Na policii

Na policii

At the police station
Kde je nejbližší policejní stanice?
Where is the nearest police station?
wεə ɪz ðə nɪərɪst pəˈliːs ˈsteɪʃən?
Můžete mě zavézt na policii?
Can you take me to the police station?
kən juː teɪk miː tə ðə pəˈliːs ˈsteɪʃən?
Chtěl bych oznámit krádež/ztrátu čeho/přepadení/únos.
I want to report a theft/loss of sth/attack/kidnapping.
aɪ wɒnt tə rɪˈpɔːt ə θεft/lɒs /əˈtæk/ˈkɪdnæpɪŋ
Chci oznámit pohřešování osoby.
I want to report a missing person.
aɪ wɒnt tə rɪˈpɔːt ə ˈmɪsɪŋ ˈpɜːsn
Nemám u sebe žádné doklady.
I have no ID on me.
aɪ hæv nəʊ ˌaɪˈdiː ɒn miː
Ukradli nám auto i se všemi věcmi a doklady.
Our car has been stolen with all our stuff and documents (in it).
aʊə kɑː hæz bɪn ˈstəʊlən wɪθ ɔːl aʊə stʌf ænd ˈdɒkjʊmənts (ɪn ɪt)
Vykradli nám pokoj/byt.
Our room/apartment was burgled/(AmE) burglarized.
aʊə ruːm/əˈpɑːtmənt wɒz ˈbɜːgld/ˈbɜːgləˌraɪzd
Okradli mě v metru.
I was robbed on the subway.
aɪ wɒz ˈrɒbd ɒn ðə ˈsʌbˌweɪ
Byl(a) jsem přepaden(a) dvěma muži.
I was attacked/mugged by two men.
aɪ wɒz əˈtækt/mʌgd baɪ tuː mεn
Napadli mne. Jenom jsem se bránil.
They attacked me. It was self-defense.
ðeɪ əˈtækt miː ɪt wɒz sεlfdɪˈfεns
Byli ozbrojeni pistolí/nožem.
They were armed with a gun/knife.
ðeɪ wɜː ɑːmd wɪθ ə gʌn/naɪf
Nevím přesně, jak vypadali.
I don't know exactly what they looked like.
aɪ dəʊnt nəʊ ɪgˈzæktlɪ wɒt ðeɪ lʊkt laɪk
Kdybych je viděl, poznal bych je.
I would recognize them if I saw them.
aɪ wʊd ˈrεkəgˌnaɪz ðəm ɪf aɪ sɔː ðəm
Mého manžela zmlátili.
My husband has been beaten up.
maɪ ˈhʌzbənd hæz bɪn ˈbiːtn ʌp
Byla jsem znásilněna.
I've been raped.
aɪv bɪn reɪpt
Obtěžuje mne jeden muž.
I'm being harassed by one man.
aɪm ˈbiːɪŋ ˈhærəst baɪ wʌn mæn
Potřebuji pomoc/ochranu.
I need help/protection.
aɪ niːd hεlp/prəˈtεkʃən
Byl jsem svědkem nehody/vraždy.
I witnessed an accident/a murder.
aɪ ˈwɪtnɪst ən ˈæksɪdənt/ə ˈmɜːdə
Moje manželka se ztratila.
My wife is missing.
maɪ waɪf ɪz ˈmɪsɪŋ
Unesli nám dítě.
Our child has been kidnapped.
aʊə tʃaɪld hæz bɪn ˈkɪdnæpt
Ztratilo se nám dítě.
Our child is missing.
aʊə tʃaɪld ɪz ˈmɪsɪŋ
Byl jsem předvolán k výslechu.
I was summoned to be interviewed.
aɪ wɒz ˈsʌmənd tə biː ˈɪntəˌvjuːd
Chci podat trestní oznámení.
I want to press charges/make an accusation.
aɪ wɒnt tə prεs tʃɑːdʒɪz/meɪk ən ˌækjʊˈzeɪʃən
Chci informovat o svém zadržení rodinu.
I want to inform my family of my detention.
aɪ wɒnt tə ɪnˈfɔːm maɪ ˈfæmɪlɪ əv maɪ dɪˈtεnʃən
Můžete prosím kontaktovat českou ambasádu a říct jim, co se stalo?
