪz nɒt ˈnεtˌwɜːkt
Nejdřív se musíte přihlásit/nalogovat jako...
First you must log in as...
fɜːst juː mʌst lɒg ɪn əz
Jaké je tady (přístupové) heslo?
What is the access password here?
wɒt ɪz ðiː ˈæksεs ˈpɑːsˌwɜːd hɪə?
Jak se dostanu do e-mailu?
How do I get to my mailbox?
haʊ dʊ aɪ gεt tə maɪ ˈmeɪlˌbɒks?
Může mi někdo založit uživatelský účet?
Can anybody create a user account for me?
kən ˈεnɪˌbɒdɪ kriːˈeɪt ə ˈjuːzə əˈkaʊnt fə miː?
Kde najdu ten soubor/adresář?
Where do I find the file/directory?
wεə dʊ aɪ faɪnd ðə faɪl/dɪˈrεktərɪ?
V jaké aplikaci mám ten soubor otevřít?
Which application should I use to open the file?
wɪtʃ ˌæplɪˈkeɪʃən ʃʊd aɪ juːz tə ˈəʊpn ðə faɪl?
Nemůžu tu aplikaci rozběhnout.
I'm unable to run the application.
aɪm ʌnˈeɪbl tə rʌn ðiː ˌæplɪˈkeɪʃən
Jaký mám použít internetový prohlížeč?
What Internet browser should I use?
wɒt ˈɪntəˌnεt ˈbraʊzə ʃʊd aɪ juːz?
Nemůžu se dostat na internet.
I can't access the Internet.
aɪ kɑːnt ˈæksεs ðiː ˈɪntəˌnεt
Kam mám ten soubor uložit?
Where should I save the file?
wεə ʃʊd aɪ seɪv ðə faɪl?
Do souboru mi nejde zapisovat.
I can't edit the file.
aɪ kɑːnt ˈεdɪt ðə faɪl
Jak vložím text do bloku?
How can I select the text?
haʊ kən aɪ sɪˈlεkt ðə tεkst?
Musíš použít vyjmout a vložit.
You must use cut and paste.
juː mʌst juːz kʌt ænd peɪst
Můžu si vytvořit zástupce na ploše?
Can I create a shortcut on the desktop?
kən aɪ kriːˈeɪt ə ˈʃɔːtˌkʌt ɒn ðə ˈdεskˌtɒp?
Jak tady napíšu apostrof?
How do I type an apostrophe here?
haʊ dʊ aɪ taɪp ən əˈpɒstrəfɪ hɪə?
Mám něco s počítačem.
Something is wrong with my computer.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ maɪ kəmˈpjuːtə
Nefunguje mi klávesnice/myš/monitor.
My keyboard/mouse/screen is not working.
maɪ ˈkiːˌbɔːd/maʊs/skriːn ɪz nɒt ˈwɜːkɪŋ
Potřebuji novou podložku pod myš.
I need a new mouse pad.
aɪ niːd ə njuː maʊs pæd
Nejde mi otevřít CD mechanika.
I can't open the CD drive.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn ðə ˌsiːˈdiː draɪv
Počítač se pořád zasekává/kouše.
My computer keeps freezing.
maɪ kəmˈpjuːtə kiːps ˈfriːzɪŋ
Ta aplikace (mi) nejde zavřít/ukončit.
I'm unable to close/exit the application.
aɪm ʌnˈeɪbl tə kləʊz/ˈεgzɪt ðiː ˌæplɪˈkeɪʃən
Potřebuji ten soubor vypálit na CD.
I need to burn a CD of the file.
aɪ niːd tə bɜːn ə ˌsiːˈdiː əv ðə faɪl
Můžeš mi to vytisknout?
Can you print it out for me?
kən juː prɪnt ɪt aʊt fə miː?
Není zapnutá tiskárna.
The printer is not on.
ðə ˈprɪntə ɪz nɒt ɒn
V tiskárně došel papír.
The printer is out of paper.
ðə ˈprɪntə ɪz aʊt əv ˈpeɪpə
Mám ten počítač vypnout?
Should I turn the computer off?
ʃʊd aɪ tɜːn ðə kəmˈpjuːtə ɒf?
Nech počítač běžet.
Leave the computer running.
liːv ðə kəmˈpjuːtə ˈrʌnɪŋ

