Porucha

Porucha

Car trouble
Mám problém s autem.
I have a problem with my car.
aɪ hæv ə ˈprɒbləm wɪθ maɪ kɑː
Můžete mi pomoct odtlačit auto stranou?
Can you help me to push the car aside?
kən juː hεlp miː tə pʊʃ ðə kɑː əˈsaɪd?
Můžete mě roztlačit?
Can you help me to push-start the car?
kən juː hεlp miː tə pʊʃstɑːt ðə kɑː?
Došel mi benzín.
I'm out of (BrE) petrol/(AmE) gas.
aɪm aʊt əv ˈpεtrəl/gæs
Můžete mě zavézt na čerpací stanici?
Can you take me to a (BrE) petrol station/(AmE) gas station?
kən juː teɪk miː tə ə ˈpεtrəl ˈsteɪʃən/gæs ˈsteɪʃən?
Nemáte s sebou náhodou kanystr na benzín?
Do you happen to have a (BrE) petrol can/(AmE) gas can?
dʊ juː ˈhæpn tə hæv ə ˈpεtrəl kən/gæs kən?
Porouchal se nám motor.
The engine has broken down.
ðiː ˈεndʒɪn hæz ˈbrəʊkən daʊn
Zavařil/Zadřel jsem motor.
The engine is overheated/has been blown.
ðiː ˈεndʒɪn ɪz ˌəʊvəˈhiːtɪd/hæz bɪn bləʊn
Motor nechce nastartovat.
The engine won't start.
ðiː ˈεndʒɪn wəʊnt stɑːt
Asi mám vybitou baterii.
The battery seems to be flat.
ðə ˈbætərɪ siːms tə biː flæt
Nemáte (s sebou) startovací kabely?
Do you happen to have (BrE) jump leads/(AmE) jumper cables?
dʊ juː ˈhæpn tə hæv dʒʌmp liːds/ˈdʒʌmpə ˈkeɪblz?
Odešla mi elektrika.
The electrics failed.
ðiː ɪˈlεktrɪks feɪld
Něco je s převodovkou.
Something is wrong with the transmission.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ ðə trænzˈmɪʃən
Nemohu (za)řadit.
I can't shift gears.
aɪ kɑːnt ʃɪft gɪəz
Praskl (mi) klínový řemen.
The fan belt broke.
ðə fæn bεlt brəʊk
Mám prasklou hadici chladiče.
I have a burst radiator hose.
aɪ hæv ə bɜːst ˈreɪdɪˌeɪtə həʊz
Píchl jsem.
I have (got) a (BrE) puncture./(AmE) flat tire.
aɪ hæv (gɒt) ə ˈpʌŋktʃə/flæt ˈtaɪə
Je tady (v okolí) někdo, kdo by mi to pomohl opravit?
Is there anybody around here who can help me fix it?
ɪz ðεə ˈεnɪˌbɒdɪ əˈraʊnd hɪə huː kən hεlp miː fɪks ɪt?
Kde je nejbližší servis?
Where is the nearest (car) service?
wεə ɪz ðə nɪərɪst (kɑː) ˈsɜːvɪs?

Odtah

Tow-away
Mám nepojízdné auto.
My car won't go., My car is immobile.
maɪ kɑː wəʊnt gəʊˌ maɪ kɑː ɪz ɪˈməʊbaɪl
Můžete někoho zavolat, aby mě odtáhl?
Can you call somebody to tow me away?
kən juː kɔːl ˈsʌmbədɪ tə təʊ miː əˈweɪ?
Jaké číslo má odtahová služba?
What is the towing service number?
wɒt ɪz ðə təʊɪŋ ˈsɜːvɪs ˈnʌmbə?
Jsem na silnici č... asi... mil od města...
I'm on the road number... about... miles from... city.
aɪm ɒn ðə rəʊd ˈnʌmbə... əˈbaʊt... maɪlz frɒm... ˈsɪtɪ
Můžete mě odtáhnout do nejbližšího města/servisu?
Can you give me a tow to the nearest town/garage?
kən juː gɪv miː ə təʊ tə ðə nɪərɪst taʊn/ˈgærɑːʒ?
Mám si nechat své věci v autě?
Should I leave my stuff in the car?
ʃʊd aɪ liːv maɪ stʌf ɪn ðə kɑː?
Kam přesně to auto odtáhnete?
Where exactly are you going to tow my car?
wεə ɪgˈzæktlɪ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə təʊ maɪ kɑː?
Kolik to bude stát?
How much will it cost?
haʊ mʌtʃ wɪl ɪt kɒst?
Je to auto z půjčovny.
It's a rented/(BrE) hired car.
ɪts ə rεntɪd/ˈhaɪəd kɑː
Platí odtah půjčovna/pojišťovna?
Will the car rental/insurance company pay for the tow-away?
wɪl ðə kɑː ˈrεntl/ɪnˈʃʊərəns ˈkʌmpənɪ peɪ fə ðə təʊəˈweɪ?
Zavezete mne do města?
Will you take me to the city?
wɪl juː teɪk miː tə ðə ˈsɪtɪ?
Mohu si tady někde půjčit jiné auto?
Can I rent/(BrE) hire another car around here?
kən aɪ rεnt/ˈhaɪə əˈnʌðə kɑː əˈraʊnd hɪə?

