Cestujeme autem

Cestujeme autem

Travelling by car
Potřebuji svézt do města.
I need a ride/lift to the city.
aɪ niːd ə raɪd/lɪft tə ðə ˈsɪtɪ
Svezete mě?
Can you give me a lift/(AmE) ride?
kən juː gɪv miː ə lɪft/raɪd?
Zavezeš mě tam?
Will you drive me there?
wɪl juː draɪv miː ðεə?
Vezmete mě tam?
Will you take me there?
wɪl juː teɪk miː ðεə?
Vzal byste mě tam?
Would you take me there?
wʊd juː teɪk miː ðεə?
Potřebujete/Chcete svézt?
Do you need a lift/(AmE) ride?
dʊ juː niːd ə lɪft/raɪd?
Pojedeme (mým) autem.
Let's go by (my) car.
lεts gəʊ baɪ (maɪ) kɑː
Nastupte si!
Get in!
gεt ɪn!
Mohu si sednout dozadu/dopředu?
Can I sit in the back/front?
kən aɪ sɪt ɪn ðə bæk/frʌnt?
Připoutejte se.
Fasten your seat belt., Buckle up.
ˈfɑːsn jɔː siːt bεltˌ ˈbʌkl ʌp
Nejde mi zapnout pás.
I can't fasten my seat belt.
aɪ kɑːnt ˈfɑːsn maɪ siːt bεlt
Mám řídit?
Shall I drive?
ʃæl aɪ draɪv?
Budeme se střídat v řízení.
We will take turns at the wheel.
wiː wɪl teɪk tɜːnz æt ðə wiːl
Jak se tady řadí zpátečka?
How do I engage reverse gear?
haʊ dʊ aɪ ɪnˈgeɪdʒ rɪˈvɜːs gɪə?
Jak se zapíná tempomat?
How do I engage the cruise (control)?
haʊ dʊ aɪ ɪnˈgeɪdʒ ðə kruːz (kənˈtrəʊl)?
Můžu stáhnout/otevřít okénko?
Can I wind down the window?
kən aɪ wɪnd daʊn ðə ˈwɪndəʊ?
Můžete pustit/ztlumit/vypnout klimatizaci?
Can you turn the air-conditioning on/down/off?
kən juː tɜːn ðiː εəkənˈdɪʃənɪŋ ɒn/daʊn/ɒf?
Můžeme na chvilku zastavit?
Can we stop for a minute?
kən wiː stɒp fɔː ə ˈmɪnɪt?
Zajeď ke kraji., Zastav.
Pull over.
pʊl ˈəʊvə
Potřebuji na záchod.
I need to use the toilet/(AmE) bathroom.
aɪ niːd tə juːz ðə ˈtɔɪlɪt/ˈbɑːθˌruːm
Dělá se mi/mu v autě špatně.
I get/He gets carsick.
aɪ gεt/hɪ gεts ˈkɑːˌsɪk
Máte něco proti nevolnosti v autě/kinetóze?
Do you have something for car/motion sickness?
dʊ juː hæv ˈsʌmθɪŋ fə kɑː/ˈməʊʃən ˈsɪknɪs?
Potřebuji si protáhnout nohy.
I need to stretch my legs.
aɪ niːd tə strεtʃ maɪ lεgz
Uděláme si krátkou pauzu.
Let's take a short break.
lεts teɪk ə ʃɔːt breɪk
Zastavím u benzinky/na odpočívadle.
I will stop at a service area/rest area.
aɪ wɪl stɒp æt ə ˈsɜːvɪs ˈεərɪə/rεst ˈεərɪə
Můžete mě/nás tady vysadit?
Can you drop me/us here?
kən juː drɒp miː/əs hɪə?
Chtěli bychom se zastavit v...
We'd like to make a stopover in...
wiːd laɪk tə meɪk ə ˈstɒpˌəʊvə ɪn
Dostaneme se tam autem?
Can we get there by car?
kən wiː gεt ðεə baɪ kɑː?
