Počasí

Počasí

Weather
Jaké bude počasí?
What will the weather be like?
wɒt wɪl ðə ˈwεðə biː laɪk?
Jaké hlásili na dnes počasí?
What is the weather forecast for today?
wɒt ɪz ðə ˈwεðə ˈfɔːˌkɑːst fə təˈdeɪ?
Hlásili, že bude zataženo.
The weather forecast is for overcast skies.
ðə ˈwεðə ˈfɔːˌkɑːst ɪz fɔː ˈəʊvəˌkɑːst skaɪz
Je pěkně.
The weather is fine/nice.
ðə ˈwεðə ɪz faɪn/naɪs
Svítí sluníčko.
The sun is shining.
ðə sʌn ɪz ˈʃaɪnɪŋ
Je jasno.
The sky is clear.
ðə skaɪ ɪz klɪə
Je zataženo/mlha.
It is overcast/foggy.
ɪt ɪz ˈəʊvəˌkɑːst/ˈfɒgɪ
Je škaredě.
The weather is bad.
ðə ˈwεðə ɪz bæd
Vypadá to na déšť.
It looks like rain.
ɪt lʊks laɪk reɪn
Budou silné bouřky.
We can expect strong storms.
wiː kən ɪkˈspεkt strɒŋ stɔːmz
Má přijít sněhová bouře.
A snowstorm is forecast.
ə ˈsnəʊˌstɔːm ɪz ˈfɔːˌkɑːst
Prší/Sněží/Mrholí.
It is raining/snowing/drizzling.
ɪt ɪz reɪnɪŋ/snəʊɪŋ/ˈdrɪzlɪŋ
Poprchává.
It is (BrE) spitting/(AmE) sprinkling.
ɪt ɪz spɪtɪŋ/ˈsprɪŋklɪŋ
Začíná pršet.
It is starting to rain.
ɪt ɪz stɑːtɪŋ tə reɪn
Jak dlouho má pršet?
How long should it rain?
haʊ lɒŋ ʃʊd ɪt reɪn?
Přestalo pršet.
It stopped raining.
ɪt stɒpt reɪnɪŋ
Napadla spousta sněhu.
There has been a heavy snowfall.
ðεə hæz bɪn ə ˈhεvɪ ˈsnəʊˌfɔːl
Je sněhová kalamita.
The roads are blocked by snow.
ðə rəʊdz ɑː blɒkt baɪ snəʊ
Fouká silný vítr.
A strong wind is blowing.
ə strɒŋ wɪnd ɪz bləʊɪŋ
Kolik je stupňů (v 1000 metrech)?
What's the temperature (at one thousand metres)?
wɒts ðə ˈtεmprɪtʃə (æt wʌn ˈθaʊzənd ˈmiːtəz)?
Je deset pod/nad nulou.
It is ten degrees below/above zero.
ɪt ɪz tεn dɪˈgriːz bɪˈləʊ/əˈbʌv ˈzɪərəʊ
Je hrozné horko.
It is baking hot.
ɪt ɪz ˈbeɪkɪŋ hɒt
Venku je zima.
It's cold outside.
ɪts kəʊld ˌaʊtˈsaɪd
Mrzne.
It is freezing (cold).
ɪt ɪz ˈfriːzɪŋ (kəʊld)
Bývá tu v noci mráz?
Is it frosty here at night?
ɪz ɪt ˈfrɒstɪ hɪə æt naɪt?
Blýská se.
There is lightning.
ðεə ɪz ˈlaɪtnɪŋ
Ochladilo se.
The weather got colder.
ðə ˈwεðə gɒt kəʊldə
Ochlazuje se.
It's getting colder.
ɪts gεtɪŋ kəʊldə
Otepluje se.
It's getting warmer.
ɪts gεtɪŋ wɔːmə
Počkáme, až přestane pršet.
We will wait for the rain to stop.
wiː wɪl weɪt fə ðə reɪn tə stɒp
Doufám, že nezmokneme.
I hope we won't get wet.
aɪ həʊp wiː wəʊnt gεt wεt
Pokud nebude pršet...
If it doesn't rain...
ɪf ɪt ˈdʌznt reɪn
Pokud vydrží počasí...
If the weather holds...
ɪf ðə ˈwεðə həʊlds
Půjdeme za každého počasí.
We will go in all weathers.
wiː wɪl gəʊ ɪn ɔːl ˈwεðəz
Moře je příliš rozbouřené.
The sea is too rough.
ðə siː ɪz tuː rʌf
jasno
clear skies
klɪə skaɪz
polojasno
partly cloudy
ˈpɑːtlɪ ˈklaʊdɪ
oblačno
cloudy (skies)
ˈklaʊdɪ (skaɪz)
zataženo
overcast (skies)
ˈəʊvəˌkɑːst (skaɪz)
mlha
fog
fɒg
opar (mlžný)
mist
mɪst
(slabé) přeháňky
(light) showers
(laɪt) ˈʃaʊəz
(silný) déšť
(heavy) rain
(ˈhεvɪ) reɪn
(silné) sněžení
(heavy) snowfall
(ˈhεvɪ) ˈsnəʊˌfɔːl
krupobití
hail
heɪl
déšť se sněhem
sleet
sliːt
náledí
black ice
blæk aɪs
vítr
wind
wɪnd
větrno
windy
ˈwɪndɪ
bezvětří
dead calm
dεd kɑːm
vánek
light air
laɪt εə
orkán
hurricane
ˈhʌrɪkn
severozápadní vítr
north-westerly wind
nɔːθˈwεstəlɪ wɪnd