Nouzové situace

Nouzové situace

Emergency
Pomoc!
Help!
hεlp!
Hoří!
Fire!
faɪə!
Zloděj!
Thief!
θiːf!
Pozor!
Watch out!, Look out!
wɒtʃ aʊt!ˌ lʊk aʊt!
Sežeňte pomoc/někoho!
Go get help/somebody!
gəʊ gεt hεlp/ˈsʌmbədɪ!
Můžete mi/nám pomoci?
Can you help me/us?
kən juː hεlp miː/əs?
Je to velice naléhavé!
This is an emergency!
ðɪs ɪz ən ɪˈmɜːdʒənsɪ!
Byl jsem okraden.
I have been robbed.
aɪ hæv bɪn ˈrɒbd
Byl jsem přepaden.
I have been assaulted.
aɪ hæv bɪn əˈsɔːltɪd
Byla jsem znásilněna.
I've been raped.
aɪv bɪn reɪpt
Vykradli nám pokoj.
Our room was burgled/(AmE) burglarized.
aʊə ruːm wɒz ˈbɜːgld/ˈbɜːgləˌraɪzd
Co mám dělat?
What should I do?
wɒt ʃʊd aɪ dʊ?
Zavolejte policii/pohotovost.
Call the police/ambulance.
kɔːl ðə pəˈliːs/ˈæmbjʊləns
Můžete zastavit?
Can you stop?
kən juː stɒp?
Není mi dobře.
I don't feel well.
aɪ dəʊnt fiːl wεl
Potřebuji (si vzít) své léky.
I need to take my medicine.
aɪ niːd tə teɪk maɪ ˈmεdɪsɪn
Mám bolesti.
I'm in pain.
aɪm ɪn peɪn
Potřebuji si lehnout/odpočinout.
I need to lie down/have a rest.
aɪ niːd tə laɪ daʊn/hæv ə rεst
Měl jsem nehodu.
I've had an accident.
aɪv hæd ən ˈæksɪdənt
Ukradli mi pas/všechny peníze.
My passport/All my money has been stolen.
maɪ ˈpɑːspɔːt/ɔːl maɪ ˈmʌnɪ hæz bɪn ˈstəʊlən
Nemám (žádné) peníze!
I have no money!
aɪ hæv nəʊ ˈmʌnɪ!
Nemám cestovní pojištění.
I have no travel insurance.
aɪ hæv nəʊ ˈtrævl ɪnˈʃʊərəns
Ztratil se mi kufr.
My suitcase has been lost.
maɪ ˈsjuːtˌkeɪs hæz bɪn lɒst
Ztratilo se nám dítě.
Our child is missing.
aʊə tʃaɪld ɪz ˈmɪsɪŋ
Ztratil jsem klíče (od auta).
I've lost my (car) keys.
aɪv lɒst maɪ (kɑː) kiːz
Zabouchl jsem si dveře.
I locked myself out.
aɪ lɒkt maɪˈsεlf aʊt
Potřebuji si zavolat.
I need to make a phone call.
aɪ niːd tə meɪk ə fəʊn kɔːl
Mám vybitý mobil.
My mobile/(AmE) cell phone battery is flat.
maɪ ˈməʊbaɪl/sεl fəʊn ˈbætərɪ ɪz flæt
Mohu si od vás zavolat?
Can I use your phone?
kən aɪ juːz jɔː fəʊn?
Kde jsou (tady) toalety?
Where is the lavatory/bathroom/restroom?
wεə ɪz ðə ˈlævətrɪ/ˈbɑːθˌruːm/ˈrεstˌruːm?
Na záchodě není/chybí toaletní papír.
There is no toilet paper in the toilet/(AmE) restroom.
ðεə ɪz nəʊ ˈtɔɪlɪt ˈpeɪpə ɪn ðə ˈtɔɪlɪt/ˈrεstˌruːm
Kde je nejbližší policejní stanice/nemocnice?
Where is the nearest police station/hospital?
wεə ɪz ðə nɪərɪst pəˈliːs ˈsteɪʃən/ˈhɒspɪtl?
Jak se dostaneme na českou ambasádu?
How do we get to the Czech embassy?
haʊ dʊ wiː gεt tə ðə tʃεk ˈεmbəsɪ?
Chci zavolat českou ambasádu.
I want to call the Czech embassy.
aɪ wɒnt tə kɔːl ðə tʃεk ˈεmbəsɪ
Jsem cizinec.
I'm a foreigner.
aɪm ə ˈfɒrɪnə
Nerozumím (vám).
I don't understand you.
aɪ dəʊnt ˌʌndəˈstænd juː
Požaduji tlumočníka.
I require an interpreter.
aɪ rɪˈkwaɪə ən ɪnˈtɜːprɪtə
Neudělal jsem nic nezákonného.
I did nothing illegal.
aɪ dɪd ˈnʌθɪŋ ɪˈliːgl
Nevěděl jsem to.
I didn't know that.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ ðæt
Na to nemáte právo.
You have no right to do this.
juː hæv nəʊ raɪt tə dʊ ðɪs
Jak dlouho mě tu budete držet?
How long are you going to keep me here?
haʊ lɒŋ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə kiːp miː hɪə?
Informujte, prosím, mé příbuzné.
Please inform my relatives.
pliːz ɪnˈfɔːm maɪ ˈrεlətɪvz
Nevyznám se tu.
I'm a stranger here.
aɪm ə ˈstreɪndʒə hɪə
Ztratil jsem se.
I'm lost., I got lost.
aɪm lɒstˌ aɪ gɒt lɒst
Nevím, kde jsem.
I don't know where I am.
aɪ dəʊnt nəʊ wεə aɪ əm
Mám hlad/žízeň.
I'm hungry/thirsty.
aɪm ˈhʌŋgrɪ/ˈθɜːstɪ
Je mi zima/horko.
I'm cold/hot.
aɪm kəʊld/hɒt
Nevím, jak to funguje.
I don't know how it works.
aɪ dəʊnt nəʊ haʊ ɪt wɜːks
Mohu si to půjčit?
Can I borrow it?
kən aɪ ˈbɒrəʊ ɪt?
Můžete mi to vrátit?
Can I have it back?
kən aɪ hæv ɪt bæk?
Můžeme tady přenocovat?
Can we stay here overnight?
kən wiː steɪ hɪə ˌəʊvəˈnaɪt?
Nechte mne/nás na pokoji, nebo zavolám policii.
Leave me/us alone or I (will) call the cops.
liːv miː/əs əˈləʊn ɔː aɪ (wɪl) kɔːl ðə kɒps
Nechci žádné problémy.
I want no trouble.
aɪ wɒnt nəʊ ˈtrʌbl
Mám strach z výšek.
I'm scared of heights.
aɪm skεəd əv haɪts
Budu si stěžovat.
I'm going to complain.
aɪm ˈgəʊɪŋ tə kəmˈpleɪn
Na koho se mám obrátit?
Who should I turn to?
huː ʃʊd aɪ tɜːn tə?