Porozumění

Porozumění

Understanding
Prosím? (nerozuměl jsem)
Excuse me?, I beg your pardon?, Sorry?
ɪkˈskjuːz miː?ˌ aɪ bεg jɔː ˈpɑːdn?ˌ ˈsɒrɪ?
Promiňte. Nerozumím.
Sorry. I don't understand.
ˈsɒrɪ aɪ dəʊnt ˌʌndəˈstænd
Nerozuměl jsem vám dobře.
I didn't understand you well.
aɪ ˈdɪdnt ˌʌndəˈstænd juː wεl
Můžete to zopakovat?
Can you repeat it?, (hovor.) Come again?
kən juː rɪˈpiːt ɪt?ˌ kʌm əˈgεn?
Co jste říkal?
What did you say?
wɒt dɪd juː seɪ?
To jste mi špatně rozuměl.
You misunderstood me.
juː ˌmɪsʌndəˈstʊd miː
To musí být nějaké nedorozumění.
There must be some misunderstanding.
ðεə mʌst biː sʌm ˌmɪsʌndəˈstændɪŋ
To se určitě vysvětlí.
There must be an explanation for this.
ðεə mʌst biː ən ˌεkspləˈneɪʃən fə ðɪs
Můžete mi to vysvětlit?
Can you explain it to me?
kən juː ɪkˈspleɪn ɪt tə miː?
Mluvíte anglicky/německy/francouzsky/španělsky/italsky/rusky?
Do you speak English/German/French/Spanish/Italian/Russian?
dʊ juː spiːk ˈɪŋglɪʃ/ˈdʒɜːmən/frεntʃ/ˈspænɪʃ/ɪˈtæljən/ˈrʌʃən?
Nemluvím anglicky.
I don't speak English.
aɪ dəʊnt spiːk ˈɪŋglɪʃ
Nemluvím příliš dobře anglicky.
My English isn't very good., I don't speak English very well.
maɪ ˈɪŋglɪʃ ˈɪznt ˈvεrɪ gʊdˌ aɪ dəʊnt spiːk ˈɪŋglɪʃ ˈvεrɪ wεl
Umím jen trochu německy.
I only speak a little German.
aɪ ˈəʊnlɪ spiːk ə ˈlɪtl ˈdʒɜːmən
Mluvte prosím pomaleji.
Speak more slowly please.
spiːk mɔː ˈsləʊlɪ pliːz
Nevím, jak se to řekne anglicky.
I don't know how to say it in English.
aɪ dəʊnt nəʊ haʊ tə seɪ ɪt ɪn ˈɪŋglɪʃ
Co to znamená?
What does it mean?
wɒt dʌz ɪt miːn?
Můžete to nějak blíže popsat?
Can you describe it in more detail?
kən juː dɪˈskraɪb ɪt ɪn mɔː ˈdiːteɪl?
Můžete mi to napsat?
Can you write it down for me?
kən juː raɪt ɪt daʊn fə miː?
Můžete mi to nakreslit?
Can you draw it for me?
kən juː drɔː ɪt fə miː?
Jak se to řekne anglicky?
How do you say it in English?
haʊ dʊ juː seɪ ɪt ɪn ˈɪŋglɪʃ?
Jak se vyslovuje tohle slovo?
How do you pronounce this word?
haʊ dʊ juː prəˈnaʊns ðɪs wɜːd?
Rozumíte mi?
Do you understand me?
dʊ juː ˌʌndəˈstænd miː?
Rozumím., Chápu.
I understand., I get it.
aɪ ˌʌndəˈstændˌ aɪ gεt ɪt
Pochopil jste to?
Did you get it?, Did you understand?
dɪd juː gεt ɪt?ˌ dɪd juː ˌʌndəˈstænd?
Už je to jasné?
Is it clear now?
ɪz ɪt klɪə naʊ?
Aha!, Už chápu.
I see., I got it.
aɪ siːˌ aɪ gɒt ɪt
Promiňte, stále vám nerozumím.
I'm sorry, I still don't understand.
aɪm ˈsɒrɪˌ aɪ stɪl dəʊnt ˌʌndəˈstænd
Mohl byste mě opravit, když udělám chybu?
Can you correct me if I make a mistake?
kən juː kəˈrεkt miː ɪf aɪ meɪk ə mɪˈsteɪk?