Bydlení

Bydlení

Housing
Kde bydlíte?
Where do you live?
wεə dʊ juː lɪv?
Bydlíme v centru/na předměstí.
We live downtown./in the suburbs.
wiː lɪv ˈdaʊnˈtaʊn/ɪn ðə ˈsʌbɜːbz
Bydlíte v paneláku nebo v domku?
Do you live in a block of flats/(AmE) an apartment building or in a house?
dʊ juː lɪv ɪn ə blɒk əv flæts/ən əˈpɑːtmənt ˈbɪldɪŋ ɔː ɪn ə haʊs?
Bydlíte v nájemním/obecním bytě?
Do you live in a rented/council flat?
dʊ juː lɪv ɪn ə rεntɪd/ˈkaʊnsəl flæt?
Kolik má váš dům/byt místností?
How many rooms does your house/flat have?
haʊ ˈmεnɪ ruːmz dʌz jɔː haʊs/flæt hæv?
Byt má tři pokoje a kuchyň.
The flat/(AmE) The apartment has got three rooms and a kitchen.
ðə flæt/ðiː əˈpɑːtmənt hæz gɒt θriː ruːmz ænd ə ˈkɪtʃɪn
Máme dvoupokojový/třípokojový byt.
We have a single-bedroom/two-bedroom flat.
wiː hæv ə ˈsɪŋglˈbεdˌruːm/tuːˈbεdˌruːm flæt
Máte i (vlastní) garáž?
Do you also have a garage?
dʊ juː ˈɔːlsəʊ hæv ə ˈgærɑːʒ?
Jakou máš adresu?
What's your address?
wɒts jɔː əˈdrεs?
Jaká je sem adresa?
What's the address of this place?
wɒts ðiː əˈdrεs əv ðɪs pleɪs?
Ve kterém patře bydlíte?
What floor do you live on?
wɒt flɔː dʊ juː lɪv ɒn?
Bydlíme v prvním patře.
We live on the (BrE) first/(AmE) second floor.
wiː lɪv ɒn ðə fɜːst/ˈsεkənd flɔː
Jak dlouho tu bydlíš?
How long have you been living here?
haʊ lɒŋ hæv juː bɪn ˈlɪvɪŋ hɪə?
Bydlím tu od malička/již 5 let.
I've lived here since childhood/for 5 years.
aɪv lɪvd hɪə sɪns ˈtʃaɪldhʊd/fə faɪv jɪəz
Nedávno jsme se přistěhovali.
We moved in recently.
wiː ˈmuːvd ɪn ˈriːsntlɪ
Zatím bohužel vlastní byt nemáme.
Unfortunately we don't have our own flat/(AmE) apartment yet.
ʌnˈfɔːtʃənɪtlɪ wiː dəʊnt hæv aʊə əʊn flæt/əˈpɑːtmənt jεt
Bydlíme ve svém.
We own our home.
wiː əʊn aʊə həʊm
Donedávna jsme bydleli v podnájmu.
Until recently we lived in lodgings.
ʌnˈtɪl ˈriːsntlɪ wiː lɪvd ɪn ˈlɒdʒɪŋz
Zdědil jsem byt po prarodičích.
I inherited the flat/(AmE) the apartment from my grandparents.
aɪ ɪnˈhεrɪtɪd ðə flæt/ðiː əˈpɑːtmənt frɒm maɪ ˈgrænˌpεərənts
Vyměnili jsme ten byt (za větší).
We (ex)changed the flat/(AmE) the apartment (for a bigger one).
wiː (εks)tʃeɪndʒd ðə flæt/ðiː əˈpɑːtmənt (fə ə bɪgə wʌn)
Garsonka je (pro tříčlennou rodinu) příliš malá.
A studio is too small (for a family of three).
ə ˈstjuːdɪˌəʊ ɪz tuː smɔːl (fə ə ˈfæmɪlɪ əv θriː)
Nechali jsme si ten dům postavit na klíč.
We had the house built as a turnkey project.
wiː hæd ðə haʊs bɪlt əz ə ˈtɜːnˌkiː ˈprɒdʒεkt
Museli jsme si vzít hypotéku.
We had to take out a mortgage.
wiː hæd tə teɪk aʊt ə ˈmɔːgɪdʒ
Máte to tu moc pěkné.
It's very nice here.
ɪts ˈvεrɪ naɪs hɪə
Máš tu pěkný výhled.
You've got a nice view.
juːv gɒt ə naɪs vjuː
Moc se mi líbí váš nábytek.
I like you furniture a lot.
aɪ laɪk juː ˈfɜːnɪtʃə ə lɒt
Ulice je velmi klidná/rušná.
The street is very quiet/busy.
ðə striːt ɪz ˈvεrɪ ˈkwaɪət/ˈbɪzɪ
Máme milé/nepříjemné sousedy.
We've got nice/troublesome neighbours.
wiːv gɒt naɪs/ˈtrʌblsəm ˈneɪbəz
Škola i obchody jsou blízko.
The school and shops are nearby.
ðə skuːl ænd ʃɒps ɑː ˈnɪəˌbaɪ
Máme dobré spojení do centra (města).
There's a good connection to downtown.
ðεəz ə gʊd kəˈnεkʃən tə ˈdaʊnˈtaʊn
Jak se dostanu na nejbližší zastávku směrem do centra?
How do I get to the nearest bus stop to downtown?
haʊ dʊ aɪ gεt tə ðə nɪərɪst bʌs stɒp tə ˈdaʊnˈtaʊn?
byt
flat, (AmE) apartment
flætˌ əˈpɑːtmənt
garsonka
studio flat, (AmE) studio (apartment)
ˈstjuːdɪˌəʊ flætˌ ˈstjuːdɪˌəʊ (əˈpɑːtmənt)
jednopokojový byt
one-room flat/(AmE) apartment
wʌnruːm flæt/əˈpɑːtmənt
dvoupokojový byt
one bedroom flat/(AmE) apartment
wʌn ˈbεdˌruːm flæt/əˈpɑːtmənt
třípokojový byt
two bedroom flat/(AmE) apartment
tuː ˈbεdˌruːm flæt/əˈpɑːtmənt
rodinný domek
family house
ˈfæmɪlɪ haʊs
řadový domek
terraced house, (AmE) row house
ˈtεrəst haʊsˌ rəʊ haʊs
dvojdomek
semi-detached house, (AmE) duplex
ˈsεmɪdɪˈtætʃt haʊsˌ ˈdjuːplεks
vila
villa
ˈvɪlə
chata
cabin, hut
ˈkæbɪnˌ hʌt
chalupa
cottage
ˈkɒtɪdʒ
bungalov
bungalow
ˈbʌŋgəˌləʊ
novostavba
new building/house
njuː ˈbɪldɪŋ/haʊs
stará zástavba
old buildings/houses
əʊld ˈbɪldɪŋz/haʊzɪz
nájemní/pronajatý byt
rented flat/(AmE) apartment
rεntɪd flæt/əˈpɑːtmənt
panelový dům, (hovor.) panelák
(high-rise) block of flats, (AmE) (high-rise) apartment building/house
(haɪraɪz) blɒk əv flætsˌ (haɪraɪz) əˈpɑːtmənt ˈbɪldɪŋ/haʊs

