Veřejné nápisy

Veřejné nápisy

Public notices
Accident & Emergency
Pohotovost (lékařská)
Admission
Vstup
Admission (fee)
Vstupné
Admission free
Vstup zdarma
Air terminal
Letištní hala
Airconditioning
Klimatizace
Airport
Letiště
Ambulance (service)
Rychlá lékařská pomoc
Arrivals
Příjezdy, Přílety
Arrivals hall
Příletová hala
Attention!
Pozor!
Authorized personnel only
Nepovolaným vstup zakázán
B&B, Bed and breakfast
Nocleh se snídaní
Baby changing station
Přebalovací koutek
Baggage check-in
Příjem zavazadel
Baggage claim
Výdej zavazadel
Bank
Banka
Barber shop, Barber's
Holič(ství)
Bathing prohibited
Zákaz koupání
Beach
Pláž
Beach access
Přístup na pláž
Beltway (AmE)
Městský okruh
Best before...
Minimální trvanlivost do...
Beware!
Pozor!
Beware of dog
Pozor, zlý pes
Beware of pickpockets
Pozor na kapsáře
Bikeway (AmE)
Cyklistická stezka
Boarding
Nastupování (na palubu), Nalodění
Boarding time
Čas nástupu do letadla
Booking office
Prodej jízdenek
Box office
Pokladna (v kině ap.)
Bump
Zpomalovací práh, Retardér
Bus stop
Zastávka autobusu
Cancelled
Zrušeno (let ap.)
Car park (BrE)
Parkoviště
Car rental
Půjčovna aut
Carpool (only)
Jen pro vozidla s více pasažéry (pruh)
Caution!
Pozor!
Check-in
Odbavení, Registrace
Chemist's
Lékárna
Children's playroom
Dětský koutek
Classifieds (BrE)
Inzerce, Inzeráty
Clearance sale
Totální výprodej
Cloakroom
Šatna
Close the door
Zavírejte dveře
Closed
Zavřeno
Closing day
Zavírací den
Cold
Studená (voda)
Construction site
Stavba, Staveniště
Cross the street
Přejděte na protější chodník
Crosswalk (AmE)
Přechod pro chodce
Customs
Celnice
Cycleway (BrE)
Cyklistická stezka
Danger
Nebezpečí
Dangerous current
Nebezpečný proud
Dangerous shorebreak
Nebezpečné příbojové vlny
Dead end
Slepá ulice
Delay(ed)
Zpoždění (letu ap.)
Departure lounge
Odletová hala
Departures
Odjezdy, Odlety
Desk
Přepážka
Detour (AmE)
Objížďka
Discount
Sleva
Diversion (BrE)
Objížďka
Do not disturb
Nerušit
Do not enter
Nevstupovat
Do not lean out of the window
Nevyklánějte se z oken
Do not open
Neotvírat
Do not pass (AmE)
Zákaz předjíždění
Do not smoke
Nekuřte
Do not touch
Nedotýkat se
Do not walk
Nepřecházejte
Drinking water
Pitná voda
Drive carefully
Jeďte opatrně
Drugstore (AmE)
Lékárna, Drogerie
Elevator (AmE)
Výtah
Emergency brake
Záchranná brzda
Emergency exit
Nouzový východ
Emergency room (AmE)
Pohotovost (lékařská)
Entrance
Vchod
Escape route
Úniková cesta
Exchange (office)
Směnárna
Exit
Východ, Výjezd
Expiration date (AmE)
Datum spotřeby
Fasten your seat belt(s)
Připoutejte se
Fire hazard/danger
Nebezpečí požáru
First aid
První pomoc
Flight No. ...
Let č. ...
Flight schedule
Letový řád
Flyover (BrE)
Nadjezd
For rent, To rent
K pronájmu
For sale
Na prodej
Free parking
Parkování zdarma
Freeway
Dálnice (bez poplatku)
Gents, Gentlemen
Páni (pánské záchody)
Give way (BrE)
Dej přednost v jízdě
Guarded parking
Hlídané parkoviště
Hairdresser's
Kadeřnictví
High surf
Vysoký příboj
High voltage
Vysoké napětí
Highway
Dálnice
Hospital
Nemocnice
Hot
Horká (voda)
Icy road
Pozor náledí
Information
Informace
Inn
Hostinec
Insert coin
Vhoďte minci
Insert your card
Vložte kartu
Keep clean
Udržujte čistotu
Keep clear
Vjezd, neparkovat, Nepřibližujte se
Keep left/right
Držte se vlevo/vpravo
Keep off, Keep out
Nevstupovat
Knock
Klepejte
Ladies
Dámy, Ženy (dámské záchody)
Left luggage (office)
Úschovna zavazadel
Lift (BrE)
Výtah
Litter (BrE)
Odpadky
Lost property office
Ztráty a nálezy
Luggage lockers
Bezpečnostní schránky (na nádraží)
Mall (AmE)
Nákupní centrum
Manicure
Manikúra
Market(place)
Trh, Tržiště
Men
Páni (pánské záchody)
Men at work
Práce na silnici
Merge left/right
Zařaďte se do levého/pravého pruhu
Mind the step
Pozor, schod
Mind your head
Pozor na hlavu
Motorway (BrE), Superhighway
Dálnice
No admittance except on business
Nepovolaným vstup zakázán
No climbing
Zákaz lezení
No crossing
Zákaz přecházení
No diving
Zákaz skákání do vody
No dumping
Zákaz skládky
No entry
Vstup/Vjezd zakázán, Pouze východ
No fire
Zákaz rozdělávání ohně
No fishing
Zákaz chytání ryb
No idling
Vypněte motor
No left/right turn
Zákaz odbočení vlevo/vpravo
No littering
Neodhazujte odpadky
No overtaking, (AmE) No passing
Zákaz předjíždění
No parking
Zákaz parkování, Neparkovat
No passing zone (AmE)
Zákaz předjíždění
No pets
Zvířata nejsou povolena
No photographs
Zákaz fotografování
No smoking
Zákaz kouření
No stopping
Zákaz zastavení
No surfing
Zákaz surfování
No swimming
Zákaz koupání
No thru traffic
Zákaz vjezdu tranzitní dopravy
No trespassing
Zákaz vstupu (na pozemek)
No U turn
Zákaz otáčení
No vacancy
Obsazeno (v motelu ap.)
