Hodiny a minuty

Hodiny a minuty

Hours and minutes
Kolik je hodin?
What time is it?
wɒt taɪm ɪz ɪt?
Je pět hodin.
It is five o'clock.
ɪt ɪz faɪv əˈklɒk
Jsou tři pryč.
It's just gone three (o'clock).
ɪts dʒʌst gɒn θriː (əˈklɒk)
Jsou skoro dvě.
It's almost two (o'clock).
ɪts ˈɔːlməʊst tuː (əˈklɒk)
Je půl sedmé.
It's half past six.
ɪts hɑːf pɑːst sɪks
Je tři čtvrtě na šest.
It's a quarter to six.
ɪts ə ˈkwɔːtə tə sɪks
Je čtvrt na deset.
It's a quarter past nine.
ɪts ə ˈkwɔːtə pɑːst naɪn
Je za pět sedm.
It's five to seven.
ɪts faɪv tə ˈsεvn
Je šest deset.
It's ten past six.
ɪts tεn pɑːst sɪks
V kolik hodin?
(At) what time?
(æt) wɒt taɪm?
Ve tři hodiny odpoledne.
At three p.m.
æt θriː ˌpiːˈεm
O půl sedmé.
At half past six.
æt hɑːf pɑːst sɪks
Jak dlouho poletíme/pojedeme?
How long will the flight/ride take?
haʊ lɒŋ wɪl ðə flaɪt/raɪd teɪk?
Zastavily se mi hodinky.
My watch has stopped.
maɪ wɒtʃ hæz stɒpt
Máte hodinky?
Do you have a watch?
dʊ juː hæv ə wɒtʃ?
Jdou ty hodiny přesně?
Is the clock accurate?
ɪz ðə klɒk ˈækjʊrət?
Už má čtvrt hodiny zpoždění.
He is fifteen minutes late already.
hɪ ɪz ˌfɪfˈtiːn ˈmɪnɪts leɪt ɔːlˈrεdɪ
Podle mých hodinek máme ještě pět minut.
We have five minutes left by my watch.
wiː hæv faɪv ˈmɪnɪts lεft baɪ maɪ wɒtʃ
vteřina
second
ˈsεkənd
minuta
minute
ˈmɪnɪt
hodina
hour
aʊə
čtvrthodina
quarter of an hour
ˈkwɔːtə əv ən aʊə
půlhodina
half an hour
hɑːf ən aʊə
tři čtvrtě hodiny
three quarters of an hour
θriː ˈkwɔːtəz əv ən aʊə