Interiér

Interior
místnost
room
ruːm
pokoj
room
ruːm
chodba
corridor, (AmE) hallway
ˈkɒrɪˌdɔːˌ ˈhɔːlˌweɪ
předsíň
(entrance) hall, (BrE) hallway
(ˈεntrəns) hɔːlˌ ˈhɔːlˌweɪ
kuchyně
kitchen
ˈkɪtʃɪn
kuchyňka, kuchyňský kout
kitchenette
ˌkɪtʃɪˈnεt
spíž
pantry, (BrE) larder
ˈpæntrɪˌ ˈlɑːdə
jídelna
dining room
daɪnɪŋ ruːm
ložnice
bedroom
ˈbεdˌruːm
obývací pokoj
living room, (BrE) sitting room
ˈlɪvɪŋ ruːmˌ ˈsɪtɪŋ ruːm
dětský pokoj
children's room
ˈtʃɪldrənz ruːm
pracovna
study
ˈstʌdɪ
koupelna
bathroom
ˈbɑːθˌruːm
záchod
toilet, (AmE) bathroom
ˈtɔɪlɪtˌ ˈbɑːθˌruːm
komora
store room, (AmE) closet
stɔː ruːmˌ ˈklɒzɪt
dílna
workshop
ˈwɜːkˌʃɒp
schodiště
staircase
ˈstεəˌkeɪs
schody
stairs
stεəz
terasa
terrace, (AmE) porch
ˈtεrəsˌ pɔːtʃ
balkon
balcony
ˈbælkənɪ
suterén
basement
ˈbeɪsmənt
sklep
cellar
ˈsεlə
garáž
garage
ˈgærɑːʒ
přízemí
ground floor, (AmE) first floor
graʊnd flɔːˌ fɜːst flɔː
poschodí, patro
floor, storey
flɔːˌ ˈstɔːrɪ
podkroví, půda
loft
lɒft
střecha
roof
ruːf

Okolí domu

Outside the house
kůlna
shed, outhouse
ʃεdˌ ˈaʊtˌhaʊs
zahrada
garden
ˈgɑːdn
záhon
bed
bεd
trávník
lawn
lɔːn
altán
gazebo
gəˈziːbəʊ
pergola
pergola
ˈpɜːgələ
skleník
greenhouse
ˈgriːnˌhaʊs
plot
fence
fεns
příjezdová cesta
driveway
ˈdraɪvˌweɪ