V kempu

V kempu

Camping
Kde je nejbližší kemp?
Where is the nearest camping site?
wεə ɪz ðə nɪərɪst kæmpɪŋ saɪt?
Můžeme tady kempovat?
Can we camp here?
kən wiː kæmp hɪə?
Může se sem s obytným přívěsem?
Can we enter with a caravan/trailer?
kən wiː ˈεntə wɪθ ə ˈkærəˌvæn/ˈtreɪlə?
Máte volné místo?
Do you have a vacancy?
dʊ juː hæv ə ˈveɪkənsɪ?
Platí se za osobu nebo za stan?
Do I pay per person or for a tent?
dʊ aɪ peɪ pə ˈpɜːsn ɔː fɔː ə tεnt?
Kolik je to za noc?
How much is it per night?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt pə naɪt?
Kolik stojí elektřina na den?
How much is the electricity per day?
haʊ mʌtʃ ɪz ðiː ɪlεkˈtrɪsɪtɪ pə deɪ?
Pas vám tady nemohu nechat.
I can't leave my passport here.
aɪ kɑːnt liːv maɪ ˈpɑːspɔːt hɪə
Můžeme si tady pronajmout ledničku?
Can we rent a fridge here?
kən wiː rεnt ə frɪdʒ hɪə?
Kde jsou tady sprchy/záchody/umývárny?
Where are the showers/toilets/washrooms here?
wεə ɑː ðə ˈʃaʊəz/ˈtɔɪlɪts/ˈwɒʃˌruːmz hɪə?
Kde můžeme zaparkovat?
Where can we park our car?
wεə kən wiː pɑːk aʊə kɑː?
Kde si můžeme postavit stan?
Where can we pitch our tent?
wεə kən wiː pɪtʃ aʊə tεnt?
Můžeme tady rozdělat oheň?
Can we make fire here?
kən wiː meɪk faɪə hɪə?
Kde si můžeme nasbírat dříví na oheň?
Where can we collect (some) firewood?
wεə kən wiː kəˈlεkt (sʌm) ˈfaɪəˌwʊd?
Můžu tady nechat volně pobíhat psa?
Can I let my dog run loose here?
kən aɪ lεt maɪ dɒg rʌn luːs hɪə?
Jak máme své zásoby zajistit před medvědy?
How can we protect our food from bears?
haʊ kən wiː prəˈtεkt aʊə fuːd frɒm bεəz?
V kolik hodin se otvírá/zavírá brána?
What time does the main gate open/close?
wɒt taɪm dʌz ðə meɪn geɪt ˈəʊpn/kləʊz?
Chceme si půjčit loďku.
We'd like to rent a boat.
wiːd laɪk tə rεnt ə bəʊt
Mohu si tady vypůjčit kolo?
Can I rent a bike here?
kən aɪ rεnt ə baɪk hɪə?
Je tady (někde) veřejný telefon?
Is there a payphone here?
ɪz ðεə ə ˈpeɪˌfəʊn hɪə?
Dají se tu někde chytat ryby?
Can I angle around here?
kən aɪ ˈæŋgl əˈraʊnd hɪə?
Musím mít povolení?
Do I need a permit?
dʊ aɪ niːd ə ˈpɜːmɪt?
Půjčujete stany/spacáky?
Do you rent tents/sleeping bags?
dʊ juː rεnt tεnts/sliːpɪŋ bægz?
Budeme spát pod širákem.
We will sleep in the open.
wiː wɪl sliːp ɪn ðiː ˈəʊpn
Můžeme si nechat věci ve stanu?
Is it safe to leave our stuff in the tent?
ɪz ɪt seɪf tə liːv aʊə stʌf ɪn ðə tεnt?
Kde jsou tady odpadkové koše/kontejnery?
Where are the garbage containers here?
wεə ɑː ðə ˈgɑːbɪdʒ kənˈteɪnəz hɪə?
Dají se tady poblíž nakoupit nějaké potraviny?
Can we buy some food around here?
kən wiː baɪ sʌm fuːd əˈraʊnd hɪə?
Dá se tady zajít někam na jídlo/pivo?
Is there a place to eat/to have a beer around here?
ɪz ðεə ə pleɪs tə iːt/tə hæv ə bɪə əˈraʊnd hɪə?
umývárna
washroom, shower room
ˈwɒʃˌruːmˌ ˈʃaʊə ruːm
pitná voda
drinking/potable water
drɪŋkɪŋ/ˈpəʊtəbl ˈwɔːtə
užitková voda
service water, non-potable water
ˈsɜːvɪs ˈwɔːtəˌ nɒnˈpəʊtəbl ˈwɔːtə
toaleta, záchod
toilet, lavatory, (AmE) bathroom
ˈtɔɪlɪtˌ ˈlævətrɪˌ ˈbɑːθˌruːm
obytný vůz
camper van, RV, motor home
ˈkæmpə vænˌ ˌɑːˈviːˌ ˈməʊtə həʊm
karavan (přívěs)
caravan, (AmE) (camper) trailer
ˈkærəˌvænˌ (ˈkæmpə) ˈtreɪlə
stan
tent
tεnt
stanové kolíky
tent pegs
tεnt pεgz
stanové tyčky
tent poles
tεnt pəʊlz
stanová plachta/celta
canvas, tarpaulin
ˈkænvəsˌ tɑːˈpɔːlɪn
tropiko
flysheet
ˈflaɪˌʃiːt
moskytiéra
mosquito net
məˈskiːtəʊ nεt
spacák
sleeping bag
sliːpɪŋ bæg
karimatka
camping mat
kæmpɪŋ mæt
táborák
campfire
ˈkæmpˌfaɪə
ohniště
fire ring
faɪə rɪŋ
dřevo
wood
wʊd
sirky
matches
mætʃɪz
zapalovač
lighter
ˈlaɪtə
tábornický/horolezecký vařič
Primus stove
ˈpraɪməs stəʊv
sekyrka
hatchet
ˈhætʃɪt
kapesní/zavírací nůž
pocket knife, clasp knife
ˈpɒkɪt naɪfˌ klɑːsp naɪf
otvírák na konzervy
can opener
kən ˈəʊpənə
ešus
mess tin
mεs tɪn
batoh, krosna
backpack, rucksack
ˈbækˌpækˌ ˈrʌkˌsæk