V servisu

In a garage
Opravíte mi píchlou gumu?
Will you (BrE) mend a puncture?/(AmE) fix a flat tire?
wɪl juː mεnd ə ˈpʌŋktʃə?/fɪks ə flæt ˈtaɪə?
Mám problém s převodovkou/motorem/řízením/brzdami.
I have some transmission/engine/steering/brake problem.
aɪ hæv sʌm trænzˈmɪʃən/ˈεndʒɪn/ˈstɪərɪŋ/breɪk ˈprɒbləm
Můžete se na to podívat?
Can you check/take a look at it?
kən juː tʃεk/teɪk ə lʊk æt ɪt?
Máte tyto součástky?
Do you have these spare parts?
dʊ juː hæv ðiːz spεə pɑːts?
Motor se přehřívá.
The engine overheats.
ðiː ˈεndʒɪn ˌəʊvəˈhiːts
Teče mi olej.
My engine is leaking oil.
maɪ ˈεndʒɪn ɪz liːkɪŋ ɔɪl
Potřebuji doplnit/dolít olej.
I need to replenish the oil.
aɪ niːd tə rɪˈplεnɪʃ ðiː ɔɪl
Potřebuji vodu do chladiče.
I need radiator coolant.
aɪ niːd ˈreɪdɪˌeɪtə ˈkuːlənt
Auto špatně brzdí.
The brakes don't work well/properly.
ðə breɪks dəʊnt wɜːk wεl/ˈprɒpəlɪ
Řízení táhne doleva/doprava.
The steering pulls to the left/right.
ðə ˈstɪərɪŋ pʊls tə ðə lεft/raɪt
Motor v nízkých otáčkách klepe.
The engine knocks at low revs.
ðiː ˈεndʒɪn nɒks æt ləʊ rεvz
Motor na neutrál zhasíná.
The engine dies when in neutral.
ðiː ˈεndʒɪn daɪs wεn ɪn ˈnjuːtrəl
Můžete mi dobít baterii?
Can you recharge my battery?
kən juː ˌriːˈtʃɑːdʒ maɪ ˈbætərɪ?
Jak dlouho to potrvá?
How long will it take?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk?
Kolik by stála nová (baterie)?
How much would a new battery cost?
haʊ mʌtʃ wʊd ə njuː ˈbætərɪ kɒst?
Nefunguje (mi) klimatizace.
The air-conditioning ain't working.
ðiː εəkənˈdɪʃənɪŋ eɪnt ˈwɜːkɪŋ
Nesvítí mi přední/zadní světla.
The headlights/tail lights are not working.
ðə ˈhεdˌlaɪts/teɪl laɪts ɑː nɒt ˈwɜːkɪŋ
Něco je s posilovačem řízení.
Something is wrong with the power steering.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ ðə ˈpaʊə ˈstɪərɪŋ
Nejde mi povolit ruční brzda.
I can't release the (BrE) handbrake/(AmE) parking brake.
aɪ kɑːnt rɪˈliːs ðə ˈhændˌbreɪk/ˈpɑːkɪŋ breɪk
Nemůžu otevřít kufr/zavazadlový prostor.
I can't open the (BrE) boot/(AmE) trunk.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn ðə buːt/trʌŋk
Nejdou zamykat dveře.
I can't lock the door., The door won't lock.
aɪ kɑːnt lɒk ðə dɔːˌ ðə dɔː wəʊnt lɒk
Jak rychle to můžete opravit?
How fast can you fix it?
haʊ fɑːst kən juː fɪks ɪt?
Kolik to bude asi stát?
How much will it approximately cost?
haʊ mʌtʃ wɪl ɪt əˈprɒksɪmətlɪ kɒst?
To se mi zdá trošku moc (drahé).
It seems a little too expensive to me.
ɪt siːms ə ˈlɪtl tuː ɪkˈspεnsɪv tə miː
Můžete mi dát podrobný/rozepsaný účet?
Can you give me a detailed bill?
kən juː gɪv miː ə ˈdiːteɪld bɪl?
Můžeme to projet a zjistit, jestli je to v pořádku?
Can we have a test drive to see if it's okay?
kən wiː hæv ə tεst draɪv tə siː ɪf ɪts ˌəʊˈkeɪ?