Jídelní lístek

Jídelní lístek

The menu
porce
portion
ˈpɔːʃən
poloviční porce
half portion
hɑːf ˈpɔːʃən
dětská porce
children's portion
ˈtʃɪldrənz ˈpɔːʃən
dvojitá porce
double portion
ˈdʌbl ˈpɔːʃən
snídaně
breakfast
ˈbrεkfəst
pozdní snídaně
brunch
brʌntʃ
studená snídaně
continental breakfast
ˌkɒntɪˈnεntl ˈbrεkfəst
teplá snídaně
cooked/English breakfast
kʊkt/ˈɪŋglɪʃ ˈbrεkfəst
oběd
lunch
lʌntʃ
svačina, přesnídávka
snack
snæk
občerstvení, svačin(k)a
refreshment
rɪˈfrεʃmənt
večeře
dinner, supper
ˈdɪnəˌ ˈsʌpə
předkrm
(BrE) starter, (AmE) appetizer, hors d'oeuvre
ˈstɑːtəˌ ˈæpɪˌtaɪzəˌ ɔː ˈdɜːvr
polévky
soups
suːps
hlavní chod
main course, (AmE) entrée
meɪn kɔːsˌ ˈɒntreɪ
studená jídla
cold food
kəʊld fuːd
teplá jídla
hot meals
hɒt miːlz
minutky
short orders
ʃɔːt ˈɔːdəz
bezmasá jídla
vegetarian meals
ˌvεdʒɪˈtεərɪən miːlz
přílohy
side dishes
saɪd dɪʃɪz
obloha
garnish
ˈgɑːnɪʃ
dezerty, zákusky
desserts, sweets
dɪˈzɜːtsˌ swiːts
nápoje
drinks, beverages
drɪŋksˌ ˈbεvərɪdʒɪz
alkoholické nápoje
alcoholic drinks
ˌælkəˈhɒlɪk drɪŋks
nealkoholické nápoje
non-alcoholic drinks
nɒnˌælkəˈhɒlɪk drɪŋks