Cestujeme lodí

Cestujeme lodí

Ship cruises and tours

V přístavu

At the port
Jak se dostaneme do přístavu trajektů?
How do we get to the ferry port?
haʊ dʊ wiː gεt tə ðə ˈfεrɪ pɔːt?
Jak často jezdí trajekty (do...)?
How often do the ferries (to...) run?
haʊ ˈɒftn dʊ ðə ˈfεriːz (tə) rʌn?
V kolik hodin vyplouvá další trajekt?
When is the next ferry?
wεn ɪz ðə nεkst ˈfεrɪ?
Jak dlouho před vyplutím je třeba se odbavit?
How long before (the) departure (time) should we check in?
haʊ lɒŋ bɪˈfɔː (ðə) dɪˈpɑːtʃə (taɪm) ʃʊd wiː tʃεk ɪn?
Jak dlouho trvá plavba?
What is the crossing time?
wɒt ɪz ðə ˈkrɒsɪŋ taɪm?
Plavba trvá asi hodinu.
The ferry crossing time is about 1 hour.
ðə ˈfεrɪ ˈkrɒsɪŋ taɪm ɪz əˈbaʊt wʌn aʊə
Trajekt už máme rezervovaný a zaplacený.
We have already booked and paid for the ferry.
wiː hæv ɔːlˈrεdɪ bʊkt ænd peɪd fɔː ðə ˈfεrɪ
Kolik se platí za osobní auto plus dvě osoby?
What is the price for a car and two passengers?
wɒt ɪz ðə praɪs fɔː ə kɑː ænd tuː ˈpæsɪndʒəz?
Platí se i za přívěs?
Do I have to pay for a trailer as well?
dʊ aɪ hæv tə peɪ fɔː ə ˈtreɪlə əz wεl?
odbavovací přepážka
check-in counter
tʃεkɪn ˈkaʊntə
nájezdová rampa
ferry ramp
ˈfεrɪ ræmp
nástupní/přístavní můstek (pro pěší)
gangway, gangplank
ˈgæŋˌweɪˌ ˈgæŋˌplæŋk

Na palubě lodi

On board the ship
Můžete nám ukázat, kde je naše kajuta?
Can you show us to our cabin?
kən juː ʃəʊ əs tə aʊə ˈkæbɪn?
Je na lodi bar/restaurace?
Is there a bar/a restaurant on board?
ɪz ðεə ə bɑː/ə ˈrεstəˌrɒŋ ɒn bɔːd?
Kde jsou tady záchody?
Where are the toilets, please?
wεə ɑː ðə ˈtɔɪlɪtsˌ pliːz?
Mám mořskou nemoc.
I'm seasick.
aɪm ˈsiːˌsɪk
Nemáte něco proti mořské nemoci?
Do you have something for seasickness?
dʊ juː hæv ˈsʌmθɪŋ fə siːˌsɪknɪs?
Kde najdu na lodi směnárnu?
Where is the ship's bureau de change?
wεə ɪz ðə ʃɪps ˈbjʊərəʊ də ˈʃɒnʒ
Směnárna je hned naproti informacím.
The bureau de change is right opposite to information kiosk.
ðə ˈbjʊərəʊ də ˈʃɒnʒ ɪz raɪt ˈɒpəzɪt tə ˌɪnfəˈmeɪʃən ˈkiːɒsk
Můžeme jít na horní palubu?
Is it possible to go to the upper deck?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə gəʊ tə ðiː ˈʌpə dεk?
Horní paluba je kvůli špatnému počasí uzavřena.
The upper deck is closed due to bad weather conditions.
ðiː ˈʌpə dεk ɪz kləʊzd djuː tə bæd ˈwεðə kənˈdɪʃənz
Jaká jsou bezpečnostní opatření?
What are the safety precautions?
wɒt ɑː ðə ˈseɪftɪ prɪˈkɔːʃənz?
Kdy přistaneme?
When are we going to land?
wεn ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə lænd?
paluba
deck
dεk
dolní/střední/horní paluba
lower/middle/upper deck
ˈləʊə/ˈmɪdl/ˈʌpə dεk
krytá paluba
all weather deck
ɔːl ˈwεðə dεk
otevřená paluba
open top deck
ˈəʊpn tɒp dεk

Vyhlídková plavba

Sightseeing cruise
Odkud vyplouvají vyhlídkové plavby?
Where do the sightseeing cruises start?
wεə dʊ ðə ˈsaɪtˌsiːɪŋ kruːzɪs stɑːt?
Mohu během plavby/zastávek opustit loď? (v přístavišti)
Can I get off during the cruise?
kən aɪ gεt ɒf ˈdjʊərɪŋ ðə kruːz?
Můžete vystoupit a potom zase nastoupit v kterémkoli přístavišti.
You can hop off and then hop on at any pier.
juː kən hɒp ɒf ænd ðεn hɒp ɒn æt ˈεnɪ pɪə
Jak dlouhé jsou zastávky?
How long are the stops?
haʊ lɒŋ ɑː ðə stɒps?
Je na lodi nějaká možnost občerstvení?
Is there some refreshment available on board?
ɪz ðεə sʌm rɪˈfrεʃmənt əˈveɪləbl ɒn bɔːd?
V baru se podávají teplé i studené nápoje, limonády i alkohol.
The bar is serving hot and cold drinks, soft drinks and alcohol.
ðə bɑː ɪz ˈsɜːvɪŋ hɒt ænd kəʊld drɪŋksˌ sɒft drɪŋks ænd ˈælkəˌhɒl
Kde jsou na lodi toalety?
Where are there toilets on board?
wεə ɑː ðεə ˈtɔɪlɪts ɒn bɔːd?
Mají bezbariérový přístup?
Are they wheelchair accessible?
ɑː ðeɪ ˈwiːlˌtʃεə əkˈsεsəbl?
Je během plavby poskytován výklad?
Is there any commentary during the cruise?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈkɒməntərɪ ˈdjʊərɪŋ ðə kruːz?
Ano, k dispozici je výklad v několika jazycích.
Yes, there is multi-language commentary available.
jεsˌ ðεə ɪz ˈmʌltɪˈlæŋgwɪdʒ ˈkɒməntərɪ əˈveɪləbl
Který jazyk byste si přáli?
What language would you prefer?
wɒt ˈlæŋgwɪdʒ wʊd juː prɪˈfɜː?
Chtěli bychom výklad v němčině/francouzštině/španělštině.
We would like a commentary in German/French/Spanish.
wiː wʊd laɪk ə ˈkɒməntərɪ ɪn ˈdʒɜːmən/frεntʃ/ˈspænɪʃ
Máte i prospekty v angličtině/němčině/francouzštině/španělštině?
Do you also have leaflets in English/German/French/Spanish?
dʊ juː ˈɔːlsəʊ hæv ˈliːflɪts ɪn ˈɪŋglɪʃ/ˈdʒɜːmən/frεntʃ/ˈspænɪʃ?