Hledání zaměstnání

Hledání zaměstnání

Looking for a job
Hledám práci.
I'm looking for a job.
aɪm lʊkɪŋ fɔː ə dʒɒb
Jsem bez práce už 4 měsíce.
I've been jobless for four months.
aɪv bɪn ˈdʒɒblɪs fə fɔː mʌnθs
Reaguji na váš inzerát...
I'm replying to your advert...
aɪm rɪˈplaɪɪŋ tə jɔː ˈædvɜːt
Našel jsem inzerát na internetu/v novinách.
I found an ad on the Internet/in the paper.
aɪ faʊnd ən æd ɒn ðiː ˈɪntəˌnεt/ɪn ðə ˈpeɪpə
Kdy se můžete dostavit na pohovor?
When can you come for an interview?
wεn kən juː kʌm fɔː ən ˈɪntəˌvjuː?
Jsem pozvaný na (přijímací) pohovor.
I am invited for an interview.
aɪ əm ɪnˈvaɪtɪd fɔː ən ˈɪntəˌvjuː
Hledáme kvalifikované pracovníky...
We are looking for qualified/skilled workers...
wiː ɑː lʊkɪŋ fə ˈkwɒlɪˌfaɪd/skɪld ˈwɜːkəz
Bude potřeba zaškolení.
Initial training will be necessary.
ɪˈnɪʃəl ˈtreɪnɪŋ wɪl biː ˈnεsəsərɪ
Jsem vyučený (jako) kuchař.
I'm a trained cook.
aɪm ə treɪnd kʊk
Pracoval jsem jako...
I worked as..., I was employed as...
aɪ wɜːkt əzˌ aɪ wɒz ɪmˈplɔɪd əz
Pracoval jsem tři roky jako číšník.
I worked as a waiter for three years.
aɪ wɜːkt əz ə ˈweɪtə fə θriː jɪəz
Mám dlouholetou praxi v oboru...
I have extensive experience in the field of...
aɪ hæv ɪkˈstεnsɪv ɪkˈspɪərɪəns ɪn ðə fiːld əv
Jaké jsou pracovní podmínky?
What are the working conditions?
wɒt ɑː ðə ˈwɜːkɪŋ kənˈdɪʃənz?
Jaký mohu očekávat nástupní plat?
What starting salary can I expect?
wɒt stɑːtɪŋ ˈsælərɪ kən aɪ ɪkˈspεkt?
Kdy můžete nastoupit?
When can you start?
wεn kən juː stɑːt?
Potřebuji pracovní povolení?
Do I need a work permit?
dʊ aɪ niːd ə wɜːk ˈpɜːmɪt?
Máte povolení k pobytu?
Do you have a residence permit?
dʊ juː hæv ə ˈrεzɪdəns ˈpɜːmɪt?
Máte pracovní vízum?
Do you have a working visa?
dʊ juː hæv ə ˈwɜːkɪŋ ˈviːzə?
Vyplňte tento formulář (podle vzoru).
Complete the (application) form (as shown).
kəmˈpliːt ðiː (ˌæplɪˈkeɪʃən) fɔːm (əz ʃəʊn)
Nabídli mi práci...
I was offered a job...
aɪ wɒz ˈɒfəd ə dʒɒb
Jsem v tříměsíční zkušební době.
I am on a three-month trial.
aɪ əm ɒn ə θriːmʌnθ ˈtraɪəl
úřad práce
employment office
ɪmˈplɔɪmənt ˈɒfɪs
přihlásit se na úřadě práce
register with the employment office, (BrE) sign on
ˈrεdʒɪstə wɪθ ðiː ɪmˈplɔɪmənt ˈɒfɪsˌ saɪn ɒn
pracovní agentura
employment agency
ɪmˈplɔɪmənt ˈeɪdʒənsɪ
personální agentura
recruitment agency
rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsɪ
volná pracovní místa
(job) vacancies
(dʒɒb) ˈveɪkənsɪz
inzerát
advertisement, advert, (small) ad
ədˈvɜːtɪsməntˌ ˈædvɜːtˌ (smɔːl) æd
přijímací pohovor
job interview
dʒɒb ˈɪntəˌvjuː
životopis
CV, Curriculum vitae, (AmE) Résumé
ˌsiːˈviːˌ kəˈrɪkjʊləm ˈvaɪtiːˌ ˈrεzjʊˌmeɪ
osobní údaje
personal data
ˈpɜːsənl ˈdeɪtə
jméno a příjmení
(first) name and surname
(fɜːst) neɪm ænd ˈsɜːˌneɪm
datum narození
date of birth, DOB
deɪt əv bɜːθˌ ˌdiːəʊˈbiː
místo narození
place of birth, birthplace
pleɪs əv bɜːθˌ ˈbɜːθˌpleɪs
zdravotní stav
state of health
steɪt əv hεlθ
rodinný stav
marital status
ˈmærɪtl ˈsteɪtəs
svobodný
single
ˈsɪŋgl
ženatý
married
ˈmærɪd
vdaná
married
ˈmærɪd
rozvedený
divorced
dɪˈvɔːst
adresa
address
əˈdrεs
adresa trvalého bydliště
permanent address
ˈpɜːmənənt əˈdrεs
přechodná adresa
temporary address
ˈtεmpərərɪ əˈdrεs
kontaktní telefon
phone (number)
fəʊn (ˈnʌmbə)
e-mailová adresa
e-mail address
iːmeɪl əˈdrεs
vzdělání
education
ˌεdjʊˈkeɪʃən
praxe
experience
ɪkˈspɪərɪəns
pracovní zkušenosti
work experience
wɜːk ɪkˈspɪərɪəns
předchozí zaměstnavatel
previous employer
ˈpriːvɪəs ɪmˈplɔɪə
schopnost práce na PC
computer skills, PC skills
kəmˈpjuːtə skɪlzˌ ˌpiːˈsiː skɪlz
jazykové znalosti
language skills
ˈlæŋgwɪdʒ skɪlz
zájmy
interests, hobbies
ˈɪntrɪstsˌ ˈhɒbɪz
řidičský průkaz
driving licence, (AmE) driver('s) license
ˈdraɪvɪŋ ˈlaɪsənsˌ ˈdraɪvə(s) ˈlaɪsəns
datum možného nástupu
possible starting date
ˈpɒsɪbl stɑːtɪŋ deɪt