Řekněte mi, kde mám odbočit.
Tell me where to turn.
tεl miː wεə tə tɜːn
Tady odbočte vlevo/vpravo.
Turn left/right here.
tɜːn lεft/raɪt hɪə
Jede se tudy do...?
Is this the way to...?
ɪz ðɪs ðə weɪ tə?
Dá se tady někde zaparkovat?
Can I park (a)round here?
kən aɪ pɑːk (ə)raʊnd hɪə?
Mohu tady nechat auto?
Can I leave my car here?
kən aɪ liːv maɪ kɑː hɪə?
Kde je nejbližší parkoviště?
Where is the nearest parking lot?
wεə ɪz ðə nɪərɪst ˈpɑːkɪŋ lɒt?
Platí se tady za parkování?
Do they charge for parking here?
dʊ ðeɪ tʃɑːdʒ fə ˈpɑːkɪŋ hɪə?
Dochází nám benzin.
We are running out of petrol/(AmE) gas.
wiː ɑː ˈrʌnɪŋ aʊt əv ˈpεtrəl/gæs
Došel nám benzin.
We have run out of petrol/(AmE) gas.
wiː hæv rʌn aʊt əv ˈpεtrəl/gæs
Potřebuji dotankovat.
I need to refuel.
aɪ niːd tə riːˈfjuːəl
Je tady poblíž čerpací stanice?
Is there a petrol/(AmE) gas station near here?
ɪz ðεə ə ˈpεtrəl/gæs ˈsteɪʃən nɪə hɪə?
Můžete mě svézt k nejbližší benzince?
Could you take me to the nearest petrol/(AmE) gas station?
kʊd juː teɪk miː tə ðə nɪərɪst ˈpεtrəl/gæs ˈsteɪʃən?
Plnou nádrž, prosím.
Full tank please., Make it full, please.
fʊl tæŋk pliːzˌ meɪk ɪt fʊlˌ pliːz
Prosím 20 litrů Naturalu 95.
Twenty litres of unleaded, please.
ˈtwεntɪ ˈliːtəz əv ʌnˈlεdɪdˌ pliːz
Potřebuji doplnit olej.
I need to refill the oil.
aɪ niːd tə ˈriːfɪl ðiː ɔɪl
Chtěl bych dopumpovat pneumatiky.
I would like to pump up/inflate my tyres.
aɪ wʊd laɪk tə pʌmp ʌp/ɪnˈfleɪt maɪ ˈtaɪəz
Potřeboval bych automapu.
I need a road map.
aɪ niːd ə rəʊd mæp
Jaká je tady povolená rychlost?
What is the speed limit here?
wɒt ɪz ðə spiːd ˈlɪmɪt hɪə?
Překročil jste povolenou rychlost.
You were speeding.
juː wɜː spiːdɪŋ
Nevšiml jsem si té dopravní značky.
I didn't notice the road sign.
aɪ ˈdɪdnt ˈnəʊtɪs ðə rəʊd saɪn
Nevěděl jsem, že je tady omezená rychlost.
I didn't know there's a speed limit here.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ ðεəz ə spiːd ˈlɪmɪt hɪə
Mohu vidět váš řidičský průkaz?
Can I see your driving licence/(AmE) driver's license?
kən aɪ siː jɔː ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsəns/ˈdraɪvəz ˈlaɪsəns?
Mám doklady v kufru.
I have my (car) papers in the boot/(AmE) trunk.
aɪ hæv maɪ (kɑː) ˈpeɪpəz ɪn ðə buːt/trʌŋk
Mohu vystoupit z auta?
Can I get out of the car?
kən aɪ gεt aʊt əv ðə kɑː?
To auto je z půjčovny.
It is a rental car.
ɪt ɪz ə ˈrεntl kɑː
Mohu tady stopovat?