Can you please contact the Czech embassy and tell them what happened?
kən juː pliːz ˈkɒntækt ðə tʃεk ˈεmbəsɪ ænd tεl ðəm wɒt ˈhæpnd?
Nebudu odpovídat na žádné otázky.
I won't answer any questions.
aɪ wəʊnt ˈɑːnsə ˈεnɪ ˈkwεstʃənz
Chci mluvit se svým právníkem.
I want to talk to my lawyer.
aɪ wɒnt tə tɔːk tə maɪ ˈlɔːjə
Požaduji/Potřebuji tlumočníka.
I request/I need an interpreter.
aɪ rɪˈkwεst/aɪ niːd ən ɪnˈtɜːprɪtə
Můžete mi prosím sundat ta pouta?
Can you take my (hand)cuffs off?
kən juː teɪk maɪ (hænd)kʌfs ɒf?
(Proč) Jsem zatčen?
(Why) Am I arrested?
(waɪ) əm aɪ əˈrεstɪd?
Z čeho mě chcete obvinit?
What are the charges against me?
wɒt ɑː ðə tʃɑːdʒɪz əˈgεnst miː?
Nemám s tím nic společného.
I have nothing to do with this.
aɪ hæv ˈnʌθɪŋ tə dʊ wɪθ ðɪs
Nic si nepamatuji.
I don't remember anything.
aɪ dəʊnt rɪˈmεmbə ˈεnɪˌθɪŋ
Nic jsem neviděl.
I didn't see anything.
aɪ ˈdɪdnt siː ˈεnɪˌθɪŋ
Toho člověka (vůbec) neznám.
I don't know this man.
aɪ dəʊnt nəʊ ðɪs mæn
Byla to nehoda.
It was an accident.
ɪt wɒz ən ˈæksɪdənt
Chtěl jsem jenom pomoci.
I just wanted to help.
aɪ dʒʌst ˈwɒntɪd tə hεlp
Nic nezákonného jsem neudělal.
I didn't do anything illegal.
aɪ ˈdɪdnt dʊ ˈεnɪˌθɪŋ ɪˈliːgl
Jaké proti mně máte důkazy?
What evidence do you have against me?
wɒt ˈεvɪdəns dʊ juː hæv əˈgεnst miː?
Někdo mi to musel (pod)strčit do tašky/kapsy.
Someone must have put it in my bag/pocket.
ˈsʌmˌwʌn mʌst hæv pʊt ɪt ɪn maɪ bæg/ˈpɒkɪt
Nevěděl jsem, že je to nezákonné.
I didn't know it's illegal.
aɪ ˈdɪdnt nəʊ ɪts ɪˈliːgl
Nic jsem nepil.
I haven't been drinking.
aɪ ˈhævnt bɪn drɪŋkɪŋ
Neberu (žádné) drogy.
I don't take any drugs.
aɪ dəʊnt teɪk ˈεnɪ drʌgz
Měl jsem jenom jedno pivo.
I only had one beer.
aɪ ˈəʊnlɪ hæd wʌn bɪə
Jak dlouho mne tady budete držet?
How long are you going to keep me here?
haʊ lɒŋ ɑː juː ˈgəʊɪŋ tə kiːp miː hɪə?
Mám právo na jeden telefonát/hovor.
I have a right to a phone call.
aɪ hæv ə raɪt tə ə fəʊn kɔːl
Na to(hle) nemáte právo!
You have no right to (do) this!
juː hæv nəʊ raɪt tə (dʊ) ðɪs!
Nemohli byste mne propustit na kauci?
Could you release me on bail?
kʊd juː rɪˈliːs miː ɒn beɪl?
Kolik by dělala kauce?
How much would the bail be?
haʊ mʌtʃ wʊd ðə beɪl biː?
Mohu mluvit s vaším nadřízeným?
Can I talk to your superior?
kən aɪ tɔːk tə jɔː suːˈpɪərɪə?
Budu si stěžovat!
I'm going to complain!
aɪm ˈgəʊɪŋ tə kəmˈpleɪn!
Mohu už jít?
Can I go now?, Am I free to go now?
kən aɪ gəʊ naʊ?ˌ əm aɪ friː tə gəʊ naʊ?