Formulář, osobní údaje

Formulář, osobní údaje

Filling out forms
Vyplňte tento formulář.
Complete/Fill in/(AmE) Fill out this form.
kəmˈpliːt/fɪl ɪn/fɪl aʊt ðɪs fɔːm
Pište hůlkovým písmem.
Write in capital letters.
raɪt ɪn ˈkæpɪtl ˈlεtəz
Co patří sem?
What goes (in) here?
wɒt gəʊz (ɪn) hɪə?
Musím vyplnit všechna políčka?
Do I have to fill (in) all the blanks?
dʊ aɪ hæv tə fɪl (ɪn) ɔːl ðə blæŋks?
Nepíše mi pero.
My pen doesn't work.
maɪ pεn ˈdʌznt wɜːk
Můžete mi půjčit pero?
Can I borrow your pen?
kən aɪ ˈbɒrəʊ jɔː pεn?
Napsal jsem to špatně.
I got it wrong., I made an error.
aɪ gɒt ɪt rɒŋˌ aɪ meɪd ən ˈεrə
Mohu to přeškrtnout?
Can I cross it out?
kən aɪ krɒs ɪt aʊt?
Mohu dostat nový formulář?
Can I have another form?
kən aɪ hæv əˈnʌðə fɔːm?
Kde to mám podepsat?
Where should I sign it?
wεə ʃʊd aɪ saɪn ɪt?
Name and surname
Jméno a příjmení
Maiden name
Jméno za svobodna
Date of birth
Datum narození
Age
Věk
Place of birth
Místo narození
Sex, Gender
Pohlaví
Male
Muž
Female
Žena
Place of Residence
Bydliště
Address
Adresa
Temporary/Permanent address
Přechodná/Stálá adresa
Street
Ulice
No.
Číslo popisné
Postcode, (AmE) Zip code
Poštovní směrovací číslo
Marital status
Stav (rodinný)
Single
Svobodný, Svobodná
Married
Ženatý, Vdaná
Widowed
Vdovec, Vdova
Divorced
Rozvedený, Rozvedená
Partner
Druh, Družka
Dependants
Závislé osoby
Citizenship
(Státní) občanství, Státní příslušnost
Nationality
Národnost
Passport No.
Číslo pasu
Identity card No.
Číslo průkazu totožnosti
Driving licence/(AmE) Driver's License No.
Číslo řidičského průkazu
Place of issue
Místo vydání
Issued by
Vydáno kým
Date of issue
Den vystavení
Valid until/for...
Platnost do/po dobu...
Expiry date...
Platnost do...
Signature
Podpis
Delete/Strike out where not applicable.
Nehodící se škrtněte.
Leave blank.
Zde nevyplňujte.