Can I hitchhike here?
kən aɪ ˈhɪtʃˌhaɪk hɪə?
benzin
petrol, (AmE) gas
ˈpεtrəlˌ gæs
nafta
diesel (oil)
ˈdiːzl (ɔɪl)
motorový olej
motor oil
ˈməʊtə ɔɪl
olej do převodovky
transmission oil
trænzˈmɪʃən ɔɪl
chladicí kapalina
coolant
ˈkuːlənt
brzdová kapalina
brake fluid
breɪk ˈfluːɪd
náplň do ostřikovače
windshield washer fluid
ˈwɪndˌʃiːld ˈwɒʃə ˈfluːɪd
výměna kola/pneumatiky
wheel/tyre change
wiːl/ˈtaɪə tʃeɪndʒ
výměna oleje
oil change
ɔɪl tʃeɪndʒ
defekt
puncture, flat tyre
ˈpʌŋktʃəˌ flæt ˈtaɪə

Autodíly

Car parts
anténa
aerial
ˈεərɪəl
blatník
wing, (AmE) fender
wɪŋˌ ˈfεndə
přední blatník
front wing/(AmE) fender
frʌnt wɪŋ/ˈfεndə
zadní blatník
rear wing/(AmE) fender
rɪə wɪŋ/ˈfεndə
blinkr, blikač
indicator, blinker, (AmE) turn signal
ˈɪndɪˌkeɪtəˌ ˈblɪŋkəˌ tɜːn ˈsɪgnl
brzda
brake
breɪk
ruční brzda
hand brake, (AmE) emergency brake
hænd breɪkˌ ɪˈmɜːdʒənsɪ breɪk
parkovací brzda
parking brake
ˈpɑːkɪŋ breɪk
brzdová hadička
brake hose
breɪk həʊz
brzdová světla
brake lights, stoplights
breɪk laɪtsˌ ˈstɒpˌlaɪts
brzdové destičky
brake pads
breɪk pædz
brzdové kotouče
brake discs
breɪk dɪsks
brzdový pedál
brake pedal
breɪk ˈpεdl
centrální zamykání
central locking
ˈsεntrəl lɒkɪŋ
cívka zapalování
ignition coil
ɪgˈnɪʃən kɔɪl
čelní sklo
windscreen, (AmE) windshield
ˈwɪndˌskriːnˌ ˈwɪndˌʃiːld
čerpadlo
pump
pʌmp
olejové čerpadlo
oil pump
ɔɪl pʌmp
palivové čerpadlo
fuel pump
fjʊəl pʌmp
číslo SPZ/poznávací značky
registration/(AmE) license number
ˌrεdʒɪˈstreɪʃən/ˈlaɪsəns ˈnʌmbə
dětská sedačka
baby (car) seat
ˈbeɪbɪ (kɑː) siːt
disk (kola)
wheel disk
wiːl dɪsk
duše (kola)
inner tube
ˈɪnə tjuːb
dveře
door
dɔː
přední/zadní dveře
front/rear door
frʌnt/rɪə dɔː
dveře zavazadelníku
tailgate
ˈteɪlˌgeɪt
dveřní přihrádka
door pocket
dɔː ˈpɒkɪt
elektrika (rozvody)
electrics
ɪˈlεktrɪks
hever
jack
dʒæk
hustilka (na kola)
tyre pump
ˈtaɪə pʌmp
chladič
radiator
ˈreɪdɪˌeɪtə
kapota
bonnet, (AmE) hood
ˈbɒnɪtˌ hʊd
karoserie
body
ˈbɒdɪ
katalyzátor
catalytic converter
ˌkætəˈlɪtɪk kənˈvɜːtə
klakson
horn
hɔːn
klíč na kola (křížový)
cross spanner, (AmE) cross wrench
krɒs ˈspænəˌ krɒs rεntʃ
klíče od auta
car keys
kɑː kiːz
klika dveří
door handle
dɔː ˈhændl
klínový řemen (větráku)
fan belt
fæn bεlt
kufr
boot, (AmE) trunk
buːtˌ trʌŋk
