Pozvali nás na návštěvu.
They invited us to their place.
ðeɪ ɪnˈvaɪtɪd əs tə ðεə pleɪs
Byl u nás na návštěvě se svou přítelkyní.
He visited us along with his girlfriend.
hɪ ˈvɪzɪtɪd əs əˈlɒŋ wɪθ hɪz ˈgɜːlˌfrεnd
Vítejte., Srdečně vás (u nás) vítám.
Welcome (to our place)!
ˈwεlkəm (tə aʊə pleɪs)!
Prosím, pojďte dál.
Please come (on) in!
pliːz kʌm (ɒn) ɪn!
Přinesl jsem takovou malou pozornost.
I've brought a little something.
aɪv brɔːt ə ˈlɪtl ˈsʌmθɪŋ
Dovolte, abych vám představil svou ženu.
Let me introduce my wife to you.
lεt miː ˌɪntrəˈdjuːs maɪ waɪf tə juː
Těší mne (, že vás poznávám).
Nice/Pleased to meet you., (form.) How do you do?
naɪs/pliːzd tə miːt juːˌ haʊ dʊ juː dʊ?
Dlouho jsme se neviděli.
Long time no see.
lɒŋ taɪm nəʊ siː
Jak se mají vaši?
How is your family?
haʊ ɪz jɔː ˈfæmɪlɪ?
Posaďte se, prosím.
Please, sit down!, Take a seat, please!
pliːzˌ sɪt daʊn!ˌ teɪk ə siːtˌ pliːz!
Co vám mohu nabídnout?
What can I offer you?
wɒt kən aɪ ˈɒfə juː?
Mohu vám nabídnout něco k pití?
Would you like something to drink?
wʊd juː laɪk ˈsʌmθɪŋ tə drɪŋk?
Dáš si kávu nebo čaj?
Would you like coffee or tea?
wʊd juː laɪk ˈkɒfɪ ɔː tiː?
Dal bych si kávu s mlékem.
I'd like coffee with milk.
aɪd laɪk ˈkɒfɪ wɪθ mɪlk
Sladíte?
Do you take sugar?
dʊ juː teɪk ˈʃʊgə?
Kolik kostek?
How many cubes/lumps?
haʊ ˈmεnɪ kjuːbz/lʌmps?
Dáte si pivo, víno nebo něco ostřejšího?
Would you like beer, wine or something stronger?
wʊd juː laɪk bɪəˌ waɪn ɔː ˈsʌmθɪŋ strɒŋə?
To neodmítnu.
I won't say no.
aɪ wəʊnt seɪ nəʊ
Mohu vám ještě nalít?
May I pour you some more?
meɪ aɪ pɔː juː sʌm mɔː?
Ne, děkuji.
No, thank you.
nəʊˌ θæŋk juː
Poslužte si, prosím.
Please help yourself.
pliːz hεlp jɔːˈsεlf
Nabídni si., Vezmi si.
Have some!, Take some!
hæv sʌm!ˌ teɪk sʌm!
Chutnalo vám?
Did you enjoy your meal?
dɪd juː ɪnˈdʒɔɪ jɔː miːl?
Bylo to vynikající!
It was delicious!
ɪt wɒz dɪˈlɪʃəs!
Kouříte?
Do you smoke?
dʊ juː sməʊk?
Máš oheň/zapalovač/zápalky?
Do you have a light/a lighter/matches?
dʊ juː hæv ə laɪt/ə ˈlaɪtə/mætʃɪz?
Vadilo by vám, kdybych si zapálil?
Do you mind if I smoke?
dʊ juː maɪnd ɪf aɪ sməʊk?
Pojďme si zakouřit ven.
Let's have a smoke outside.
lεts hæv ə sməʊk ˌaʊtˈsaɪd
Budeme už muset jít.
We'll have to go.
wiːl hæv tə gəʊ
Díky za příjemný večer.
Thanks for a pleasant evening.
θæŋks fɔː ə ˈplεznt ˈiːvnɪŋ
Doprovodím vás ke dveřím.
I'll see you to the door.
aɪl siː juː tə ðə dɔː
Dojeďte dobře domů.
Have a safe journey home!
hæv ə seɪf ˈdʒɜːnɪ həʊm!
Příště musíte přijít vy k nám.
Next time you must come to see us.
nεkst taɪm juː mʌst kʌm tə siː əs
návštěva
visit
ˈvɪzɪt
pozvání
invitation
ˌɪnvɪˈteɪʃən
setkání
meeting
ˈmiːtɪŋ
schůzka
appointment, date
əˈpɔɪntməntˌ deɪt
přijetí
reception
rɪˈsεpʃən
květiny
flowers
ˈflaʊəz
káva
coffee
ˈkɒfɪ
černý/ovocný čaj
black/fruit tea
blæk/fruːt tiː
minerálka
mineral water
ˈmɪnərəl ˈwɔːtə
džus
juice
dʒuːs
bílé/červené víno
white/red wine
waɪt/rεd waɪn
likér
liqueur, (AmE) cordial
lɪˈkjʊəˌ ˈkɔːdɪəl
pálenka, tvrdý alkohol
spirits, hard liquor
ˈspɪrɪtsˌ hɑːd ˈlɪkə
cigareta
cigarette
ˌsɪgəˈrεt