Veřejný internet

Public Internet
Potřebuji si něco najít na internetu.
I need to look something up on the Internet.
aɪ niːd tə lʊk ˈsʌmθɪŋ ʌp ɒn ðiː ˈɪntəˌnεt
Máte tady připojení/přístup na internet?
Do you have Internet access here?
dʊ juː hæv ˈɪntəˌnεt ˈæksεs hɪə?
Je tu někde internetová kavárna?
Is there an Internet café around here?
ɪz ðεə ən ˈɪntəˌnεt ˈkæfeɪ əˈraʊnd hɪə?
Je v knihovně veřejný internet?
Is there public Internet access in the library?
ɪz ðεə ˈpʌblɪk ˈɪntəˌnεt ˈæksεs ɪn ðə ˈlaɪbrərɪ?
Jak mají otevřeno?
What are the opening hours?
wɒt ɑː ðiː ˈəʊpənɪŋ aʊəz?
Kolik stojí 10 minut/hodina?
How much is ten minutes/an hour?
haʊ mʌtʃ ɪz tεn ˈmɪnɪts/ən aʊə?
Ke kterému počítači si můžu sednout?
Which computer can I use?
wɪtʃ kəmˈpjuːtə kən aɪ juːz?
Používá někdo tento počítač?
Is anybody using this computer?
ɪz ˈεnɪˌbɒdɪ juːzɪŋ ðɪs kəmˈpjuːtə?
Můžete mi, prosím, pomoci?
Could you help me, please?
kʊd juː hεlp miːˌ pliːz?
Mám nějaké problémy s klávesnicí/myší.
I've got some problems with the keyboard/mouse.
aɪv gɒt sʌm ˈprɒbləmz wɪθ ðə ˈkiːˌbɔːd/maʊs
Nejde mi odeslat e-mail.
I can't send an e-mail.
aɪ kɑːnt sεnd ən iːmeɪl
Připojení je hrozně pomalé.
The connection is too slow.
ðə kəˈnεkʃən ɪz tuː sləʊ
Můžu si tu něco stáhnout na flash disk?
Can I use my flash disk to download something?
kən aɪ juːz maɪ flæʃ dɪsk tə ˈdaʊnˌləʊd ˈsʌmθɪŋ?
Je tu nějaká tiskárna?
Is there a printer here?
ɪz ðεə ə ˈprɪntə hɪə?
Kolik účtujete za stránku?
How much do you charge for a page?
haʊ mʌtʃ dʊ juː tʃɑːdʒ fɔː ə peɪdʒ?
Prodáváte tu datové nosiče?
Do you sell data media?
dʊ juː sεl ˈdeɪtə ˈmiːdɪə?
Chtěl bych zaplatit.
I'd like to pay.
aɪd laɪk tə peɪ

Elektronická pošta

E-mailing
Máte přístup na internet?
Do you have access to the Internet?
dʊ juː hæv ˈæksεs tə ðiː ˈɪntəˌnεt?
Můžete mi to poslat e-mailem?
Can you send it to me by e-mail?
kən juː sεnd ɪt tə miː baɪ iːmeɪl?
Dám vám vědět e-mailem.
I will let you know via e-mail.
aɪ wɪl lεt juː nəʊ ˈvaɪə iːmeɪl
Jakou máte e-mailovou adresu?
What's your e-mail address?
wɒts jɔː iːmeɪl əˈdrεs?
Dostali jste můj e-mail ohledně...?
Did you get my e-mail about...?
dɪd juː gεt maɪ iːmeɪl əˈbaʊt?
Žádný e-mail mi od vás nedošel.
I('ve) got no e-mail from you.
aɪ(v) gɒt nəʊ iːmeɪl frɒm juː
Kdy jste ten e-mail posílal?
When did you send the e-mail?
wεn dɪd juː sεnd ðiː iːmeɪl?
Potvrďte prosím přijetí zprávy.
Please confirm receipt of the message.
pliːz kənˈfɜːm rɪˈsiːt əv ðə ˈmεsɪdʒ
Zatím mi na e-mail neodpověděl.
He hasn't responded to my e-mail yet.
hɪ ˈhæznt rɪˈspɒndɪd tə maɪ iːmeɪl jεt
Poslal jsem to v příloze.
I sent it as an attachment.
aɪ sεnt ɪt əz ən əˈtætʃmənt
V příloze najdete...
Find attached (in the e-mail)...
faɪnd əˈtætʃt (ɪn ðiː iːmeɪl)
U vašeho e-mailu žádná příloha nebyla.
There was no attachment with your e-mail.
ðεə wɒz nəʊ əˈtætʃmənt wɪθ jɔː iːmeɪl
Zapomněl jsem soubor přiložit.
I forgot to attach the file.
aɪ fəˈgɒt tə əˈtætʃ ðə faɪl
Příloha mi nejde otevřít.
I can't open the attachment.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn ðiː əˈtætʃmənt
E-mail mi nejde odeslat.
I'm unable to send the e-mail.
aɪm ʌnˈeɪbl tə sεnd ðiː iːmeɪl
E-mail se mi vrátil (jako nedoručitelný).
The e-mail bounced (back).
ðiː iːmeɪl baʊnsd (bæk)
Měl jsem plnou (e-mailovou) schránku.
My mailbox was full.
maɪ ˈmeɪlˌbɒks wɒz fʊl
Můžete to prosím poslat znovu?
Can you please resend it?
kən juː pliːz rɪˈsεnd ɪt?
Máte ještě nějakou jinou e-mailovou adresu?
Do you have another e-mail address?
dʊ juː hæv əˈnʌðə iːmeɪl əˈdrεs?
Dejte mi vědět, zda vám můj e-mail došel.
Please let me know if you got my e-mail.
pliːz lεt miː nəʊ ɪf juː gɒt maɪ iːmeɪl
Můžete mu prosím můj e-mail přeposlat?
Can you please forward my e-mail to him?
kən juː pliːz ˈfɔːwəd maɪ iːmeɪl tə hɪm?
Předem děkuji za odpověď.
Looking forward to hearing from you.
lʊkɪŋ ˈfɔːwəd tə ˈhɪərɪŋ frɒm juː
Děkuji za odpověď.
Thank you for your reply.
θæŋk juː fɔː jɔː rɪˈplaɪ