měrka oleje
dipstick
ˈdɪpˌstɪk
mlhovky
fog lights
fɒg laɪts
mřížka chladiče
radiator grille
ˈreɪdɪˌeɪtə grɪl
nádrž
tank
tæŋk
nádržka na chladicí kapalinu
coolant tank
ˈkuːlənt tæŋk
náprava
axle (tree)
ˈæksəl (triː)
nárazník
bumper
ˈbʌmpə
nosič na kola
bike rack
baɪk ræk
objímka žárovky
bulb socket
bʌlb ˈsɒkɪt
olejová nádrž
oil tank
ɔɪl tæŋk
olejová vana
oil sump, (AmE) oil pan
ɔɪl sʌmpˌ ɔɪl pæn
osa (nápravy)
axle
ˈæksəl
ostřikovač (čelního skla)
windscreen washer, (AmE) windshield washer
ˈwɪndˌskriːn ˈwɒʃəˌ ˈwɪndˌʃiːld ˈwɒʃə
otáčkoměr
tachometer
tæˈkɒmɪtə
ovladač stěračů
wiper control
ˈwaɪpə kənˈtrəʊl
páčka blikačů
turn indicator lever
tɜːn ˈɪndɪˌkeɪtə ˈliːvə
palivoměr
fuel gauge
fjʊəl geɪdʒ
palubní deska
dashboard
ˈdæʃˌbɔːd
pás (bezpečnostní)
seat belt, safety belt
siːt bεltˌ ˈseɪftɪ bεlt
plynový pedál
gas pedal
gæs ˈpεdl
pneumatika
tyre
ˈtaɪə
podvozek
chassis
ˈʃæsɪ
poklice (kola)
hubcap
ˈhʌbˌkæp
popelník
ashtray
ˈæʃˌtreɪ
posilovač (řízení)
power steering
ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ
poznávací značka
number plate, (AmE) license plate
ˈnʌmbə pleɪtˌ ˈlaɪsəns pleɪt
předek (auta)
car front
kɑː frʌnt
převodovka
transmission
trænzˈmɪʃən
manuální převodovka
manual transmission
ˈmænjʊəl trænzˈmɪʃən
automatická převodovka
automatic transmission
ˌɔːtəˈmætɪk trænzˈmɪʃən
přihrádka (palubní)
glove compartment
glʌv kəmˈpɑːtmənt
reflektory
headlights, headlamps
ˈhεdˌlaɪtsˌ ˈhεdˌlæmps
rezerva
spare tyre
spεə ˈtaɪə
dojezdová rezerva
temporary spare tyre
ˈtεmpərərɪ spεə ˈtaɪə
plnohodnotná rezerva
full-size spare tyre
fʊlsaɪz spεə ˈtaɪə
rozdělovač
distributor
dɪˈstrɪbjʊtə
řadicí páka
gear lever, (AmE) gear shift
gɪə ˈliːvəˌ gɪə ʃɪft
řízení
steering
ˈstɪərɪŋ
sedadlo
seat
siːt
zadní sedadla
rear seats
rɪə siːts
sedadlo řidiče
driver seat
ˈdraɪvə siːt
sedadlo spolujezdce
passenger seat
ˈpæsɪndʒə siːt
sněhové řetězy
snow chains, (AmE) tire chains
snəʊ tʃeɪnzˌ ˈtaɪə tʃeɪnz
spojka
clutch
klʌtʃ
startér
starter
ˈstɑːtə
startovací kabely
jump leads, (AmE) jumper cables
dʒʌmp liːdsˌ ˈdʒʌmpə ˈkeɪblz
stěrače (čelního skla)
windscreen/(AmE) windshield wipers
ˈwɪndˌskriːn/ˈwɪndˌʃiːld ˈwaɪpəz
střecha
roof
ruːf
střešní nosič
roof rack
ruːf ræk
střešní okno
sunroof
ˈsʌnˌruːf
