Žádosti, příkazy a návrhy

Žádosti, příkazy a návrhy

Requests, orders and suggestions
Můžete mi pomoci?
Can you help me?
kən juː hεlp miː?
Mohl bych (dostat)...?
Could I (get)...?
kʊd aɪ (gεt)?
Můžete mi říct...?
Can you tell me...?
kən juː tεl miː?
Udělal byste pro mě něco?
Would you do me a favour?
wʊd juː dʊ miː ə ˈfeɪvə?
Mohl byste mi poradit...?
Could you advise me...?
kʊd juː ədˈvaɪz miː?
Mohl byste to zařídit?
Could you arrange it?
kʊd juː əˈreɪndʒ ɪt?
Rád bych...
I'd like to...
aɪd laɪk tə
Chtěl bych vás požádat...
I'd like to ask you...
aɪd laɪk tə ɑːsk juː
Byl byste tak laskav a...?
Would you be so kind and...?
wʊd juː biː səʊ kaɪnd ænd?
Bylo by možné...?
Would it be possible (to)...?
wʊd ɪt biː ˈpɒsɪbl (tə)?
Rád bych mluvil s...
I'd like to speak to ...
aɪd laɪk tə spiːk tə
Chtěl bych si domluvit schůzku.
I'd like to arrange/make an appointment.
aɪd laɪk tə əˈreɪndʒ/meɪk ən əˈpɔɪntmənt
Mohli bychom se sejít?
Could we meet?
kʊd wiː miːt?
Mohl byste chvíli počkat?
Can you wait a minute?
kən juː weɪt ə ˈmɪnɪt?
Mohu si to půjčit?
Can I borrow it?
kən aɪ ˈbɒrəʊ ɪt?
Mohu se k vám připojit?
Can I join you?
kən aɪ dʒɔɪn juː?
Vyzvednete mě?
Will you pick me up?
wɪl juː pɪk miː ʌp?
Podal byste mi...?
Would you pass me...?
wʊd juː pɑːs miː?
Prosím, tady je to.
Here you are/go.
hɪə juː ɑː/gəʊ
Rád bych věděl, jestli...
I wonder if...
aɪ ˈwʌndə ɪf
Můžete (mi) to zjistit?
Can you find out (for me)?
kən juː faɪnd aʊt (fə miː)?
Promiňte, že obtěžuji, ale...
I am sorry to bother you but...
aɪ əm ˈsɒrɪ tə ˈbɒðə juː bət
Promiňte, potřebuji...
Excuse me, I need...
ɪkˈskjuːz miːˌ aɪ niːd
Mohu vám pomoci?
Can I help you?
kən aɪ hεlp juː?
Hledám...
I'm looking for...
aɪm lʊkɪŋ fə
Zavedl byste mě tam?
Can you show me there?
kən juː ʃəʊ miː ðεə?
Nejlepší bude...
The best will be...
ðə bεst wɪl biː
Nechtěl byste...?
Would you like...?
wʊd juː laɪk?
A co takhle...?
And what about...?
ænd wɒt əˈbaʊt?
Mohli bychom třeba (jít)...
We might (go to)...
wiː maɪt (gəʊ tə)
Připojíte se k nám?
Will you join us?
wɪl juː dʒɔɪn əs?
Pokud vám to nevadí.
If you don't mind.
ɪf juː dəʊnt maɪnd
Nevadí, když...?
Do you mind if...?
dʊ juː maɪnd ɪf?
Souhlasíte?
Do you agree?
dʊ juː əˈgriː?
Zajímá vás to?
Are you interested in it?
ɑː juː ˈɪntrɪstɪd ɪn ɪt?
Chcete to vidět?
Would you like to see it?
wʊd juː laɪk tə siː ɪt?
Mám ho zavolat?
Should I call him?
ʃʊd aɪ kɔːl hɪm?
Víte to jistě?
Do you know it for sure?
dʊ juː nəʊ ɪt fə ʃʊə?
Proč ne?
Why not?
waɪ nɒt?
Jak si přejete.
As you wish.
əz juː wɪʃ
Budete muset...
You will have to...
juː wɪl hæv tə
Počkejte chvíli, prosím.
Wait a moment, please.
weɪt ə ˈməʊməntˌ pliːz
Můžete jít dál.
You can go in now.
juː kən gəʊ ɪn naʊ
Vstupte!, Dále!
Come in!
kʌm ɪn!
Pojďte dál!
Come on in!
kʌm ɒn ɪn!
Odložte si.
Take your coat/jacket off.
teɪk jɔː kəʊt/ˈdʒækɪt ɒf
Posaďte se.
Sit down., Take a seat.
sɪt daʊnˌ teɪk ə siːt
Udělejte si pohodlí.
Make yourself at home.
meɪk jɔːˈsεlf æt həʊm
Provedu vás.
I will show you around.
aɪ wɪl ʃəʊ juː əˈraʊnd
Co vám mohu nabídnout?
What can I offer you?
wɒt kən aɪ ˈɒfə juː?
Dáte si něco k pití?
Would you like something to drink?
wʊd juː laɪk ˈsʌmθɪŋ tə drɪŋk?
Poslužte si., Nabídněte si.
Help yourself/yourselves.
hεlp jɔːˈsεlf/jɔːˈsεlvz
Vezmi si (ještě).
Have (another) one.
hæv (əˈnʌðə) wʌn
Chcete ještě?
Would you like some more?
wʊd juː laɪk sʌm mɔː?
Nechte nás o samotě.
Leave us alone.
liːv əs əˈləʊn
Jděte pryč!
Go away!
gəʊ əˈweɪ!
Ven!, Vypadni!
Get out!
gεt aʊt!
Zmiz!
Get lost!, Beat it!
gεt lɒst!ˌ biːt ɪt!