Na poště

Na poště

At the post office
Chtěl bych poslat doporučený dopis.
I'd like to send a recorded/(AmE) registered letter.
aɪd laɪk tə sεnd ə rɪˈkɔːdɪd/ˈrεdʒɪstəd ˈlεtə
Normálně, prosím.
Regular (delivery), please.
ˈrεgjʊlə (dɪˈlɪvərɪ)ˌ pliːz
Obálku/známku, prosím.
Could I have an envelope/a stamp please?
kʊd aɪ hæv ən ˈεnvəˌləʊp/ə stæmp pliːz?
Jakou známku potřebuji do...?
What stamp do I need for...?
wɒt stæmp dʊ aɪ niːd fə?
Kolik stojí dopis do...?
How much is a letter to...?
haʊ mʌtʃ ɪz ə ˈlεtə tə?
U které přepážky se podávají balíky?
Which counter is for posting parcels?
wɪtʃ ˈkaʊntə ɪz fə ˈpəʊstɪŋ ˈpɑːsls?
pošta
post office
pəʊst ˈɒfɪs
dopis
letter
ˈlεtə
pohled
postcard
ˈpəʊstˌkɑːd
obálka
envelope
ˈεnvəˌləʊp
balík
parcel, (AmE) package
ˈpɑːslˌ ˈpækɪdʒ
známka
stamp
stæmp
adresa
address
əˈdrεs
ulice
street
striːt
město
city, town
ˈsɪtɪˌ taʊn
PSČ
postcode, (AmE) zip code
ˈpəʊstˌkəʊdˌ zɪp kəʊd
doručení
delivery
dɪˈlɪvərɪ
doporučeně
by recorded delivery, (AmE) by registered mail
baɪ rɪˈkɔːdɪd dɪˈlɪvərɪˌ baɪ ˈrεdʒɪstəd meɪl
letecky
by airmail
baɪ ˈεəˌmeɪl
expres
express
ɪkˈsprεs