světla (přední)
headlights, headlamps
ˈhεdˌlaɪtsˌ ˈhεdˌlæmps
světla dálková
high beam, (AmE) the brights
haɪ biːmˌ ðə braɪts
světla potkávací
dipped headlights, (AmE) low beam
dɪpt ˈhεdˌlaɪtsˌ ləʊ biːm
světla koncová
rear lights, tail-lights
rɪə laɪtsˌ teɪllaɪts
světlomet
headlight, headlamp
ˈhεdˌlaɪtˌ ˈhεdˌlæmp
škrabka na sklo/led
ice scraper
aɪs ˈskreɪpə
tachometr, rychloměr
speedometer
spɪˈdɒmɪtə
tažné lano
tow rope
təʊ rəʊp
tažné zařízení
tow bar, trailer hitch
təʊ bɑːˌ ˈtreɪlə hɪtʃ
tempomat
cruise control
kruːz kənˈtrəʊl
tlumič výfuku
exhaust silencer
ɪgˈzɔːst ˈsaɪlənsə
tlumiče (kol)
shock absorbers
ʃɒk əbˈsɔːbəz
topení
heating
ˈhiːtɪŋ
ventilátor (chladiče)
fan
fæn
víčko nádrže
filler cap, tank cap
ˈfɪlə kæpˌ tæŋk kæp
víčko olejové nádrže
oil cap
ɔɪl kæp
vnější zrcátko
outside mirror
ˌaʊtˈsaɪd ˈmɪrə
volant
steering wheel
ˈstɪərɪŋ wiːl
vstřikovač
injector
ɪnˈdʒεktə
vstřikování
injection
ɪnˈdʒεkʃən
výfuk
exhaust (pipe)
ɪgˈzɔːst (paɪp)
výstražný trojúhelník
warning triangle
ˈwɔːnɪŋ ˈtraɪˌæŋgl
zabezpečovací systém/zařízení
anti-theft system/device
ˈæntɪθεft ˈsɪstəm/dɪˈvaɪs
zadek (auta)
rear
rɪə
zadní sklo
rear window
rɪə ˈwɪndəʊ
zámek
lock
lɒk
zapalování
ignition
ɪgˈnɪʃən
zavěšení kol
wheel suspension
wiːl səˈspεnʃən
zpětné zrcátko
rear-view mirror
rɪəvjuː ˈmɪrə
zvedák (na auto)
jack
dʒæk
žárovka
light bulb
laɪt bʌlb
žárovka do světlometů
headlight bulb
ˈhεdˌlaɪt bʌlb

Půjčovna aut

Car rental
Kde si mohu půjčit auto?
Where can I rent/hire a car?
wεə kən aɪ rεnt/ˈhaɪə ə kɑː?
Chci si půjčit menší úsporné auto.
I'd like to rent an economy car., I'd like to rent a small economical car.
aɪd laɪk tə rεnt ən ɪˈkɒnəmɪ kɑːˌ aɪd laɪk tə rεnt ə smɔːl ˌiːkəˈnɒmɪkl kɑː
Máte něco menšího/většího?
Do you have a smaller one/bigger one?
dʊ juː hæv ə smɔːlə wʌn/bɪgə wʌn?
Jakou má to auto spotřebu?
What mileage does the car get/do?
wɒt ˈmaɪlɪdʒ dʌz ðə kɑː gεt/dʊ?
Kolik to má koní?
What's the car's horsepower?
wɒts ðə kɑːz ˈhɔːsˌpaʊə?
Kolik se vejde do nádrže?
What's the tank capacity?
wɒts ðə tæŋk kəˈpæsɪtɪ?
Jak se otvírá nádrž/kufr?
How do I open the tank/boot?
haʊ dʊ aɪ ˈəʊpn ðə tæŋk/buːt?
Jak se řadí jednička/zpátečka?
How do I engage first/reverse gear?
haʊ dʊ aɪ ɪnˈgeɪdʒ fɜːst/rɪˈvɜːs gɪə?
