Peníze

Peníze

Money matters
Kolik to stojí?
How much is it?, How much does it cost?
haʊ mʌtʃ ɪz ɪt?ˌ haʊ mʌtʃ dʌz ɪt kɒst?
Je to příliš drahé.
It's too expensive.
ɪts tuː ɪkˈspεnsɪv
Nemáte nějaký levnější?
Do you have a cheaper one?
dʊ juː hæv ə tʃiːpə wʌn?
Potřebuji něco levnějšího.
I need something cheaper.
aɪ niːd ˈsʌmθɪŋ tʃiːpə
Nemám dost peněz.
I haven't got enough money.
aɪ ˈhævnt gɒt ɪˈnʌf ˈmʌnɪ
Nemohu si to dovolit.
I can't afford it.
aɪ kɑːnt əˈfɔːd ɪt
Nemůžu tolik utratit.
I can't spend that much.
aɪ kɑːnt spεnd ðæt mʌtʃ
Kde to mám zaplatit?
Where shall I pay for it?
wεə ʃæl aɪ peɪ fɔː ɪt?
Kde je tu pokladna?
Where's the cash desk/(AmE) checkout counter?
wεəz ðə kæʃ dεsk/ˈtʃεkˌaʊt ˈkaʊntə?
Mohu platit hotově?
Can I pay cash?
kən aɪ peɪ kæʃ?
Berete eura/dolary/libry?
Do you accept euros/dollars/pounds?
dʊ juː əkˈsεpt ˈjʊərəʊz/ˈdɒləz/paʊndz?
Můžete mi rozměnit padesát dolarů?
Can you break a fifty dollar note/(AmE) bill?
kən juː breɪk ə ˈfɪftɪ ˈdɒlə nəʊt/bɪl?
Nemám drobné.
I have no change.
aɪ hæv nəʊ tʃeɪndʒ
Potřebuji drobné (na telefon).
I need some change (for the phone).
aɪ niːd sʌm tʃeɪndʒ (fə ðə fəʊn)
Přijímáte tyto šeky?
Do you accept these cheques/(AmE) checks?
dʊ juː əkˈsεpt ðiːz tʃεks/tʃεks?
Budu platit kreditkou.
I'll pay by credit card.
aɪl peɪ baɪ ˈkrεdɪt kɑːd
Máte přečerpanou kartu.
Your card is maxed out/over the limit.
jɔː kɑːd ɪz mækst aʊt/ˈəʊvə ðə ˈlɪmɪt
To není možné. Zkuste to znovu.
That's impossible. Try it again.
ðæts ɪmˈpɒsəbl traɪ ɪt əˈgεn
Někdo mi ukradl peněženku.
My wallet has been stolen.
maɪ ˈwɒlɪt hæz bɪn ˈstəʊlən
Můžete mi půjčit pár dolarů?
Can you lend me a few dollars?
kən juː lεnd miː ə fjuː ˈdɒləz?
Můžete ten účet překontrolovat?
Can you check the bill, please?
kən juː tʃεk ðə bɪlˌ pliːz?
Obávám se, že jste mi naúčtovali víc.
I'm afraid you have overcharged me.
aɪm əˈfreɪd juː hæv ˌəʊvəˈtʃɑːdʒd miː
Kde mohu nárokovat vrácení DPH?
Where can I claim a VAT refund?
wεə kən aɪ kleɪm ə væt ˈriːˌfʌnd?

Směnárna, bankomat

Money exchange, ATM
Hledám směnárnu.
I'm looking for an exchange office/a bureau de change.
aɪm lʊkɪŋ fə ən ɪksˈtʃeɪndʒ ˈɒfɪs/ə ˈbjʊərəʊ də ˈʃɒnʒ
Kde je nejbližší bankomat?
Where is the nearest cash dispenser/(AmE) ATM?
wεə ɪz ðə nɪərɪst kæʃ dɪˈspεnsə/ˌeɪtiːˈεm?
Potřebuji vybrat nějaké peníze.
I need to withdraw some money.
aɪ niːd tə wɪðˈdrɔː sʌm ˈmʌnɪ
Bankomat odmítá moji kartu.
The ATM does not accept my bank card.
ðə ˌeɪtiːˈεm dʌz nɒt əkˈsεpt maɪ bæŋk kɑːd
Bankomat mi spolkl kartu.
The cash machine/(AmE) ATM swallowed my card.
ðə kæʃ məˈʃiːn/ˌeɪtiːˈεm ˈswɒləʊd maɪ kɑːd
Chci si vyměnit nějaké peníze.
I want to change some money.
aɪ wɒnt tə tʃeɪndʒ sʌm ˈmʌnɪ
Vyměňujete české koruny?
Can you change Czech crowns?
kən juː tʃeɪndʒ tʃεk kraʊnz?
Jaký je směnný kurz?
What is the exchange rate?
wɒt ɪz ðiː ɪksˈtʃeɪndʒ reɪt?
Účtujete si poplatek?
Do you charge a fee?
dʊ juː tʃɑːdʒ ə fiː?
Kolik si mám vyměnit peněz?
How much money should I change?
haʊ mʌtʃ ˈmʌnɪ ʃʊd aɪ tʃeɪndʒ?
Mohu to dostat v menších bankovkách?
Can I have it in smaller notes/(AmE) bills?
kən aɪ hæv ɪt ɪn smɔːlə nəʊts/bɪlz?
Můžete mi rozměnit dvacet eur?
Can you change a twenty euro note/(AmE) bill?
kən juː tʃeɪndʒ ə ˈtwεntɪ ˈjʊərəʊ nəʊt/bɪl?
Mohu dostat stvrzenku?
Can I have the receipt please?
kən aɪ hæv ðə rɪˈsiːt pliːz?

