Večerní představení

Večerní představení

Evening performance
Nezajdeme na koncert?
What about going to a concert?
wɒt əˈbaʊt ˈgəʊɪŋ tə ə ˈkɒnsɜːt?
Raději bych šel do kina.
I'd rather go to the cinema/(AmE) movies.
aɪd ˈrɑːðə gəʊ tə ðə ˈsɪnɪmə/ˈmuːvɪz
Co dávají?
What's on?
wɒts ɒn?
O čem to je?
What is it about?
wɒt ɪz ɪt əˈbaʊt?
Kdo to režíroval?
Who's the director?
huːz ðə dɪˈrεktə?
Kdo v tom hraje hlavní roli?
Who is starring?
huː ɪz stɑːrɪŋ?
Kde mohu koupit lístky?
Where can I get tickets?
wεə kən aɪ gεt ˈtɪkɪts?
V kolik hodin to začíná?
What time does it start?
wɒt taɪm dʌz ɪt stɑːt?
Jak dlouho to představení/ten film trvá?
How long is the performance/film?
haʊ lɒŋ ɪz ðə pəˈfɔːməns/fɪlm?
Můžete nám sehnat lístky na zítřek večer?
Can you get us tickets for tomorrow night?
kən juː gεt əs ˈtɪkɪts fə təˈmɒrəʊ naɪt?
Dva lístky někam doprostřed.
I'd like two seats in the middle.
aɪd laɪk tuː siːts ɪn ðə ˈmɪdl
Je vyprodáno.
It is sold out.
ɪt ɪz səʊld aʊt
Kde je tu, prosím, šatna/toaleta?
Where is the cloakroom/toilet, please?
wεə ɪz ðə ˈkləʊkˌruːm/ˈtɔɪlɪtˌ pliːz?
Můžeme ještě dovnitř?
Can we still enter?
kən wiː stɪl ˈεntə?
Kde jsou naše místa?
Where are our seats?
wεə ɑː aʊə siːts?
Promiňte, ale to jsou naše místa.
Excuse me, these are our seats.
ɪkˈskjuːz miːˌ ðiːz ɑː aʊə siːts
Jak se vám to líbilo?
How did you like it?
haʊ dɪd juː laɪk ɪt?
Moc se mi to líbilo.
I liked it a lot.
aɪ laɪkt ɪt ə lɒt
Abych pravdu řekl, moc mě to nebavilo.
To be honest, I didn't enjoy it very much.
tə biː ˈɒnɪstˌ aɪ ˈdɪdnt ɪnˈdʒɔɪ ɪt ˈvεrɪ mʌtʃ
Bylo to celkem zajímavé.
It was quite interesting.
ɪt wɒz kwaɪt ˈɪntrɪstɪŋ
Kam půjdeme zítra večer?
Where shall we go tomorrow evening?
wεə ʃæl wiː gəʊ təˈmɒrəʊ ˈiːvnɪŋ?
Nezajdeme ještě někam na skleničku?
Would you like to go for a drink?
wʊd juː laɪk tə gəʊ fɔː ə drɪŋk?
vstupné
admission (fee)
ədˈmɪʃən (fiː)
vstupné pro dospělé
admission for adults
ədˈmɪʃən fɔː ˈædʌlts
snížené vstupné
reduced admission
rɪˈdjuːst ədˈmɪʃən
sleva pro studenty/děti/skupiny
discount for students/children/groups
ˈdɪskaʊnt fə ˈstjuːdnts/ˈtʃɪldrən/gruːps
vyprodáno
sold out
səʊld aʊt
vstup zdarma
admission free
ədˈmɪʃən friː
premiéra
first night
fɜːst naɪt
derniéra
closing night
ˈkləʊzɪŋ naɪt
odpolední představení
matinee
ˈmætɪˌneɪ
divadlo
theater
ˈθɪətə
loutkové divadlo
puppet theatre
ˈpʌpɪt ˈθɪətə
činohra
drama
ˈdrɑːmə
hra
play
pleɪ
komedie
comedy
ˈkɒmɪdɪ
tragédie
tragedy
ˈtrædʒɪdɪ
opereta
operetta
ˌɒpəˈrεtə
muzikál
musical
ˈmjuːzɪkl
opera
opera
ˈɒpərə
balet
ballet
bæˈleɪ
kino
cinema, (AmE) the movies, movie theater
ˈsɪnɪməˌ ðə ˈmuːvɪzˌ ˈmuːvɪ ˈθɪətə
dobrodružný film
adventure film/(AmE) movie
ədˈvεntʃə fɪlm/ˈmuːvɪ
akční film
action movie
ˈækʃən ˈmuːvɪ
detektivka
crime film/(AmE) movie
kraɪm fɪlm/ˈmuːvɪ
thriller
thriller
ˈθrɪlə
horor
horror film/(AmE) movie
ˈhɒrə fɪlm/ˈmuːvɪ
válečný film
war film/(AmE) movie
wɔː fɪlm/ˈmuːvɪ
dokumentární film
documentary
ˌdɒkjʊˈmεntərɪ
komedie
comedy (film)/(AmE) (movie)
ˈkɒmɪdɪ (fɪlm)/(ˈmuːvɪ)
parodie
parody/spoof film/(AmE) movie
ˈpærədɪ/spuːf fɪlm/ˈmuːvɪ
romantický film
romance film/(AmE) movie
ˈrəʊmæns fɪlm/ˈmuːvɪ
kreslený film
cartoon
kɑːˈtuːn
film pro děti
children's film, (AmE) kid's movie
ˈtʃɪldrənz fɪlmˌ kɪdz ˈmuːvɪ