Má to klimatizaci?
Does the car have air-conditioning?
dʌz ðə kɑː hæv εəkənˈdɪʃənɪŋ?
Mohu si půjčit i přívěs?
Could I rent a trailer as well?
kʊd aɪ rεnt ə ˈtreɪlə əz wεl?
Potřeboval bych i střešní nosič/nosič na kola.
I also need a roof rack/bike rack.
aɪ ˈɔːlsəʊ niːd ə ruːf ræk/baɪk ræk
Chybí tady rezerva.
The spare tyre is missing.
ðə spεə ˈtaɪə ɪz ˈmɪsɪŋ
Kde najdu hever?
Where do I find the jack?
wεə dʊ aɪ faɪnd ðə dʒæk?
Pravá přední/zadní pneumatika je sjetá.
The right front/rear tyre is worn (out).
ðə raɪt frʌnt/rɪə ˈtaɪə ɪz wɔːn (aʊt)
Kolik stojí půjčení na den?
How much is the rental per day?
haʊ mʌtʃ ɪz ðə ˈrεntl pə deɪ?
Je v ceně povinné ručení?
Is third party liability/insurance included?
ɪz θɜːd ˈpɑːtɪ ˌlaɪəˈbɪlɪtɪ/ɪnˈʃʊərəns ɪnˈkluːdɪd?
Je v ceně i jiné pojištění?
Is any other insurance included in the price?
ɪz ˈεnɪ ˈʌðə ɪnˈʃʊərəns ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Co to pojištění zahrnuje?
What does the insurance cover?
wɒt dʌz ðiː ɪnˈʃʊərəns ˈkʌvə?
Kolik by stálo dodatečné/rozšířené pojištění (na den)?
How much would the additional/extended insurance cost (per day)?
haʊ mʌtʃ wʊd ðiː əˈdɪʃənl/ɪkˈstεndɪd ɪnˈʃʊərəns kɒst (pə deɪ)?
Jaká je maximální výše pojistného plnění?
What's the insurance limit here?
wɒts ðiː ɪnˈʃʊərəns ˈlɪmɪt hɪə?
Kolik mil zdarma je v ceně?
How many miles are included in the price?
haʊ ˈmεnɪ maɪlz ɑː ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Je benzín v ceně?
Is the petrol/(AmE) gas included in the price?
ɪz ðə ˈpεtrəl/gæs ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Musím auto vrátit sem?/s plnou nádrží?
Must I return the car here/with a full tank?
mʌst aɪ rɪˈtɜːn ðə kɑː hɪə/wɪθ ə fʊl tæŋk?
Mohu s tím autem opustit stát?
May I leave the state with the car?
meɪ aɪ liːv ðə steɪt wɪθ ðə kɑː?
Mohu auto nechat na jiné vaší pobočce?
Can I leave the car at another branch?
kən aɪ liːv ðə kɑː æt əˈnʌðə brɑːntʃ?
Dokdy mám auto vrátit?
When do I have to return the car?
wεn dʊ aɪ hæv tə rɪˈtɜːn ðə kɑː?
Na jaké číslo mám volat v případě nehody/poruchy/krádeže?
What number should I call in case of an accident/a breakdown/theft?
wɒt ˈnʌmbə ʃʊd aɪ kɔːl ɪn keɪs əv ən ˈæksɪdənt/ə ˈbreɪkdaʊn/θεft?

Taxi

Taxi, cab
Vezmeme si taxíka?
Shall we take a taxi/cab?
ʃæl wiː teɪk ə ˈtæksɪ/kæb?
Jsou tady taxíky drahé?
Are taxis/cabs expensive here?
ɑː ˈtæksɪs/kæbz ɪkˈspεnsɪv hɪə?
Můžete mi sehnat taxi?
Can you get me a taxi/cab?
kən juː gεt miː ə ˈtæksɪ/kæb?
Jaké číslo má taxislužba?
