Prohlídka města

Prohlídka města

Sightseeing

Turistické informace

Tourist information
Kde můžeme získat nějaké informace o městě?
Where can we get some info about the city?
wεə kən wiː gεt sʌm ˈɪnfəʊ əˈbaʊt ðə ˈsɪtɪ?
Kde mohu sehnat mapu města?
Where can I get the town map/city map?
wεə kən aɪ gεt ðə taʊn mæp/ˈsɪtɪ mæp?
Kolik stojí tato mapka?
How much is this (city) map?
haʊ mʌtʃ ɪz ðɪs (ˈsɪtɪ) mæp?
Máte také průvodce v angličtině/němčině/francouzštině/češtině?
Do you also have a guide in English/German/French/Czech?
dʊ juː ˈɔːlsəʊ hæv ə gaɪd ɪn ˈɪŋglɪʃ/ˈdʒɜːmən/frεntʃ/tʃεk?
Rádi bychom si prohlédli město.
We'd like to see the city/town.
wiːd laɪk tə siː ðə ˈsɪtɪ/taʊn
Můžete nás provést po městě?
Can you show us around the city/town?
kən juː ʃəʊ əs əˈraʊnd ðə ˈsɪtɪ/taʊn?
Co bychom měli určitě vidět?
What should we definitely see?
wɒt ʃʊd wiː ˈdεfɪnɪtlɪ siː?
Jaké místní památky nám doporučujete?
Which local sights do you recommend?
wɪtʃ ˈləʊkl saɪts dʊ juː ˌrεkəˈmεnd?
Je tady nějaké místo s výhledem na město?
Is there a place with a view of the city?
ɪz ðεə ə pleɪs wɪθ ə vjuː əv ðə ˈsɪtɪ?
Tam už jsme byli.
We have been there already.
wiː hæv bɪn ðεə ɔːlˈrεdɪ
Chtěli bychom se podívat na nějaké kostely/památníky.
We'd like to see some churches/monuments.
wiːd laɪk tə siː sʌm tʃɜːtʃɪz/ˈmɒnjʊmənts
Rádi bychom si objednali prohlídku s průvodcem.
We'd like to arrange a guided tour.
wiːd laɪk tə əˈreɪndʒ ə gaɪdɪd tʊə
Jak dlouho prohlídka trvá?
How long does the tour take?
haʊ lɒŋ dʌz ðə tʊə teɪk?
Máme na prohlídku jen půl dne.
We only have half a day for the sightseeing.
wiː ˈəʊnlɪ hæv hɑːf ə deɪ fə ðə ˈsaɪtˌsiːɪŋ
Kdy byl ten kostel postaven?
When was the church built?
wεn wɒz ðə tʃɜːtʃ bɪlt?
Je tady poblíž nějaký park?
Is there a park near here?
ɪz ðεə ə pɑːk nɪə hɪə?
Můžeme se podívat do městského muzea?
Can we visit the city museum?
kən wiː ˈvɪzɪt ðə ˈsɪtɪ mjuːˈzɪəm?
Slyšel jsem, že je tady poblíž zajímavý starý most.
I heard there's an interesting old bridge near here.
aɪ hɜːd ðεəz ən ˈɪntrɪstɪŋ əʊld brɪdʒ nɪə hɪə
Co je tamto za budovu/památník?
What's the building/monument over there?
wɒts ðə ˈbɪldɪŋ/ˈmɒnjʊmənt ˈəʊvə ðεə?
Od kterého je to architekta?
Which architect designed it?
wɪtʃ ˈɑːkɪˌtεkt dɪˈzaɪnd ɪt?
Můžeme se podívat dovnitř?
Can we take a look inside?
kən wiː teɪk ə lʊk ˌɪnˈsaɪd?
Můžu tady fotit?
Can I take pictures here?
kən aɪ teɪk ˈpɪktʃəz hɪə?
Můžeme se tady chvíli zdržet a podívat se kolem?
Could we stay here a little while and take a look around?
kʊd wiː steɪ hɪə ə ˈlɪtl waɪl ænd teɪk ə lʊk əˈraʊnd?
Neuděláme si přestávku na oběd/svačinu?
Shall we take a break for lunch/a snack?
ʃæl wiː teɪk ə breɪk fə lʌntʃ/ə snæk?
Je možné jít nahoru na (tu) věž?
Is it possible to climb to the top of the tower?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə klaɪm tə ðə tɒp əv ðə ˈtaʊə?
Platí se tady vstupné?
Is there an admission charge?
ɪz ðεə ən ədˈmɪʃən tʃɑːdʒ?
Kde dostanu vstupenky?
Where can I get the tickets?
wεə kən aɪ gεt ðə ˈtɪkɪts?
Kolik stojí dětská/poloviční vstupenka?
How much is a child/half ticket?
haʊ mʌtʃ ɪz ə tʃaɪld/hɑːf ˈtɪkɪt?
Poskytujete slevy pro studenty/seniory?
Do you offer student/senior discounts?
dʊ juː ˈɒfə ˈstjuːdnt/ˈsiːnjə ˈdɪskaʊnts?
Máte skupinové slevy?
Do you offer group discounts?
dʊ juː ˈɒfə gruːp ˈdɪskaʊnts?
Je nás pět/šest/deset.
There are five/six/ten of us.
ðεə ɑː faɪv/sɪks/tεn əv əs
Potřebuji se dostat k...
I need to get to...
aɪ niːd tə gεt tə
Jak se dostanu k...?
How do I get to...?
haʊ dʊ aɪ gεt tə?
Mohu tady někde koupit pohledy/suvenýry?
Can I buy postcards/souvenirs around here?
kən aɪ baɪ ˈpəʊstˌkɑːdz/ˌsuːvəˈnɪəz əˈraʊnd hɪə?
Prodáváte známky?
Do you sell stamps?
dʊ juː sεl stæmps?
Jakou známku potřebuji do České republiky?
What stamp do I need for the Czech Republic?
wɒt stæmp dʊ aɪ niːd fə ðə tʃεk rɪˈpʌblɪk?
Kde je tu nejbližší poštovní schránka?
Where is the nearest (BrE) post box/(AmE) mailbox?
wεə ɪz ðə nɪərɪst pəʊst bɒks/ˈmeɪlˌbɒks?
Jsou tady někde veřejné záchodky?
Are there public toilets near here?
ɑː ðεə ˈpʌblɪk ˈtɔɪlɪts nɪə hɪə?

