Rodinní příslušníci

Rodinní příslušníci

Family members
Máte děti?
Do you have any children?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈtʃɪldrən?
Nemáme děti.
We have no children.
wiː hæv nəʊ ˈtʃɪldrən
Máme tři děti.
We have three children.
wiː hæv θriː ˈtʃɪldrən
Kolik je tvé dceři/tvému synovi (let)?
How old is your daughter/son?
haʊ əʊld ɪz jɔː ˈdɔːtə/sʌn?
Nejstarší se jmenuje Petr.
The oldest son's name is Peter.
ðiː əʊldɪst sʌnz neɪm ɪz ˈpiːtə
Nejmladší jsou tři (roky).
The youngest daughter is three (years old).
ðə jʌŋɪst ˈdɔːtə ɪz θriː (jɪəz əʊld)
Máte velkou rodinu?
Do you have a big family?
dʊ juː hæv ə bɪg ˈfæmɪlɪ?
Máš nějaké sourozence?
Do you have any siblings?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈsɪblɪŋz?
Jsem jedináček.
I'm an only child.
aɪm ən ˈəʊnlɪ tʃaɪld
Mám mladší sestru a staršího bratra.
I have a younger sister and an older brother.
aɪ hæv ə jʌŋə ˈsɪstə ænd ən ˈəʊldə ˈbrʌðə
Oba jsou stejně staří.
They are of the same age.
ðeɪ ɑː əv ðə seɪm eɪdʒ
Jsem o pět let mladší/starší než moje sestra.
I'm five years younger/older than my sister.
aɪm faɪv jɪəz jʌŋə/ˈəʊldə ðæn maɪ ˈsɪstə
Vypadá starší/mladší.
He/She looks older/younger.
hɪ/ʃɪ lʊks ˈəʊldə/jʌŋə
Jste příbuzní?
Are you any relation?
ɑː juː ˈεnɪ rɪˈleɪʃən?
Je to můj blízký/vzdálený příbuzný.
He is my close/distant relative.
hɪ ɪz maɪ kləʊs/ˈdɪstənt ˈrεlətɪv
Máte nějaké příbuzné v zahraničí?
Do you have any relatives abroad?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈrεlətɪvz əˈbrɔːd?
Nemám (skoro) žádné příbuzné.
I have (almost) no relatives.
aɪ hæv (ˈɔːlməʊst) nəʊ ˈrεlətɪvz
Žijí ještě vaši rodiče?
Are your parents still alive?
ɑː jɔː ˈpεərənts stɪl əˈlaɪv?
Příliš se s rodiči nestýkám.
I'm not exactly in touch with my parents.
aɪm nɒt ɪgˈzæktlɪ ɪn tʌtʃ wɪθ maɪ ˈpεərənts
příbuzenstvo
relatives
ˈrεlətɪvz
příbuzný/příbuzná
relative
ˈrεlətɪv
rodiče
parents
ˈpεərənts
otec
father
ˈfɑːðə
matka
mother
ˈmʌðə
dítě
child, kid
tʃaɪldˌ kɪd
jedináček
only child
ˈəʊnlɪ tʃaɪld
dvojčata
twins
twɪnz
syn
son
sʌn
dcera
daughter
ˈdɔːtə
sourozenci
siblings, (hovor.) sibs
ˈsɪblɪŋzˌ sɪbz
bratr
brother, (hovor.) bro
ˈbrʌðəˌ brəʊ
sestra
sister, (hovor.) sis
ˈsɪstəˌ sɪs
prarodiče
grandparents
ˈgrænˌpεərənts
dědeček
grandfather, (hovor.) grandpa
ˈgrænˌfɑːðəˌ ˈgrænˌpɑː
babička
grandmother, (hovor.) grandma
ˈgrænˌmʌðəˌ ˈgrænˌmɑː
praděd(eček)
great-grandfather
greɪtˈgrænˌfɑːðə
prababička
great-grandmother
greɪtˈgrænˌmʌðə
vnouče
grandchild
ˈgrænˌtʃaɪld
vnuk
grandson
ˈgrænsʌn
vnučka
granddaughter
ˈgrænˌdɔːtə
strýc, strýček
uncle
ˈʌŋkl
teta
aunt, (hovor.) auntie
ɑːntˌ ˈɑːntɪ
synovec
nephew
ˈnεfjuː
neteř
niece
niːs
bratranec
cousin
ˈkʌzn
sestřenice
cousin
ˈkʌzn
tchán
father-in-law
ˈfɑːðə ɪn lɔː
tchyně
mother-in-law
ˈmʌðə ɪn lɔː
zeť
son-in-law
sʌn ɪn lɔː
snacha
daughter-in-law
ˈdɔːtə ɪn lɔː
švagr
brother-in-law
ˈbrʌðə ɪn lɔː
švagrová
sister-in-law
ˈsɪstə ɪn lɔː
kmotr
godfather
ˈgɒdˌfɑːðə
kmotra
godmother
ˈgɒdˌmʌðə
kmotřenec
godson
ˈgɒdˌsʌn
kmotřenka
goddaughter
ˈgɒdˌdɔːtə
přítel
boyfriend
ˈbɔɪˌfrεnd
přítelkyně
girlfriend
ˈgɜːlˌfrεnd
partner, druh
partner, mate
ˈpɑːtnəˌ meɪt
partnerka, družka
partner
ˈpɑːtnə
manželství
marriage
ˈmærɪdʒ
manžel
husband
ˈhʌzbənd
manželka
wife
waɪf
bývalý manžel
ex-husband
εksˈhʌzbənd
bývalá manželka
ex-wife
εkswaɪf
nevlastní otec
stepfather
ˈstεpˌfɑːðə
nevlastní matka
stepmother
ˈstεpˌmʌðə
nevlastní syn
stepson
ˈstεpˌsʌn
nevlastní dcera
stepdaughter
ˈstεpˌdɔːtə
nemanželské dítě
illegitimate child
ˌɪlɪˈdʒɪtɪmɪt tʃaɪld
milenec
lover
ˈlʌvə
milenka
lover
ˈlʌvə
snoubenec
fiancé
fɪˈɒnseɪ
snoubenka
fiancée
fɪˈɒnseɪ