No waiting
Zákaz stání
Non-potable water
Užitková voda
Non-smokers
Nekuřáci
Not for drinking
Užitková voda
Notice!
Upozornění!
Occupied
Obsazeno
Office hours
Úřední hodiny, Ordinační doba
One-way traffic
Jednosměrný provoz
On/Off
Zapnuto/Vypnuto
Open
Otevřeno
Opening hours
Otevírací doba
Out of order
Mimo provoz, Nefunguje
Overpass (AmE)
Nadjezd
Park and ride
Záchytné parkoviště
Parking lot (AmE)
Parkoviště
Passport control
Pasová kontrola
Pay-and-display (BrE)
Placené parkování
Pedestrian area (BrE)
Pěší zóna
Pedestrian crossing
Přechod pro chodce
Pedestrians only
Jen pro pěší
Pedicure
Pedikúra
Pharmacy
Lékárna
Phone
Telefon
Picnic area
Piknik povolen
Platform No. ...
Nástupiště č. ...
Poison
Jed
Police station
Policejní stanice, Policie
Post office
Pošta
Potable water (AmE)
Pitná voda
Press (the button)
Stiskněte (tlačítko)
Private (property)
Soukromý majetek/pozemek
Pub
Pivnice
Public convenience
Veřejné záchodky
Pull
K sobě, Sem, Táhnout
Push
Od sebe, Tam, Tlačit
Queues likely (BrE)
Kolona
Quiet!
Ticho!
Railway/(AmE) Railroad station
Vlakové nádraží
Ramp closed
Sjezd z dálnice uzavřen
Refreshments
Občerstvení
Rent-(a-)car
Půjčovna aut
Rental cars
Auta k pronajmutí
Reserved
Rezervováno
Rest area
Odpočívadlo (u silnice)
Restaurant
Restaurace
Restricted area
Nepovolaným vstup zakázán
Restroom(s) (AmE)
Toalety
Ring road (BrE)
Městský okruh
Road under construction
Silnice se opravuje
Road work(s) ahead
Práce na silnici
Room to rent
Pokoj k pronájmu
Roundabout (BrE)
Kruhový objezd
Sale
Výprodej
Shoplifters will be prosecuted
Krádeže se trestají podle zákona
Shopping centre (BrE)
Nákupní centrum
Shorebreak
Příbojové vlny
Sidewalk closed (AmE)
Chodník uzavřen
Slippery road (BrE)
Kluzká vozovka
Slow down
Zpomalte
Slow traffic ahead (AmE)
Kolona
Smokers
Kuřáci
Soft shoulder
Nezpevněná krajnice
Sold out
Vyprodáno
Special offer
Mimořádná nabídka (sleva ap.)
Speed hump
Zpomalovací práh
Speed limit
Maximální povolená rychlost
Speed trap/camera
Měřený úsek (radar měřící rychlost)
Staff only
Jen pro personál
Stairway
Schodiště
Stop
Stát, Zastavte
Store in a cool place
Uchovávejte v chladu
Subway (AmE)
Metro, Podzemní dráha
Takeaway, Takeout (AmE)
Prodej přes ulici
Taxi rank, Taxi stand
Stanoviště taxi
Terminal
(Autobusové) Nádraží, Konečná stanice
Thru traffic (AmE)
Tranzitní doprava
Ticket office
Prodejna jízdenek
Tickets
Jízdenky, Vstupenky, Lístky
Timetable
Jízdní/Letový řád
To the trains
K vlakům (na nástupiště)
Toilet(s) (BrE)
Toalety
Toll
Mýto, Mýtné, Dálniční poplatek
Toll plaza
Terminál pro výběr mýtného
Tollway
Placená dálnice
Tourist information
Turistické informace
Tow-away zone
Zákaz parkování, nebezpečí odtažení
Track No. ...
Kolej č. ...
Traffic circle (AmE)
Kruhový objezd
Trash (AmE)
Odpadky
Trespassers will be prosecuted
Porušení zákazu (vstupu) se trestá
Underground (BrE)
Metro, Podzemní dráha
Underpass
Podjezd, Podchod
Use-by date
Datum spotřeby
Vacancy
Volné pokoje
Vacant
Volný, Volno
Violators will be prosecuted
Porušení zákazu se trestá
Visitors centre/(AmE) center
Návštěvnické centrum
Waiting room
Čekárna
Walk (AmE)
Přecházejte (na přechodu)
Warning!
Upozornění!
Washroom
Záchodky s umývárnou
Watch your step (AmE)
Pozor, schod
Way in
Vjezd, Vchod