Pamětihodnosti

Sights
turistické zajímavosti
sights
saɪts
prohlídka s průvodcem
guided tour
gaɪdɪd tʊə
muzeum
museum
mjuːˈzɪəm
přírodovědné muzeum
museum of natural history
mjuːˈzɪəm əv ˈnætʃrəl ˈhɪstrɪ
galerie
gallery
ˈgælərɪ
obrazárna
picture gallery
ˈpɪktʃə ˈgælərɪ
radnice
town hall, city hall
taʊn hɔːlˌ ˈsɪtɪ hɔːl
věž
tower
ˈtaʊə
kostel
church
tʃɜːtʃ
kaple
chapel
ˈtʃæpl
klášter
cloister, monastery
ˈklɔɪstəˌ ˈmɒnəstərɪ
opatství
abbey
ˈæbɪ
hrobka
tomb, burial chamber
tuːmˌ ˈbεrɪəl ˈtʃeɪmbə
hřbitov
cemetery, graveyard
ˈsεmɪtrɪˌ ˈgreɪvˌjɑːd
pohřebiště
burial ground
ˈbεrɪəl graʊnd
náměstí
square
skwεə
bleší trh
flea market
fliː ˈmɑːkɪt
kašna
fountain
ˈfaʊntɪn
památník
memorial, monument
mɪˈmɔːrɪəlˌ ˈmɒnjʊmənt
socha
statue, sculpture
ˈstætjuːˌ ˈskʌlptʃə
knihovna
library
ˈlaɪbrərɪ
koncertní sál
concert hall
ˈkɒnsɜːt hɔːl
most
bridge
brɪdʒ
přístav
port, harbour
pɔːtˌ ˈhɑːbə
výstaviště
fair ground
fεə graʊnd
výstava
exhibition
ˌεksɪˈbɪʃən
hrad
castle
ˈkɑːsl
zámek
palace, castle
ˈpælɪsˌ ˈkɑːsl
zřícenina
ruins
ˈruːɪnz
letohrádek
summer residence
ˈsʌmə ˈrεzɪdəns
palác
palace
ˈpælɪs
vila
villa
ˈvɪlə
zahrada
garden
ˈgɑːdn

Okružní jízda

Sightseeing tour
Kde si můžeme objednat okružní jízdu?
Where can we arrange a sightseeing tour?
wεə kən wiː əˈreɪndʒ ə ˈsaɪtˌsiːɪŋ tʊə?
Chtěli bychom prohlídku s průvodcem.
We'd like a guided tour.
wiːd laɪk ə gaɪdɪd tʊə
Kolik stojí lístek?
How much is the ticket?
haʊ mʌtʃ ɪz ðə ˈtɪkɪt?
Jak dlouho ta vyhlídková jízda trvá?
How long does the sightseeing tour take?
haʊ lɒŋ dʌz ðə ˈsaɪtˌsiːɪŋ tʊə teɪk?
Co je v prohlídce zahrnuto?
What does the tour include?
wɒt dʌz ðə tʊə ɪnˈkluːd?
V kolik hodin se vyjíždí/vyráží?
What time is the departure?
wɒt taɪm ɪz ðə dɪˈpɑːtʃə?
denně v 11 hodin
daily at eleven a.m.
ˈdeɪlɪ æt ɪˈlεvn ˌeɪˈεm
v každou celou hodinu
on the hour
ɒn ðiː aʊə