What is the taxi/cab (phone) number?
wɒt ɪz ðə ˈtæksɪ/kæb (fəʊn) ˈnʌmbə?
Jste volný?
Are you free?
ɑː juː friː?
Můžete otevřít kufr/zavazadelník?
Can you open the boot/(AmE) trunk?
kən juː ˈəʊpn ðə buːt/trʌŋk?
Můžete mi pomoci naložit zavazadla?
Can you help me load my baggage/luggage?
kən juː hεlp miː ləʊd maɪ ˈbægɪdʒ/ˈlʌgɪdʒ?
Zavezte mě na nádraží.
Take me to the railway/(AmE) railroad station.
teɪk miː tə ðə ˈreɪlˌweɪ/ˈreɪlˌrəʊd ˈsteɪʃən
Jak dlouho to potrvá?
How long will it take?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
Kolik si účtujete za kilometr?
How much do you charge per kilometer?
haʊ mʌtʃ dʊ juː tʃɑːdʒ pə ˈkɪləˌmiːtə?
Kolik by to stálo na letiště?
How much would it be to the airport?
haʊ mʌtʃ wʊd ɪt biː tə ðiː ˈεəˌpɔːt?
Zavezl byste nás do nějaké dobré hospody?
Could you take us to some good pub/(AmE) bar?
kʊd juː teɪk əs tə sʌm gʊd pʌb/bɑː?
Mohl byste nás trošku provézt po městě?
Could you drive us around the city/town?
kʊd juː draɪv əs əˈraʊnd ðə ˈsɪtɪ/taʊn?
Mohli bychom objet nějaké místní památky?
Could we do a sightseeing tour?
kʊd wiː dʊ ə ˈsaɪtˌsiːɪŋ tʊə?
Jeďte (dál), dokud vám neřeknu.
Keep driving until I tell you.
kiːp ˈdraɪvɪŋ ʌnˈtɪl aɪ tεl juː
Tady odbočte doprava/doleva.
Turn right/left here.
tɜːn raɪt/lεft hɪə
Můžete jet rychleji? Spěchám.
Can you drive faster? I'm in a hurry.
kən juː draɪv fɑːstə? aɪm ɪn ə ˈhʌrɪ
Vysaďte mne tady.
Drop me (over) here.
drɒp miː (ˈəʊvə) hɪə
Kolik stojí minuta čekání?
How much do you charge for a minute of waiting time?
haʊ mʌtʃ dʊ juː tʃɑːdʒ fɔː ə ˈmɪnɪt əv weɪtɪŋ taɪm?
Můžete tu chvíli počkat?
Can you wait here for a moment?
kən juː weɪt hɪə fɔː ə ˈməʊmənt?
Můžete mě tady vyzvednout za hodinu?
Can you pick me up here in an hour?
kən juː pɪk miː ʌp hɪə ɪn ən aʊə?
Pomohl byste mi (nahoru) se zavazadly?
Could you help me (upstairs) with my baggage?
kʊd juː hεlp miː (ˈʌpˈstεəz) wɪθ maɪ ˈbægɪdʒ?
Mám ještě zavazadla v kufru.
I still have some luggage in the boot/(AmE) trunk.
aɪ stɪl hæv sʌm ˈlʌgɪdʒ ɪn ðə buːt/trʌŋk
Nemáte zapnutý taxametr.
Your taximeter isn't on.
jɔː ˈtæksɪˌmiːtə ˈɪznt ɒn
Kolik to dělá?
How much is it?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt?
Není to trošku moc?
Isn't it a bit too much?
ˈɪznt ɪt ə bɪt tuː mʌtʃ?
Nemám menší bankovku.
I have no smaller (bank)note/(AmE) bill.
aɪ hæv nəʊ smɔːlə (bæŋk)nəʊt/bɪl
Špatně jste mi vrátil.
You('ve) short-changed me.
juː(v) ʃɔːttʃeɪndʒd miː
Zbytek si nechte.
Keep the change.
kiːp ðə tʃeɪndʒ