Banka

Bank
Chtěl bych si u vás založit účet.
I'd like to open an account with your bank.
aɪd laɪk tə ˈəʊpn ən əˈkaʊnt wɪθ jɔː bæŋk
Jaké dokumenty budu potřebovat?
What documents do I need?
wɒt ˈdɒkjʊmənts dʊ aɪ niːd?
Jaké máte číslo účtu?
What's your account number?
wɒts jɔː əˈkaʊnt ˈnʌmbə?
Chci si vybrat peníze z účtu.
I want to make a withdrawal from my account.
aɪ wɒnt tə meɪk ə wɪðˈdrɔːəl frɒm maɪ əˈkaʊnt
Kolik je minimální/maximální možný výběr?
What is the minimum/maximum withdrawal amount?
wɒt ɪz ðə ˈmɪnɪməm/ˈmæksɪməm wɪðˈdrɔːəl əˈmaʊnt?
Mám u vás devizový účet.
I have a foreign exchange account with your bank.
aɪ hæv ə ˈfɒrɪn ɪksˈtʃeɪndʒ əˈkaʊnt wɪθ jɔː bæŋk
Jaký mám zůstatek na účtě?
What's my account balance?
wɒts maɪ əˈkaʊnt ˈbæləns?
Chtěl bych zaplatit bankovním převodem.
I'd like to pay by credit transfer/(AmE) wire transfer.
aɪd laɪk tə peɪ baɪ ˈkrεdɪt ˈtrænsfɜː/waɪə ˈtrænsfɜː
Jak dlouho bude převod trvat?
How long will the transfer take?
haʊ lɒŋ wɪl ðə ˈtrænsfɜː teɪk?
Ke které přepážce mám jít?
Which (teller) window should I use?
wɪtʃ (ˈtεlə) ˈwɪndəʊ ʃʊd aɪ juːz?
Přečerpal jsem účet., Jsem v minusu.
I have gone overdrawn., I have an overdraft.
aɪ hæv gɒn ˌəʊvəˈdrɔːnˌ aɪ hæv ən ˈəʊvəˌdrɑːft
Chtěl bych zrušit svůj účet u vaší banky.
I'd like to close my account with your bank.
aɪd laɪk tə kləʊz maɪ əˈkaʊnt wɪθ jɔː bæŋk
Proplácíte cestovní šeky?
Do you cash travellers' cheques/(AmE) checks?
dʊ juː kæʃ ˈtrævələz tʃεks/tʃεks?
účtenka
bill, (AmE) check
bɪlˌ tʃεk
(bankovní) účet
(bank) account
(bæŋk) əˈkaʊnt
běžný účet
current account, (AmE) checking account
ˈkʌrənt əˈkaʊntˌ tʃεkɪŋ əˈkaʊnt
termínovaný účet
fixed term account
fɪkst tɜːm əˈkaʊnt
devizový účet
foreign exchange account
ˈfɒrɪn ɪksˈtʃeɪndʒ əˈkaʊnt
pokladní složenka
cash order
kæʃ ˈɔːdə
příkaz k převodu
transfer order (form)
ˈtrænsfɜː ˈɔːdə (fɔːm)
mince
coin
kɔɪn
bankovka
(bank)note, (AmE) (bank) bill
(bæŋk)nəʊtˌ (bæŋk) bɪl
přepážka
counter, teller's window
ˈkaʊntəˌ ˈtεləz ˈwɪndəʊ
zůstatek na účtu
account balance
əˈkaʊnt ˈbæləns
výběr (z účtu)
withdrawal
wɪðˈdrɔːəl
vklad
deposit
dɪˈpɒzɪt
bankomat
cash dispenser, (AmE) ATM
kæʃ dɪˈspεnsəˌ ˌeɪtiːˈεm
přímé inkaso
direct debit
dɪˈrεkt ˈdεbɪt