Cestujeme městskou dopravou

Cestujeme městskou dopravou

Public transport
Kde je nejbližší zastávka autobusu/tramvaje?
Where is the nearest bus stop/tram stop?
wεə ɪz ðə nɪərɪst bʌs stɒp/træm stɒp?
Je tady někde stanice metra?
Is there (AmE) a subway/(BrE) an underground station near here?
ɪz ðεə ə ˈsʌbˌweɪ/ən ˈʌndəˌgraʊnd ˈsteɪʃən nɪə hɪə?
Který autobus jede do...?
Which bus number goes to...?
wɪtʃ bʌs ˈnʌmbə gəʊz tə?
Jede tento autobus do...?
Is this the bus to...?, Does this bus go to...?
ɪz ðɪs ðə bʌs tə?ˌ dʌz ðɪs bʌs gəʊ tə?
Staví ten autobus v...?
Does the bus stop at...?
dʌz ðə bʌs stɒp æt?
Kde si mohu koupit jízdenky?
Where can I buy tickets?
wεə kən aɪ baɪ ˈtɪkɪts?
Mohu koupit lístek u řidiče/na palubě?
Can I buy the ticket on board?
kən aɪ baɪ ðə ˈtɪkɪt ɒn bɔːd?
Kolik stojí lístek pro dospělého?
How much is an adult ticket?
haʊ mʌtʃ ɪz ən ˈædʌlt ˈtɪkɪt?
Kde mám jízdenku označit?
Where should I punch the ticket?
wεə ʃʊd aɪ pʌntʃ ðə ˈtɪkɪt?
Je ta jízdenka přestupní?
Is it a transfer ticket?
ɪz ɪt ə ˈtrænsfɜː ˈtɪkɪt?
Musím přestupovat?
Do I need to change buses/trams?
dʊ aɪ niːd tə tʃeɪndʒ bʌsɪz/træmz?
Kdy mám vystoupit?
When should I get off?
wεn ʃʊd aɪ gεt ɒf?
Čím mám jet (potom) dál?
What (means of transport) should I take then?
wɒt (miːnz əv ˈtrænsˌpɔːt) ʃʊd aɪ teɪk ðεn?
Kolik je to odsud zastávek?
How many stops is it from here?
haʊ ˈmεnɪ stɒps ɪz ɪt frɒm hɪə?
Jak se jmenuje ta zastávka?
What is the name of the stop?
wɒt ɪz ðə neɪm əv ðə stɒp?
Řeknete mi, kdy vystoupit?
Will you tell me when to get off?
wɪl juː tεl miː wεn tə gεt ɒf?
Je tu někde automat na jízdenky?
Is there a ticket machine near here?
ɪz ðεə ə ˈtɪkɪt məˈʃiːn nɪə hɪə?
Kterým autobusem se tam dostanu?
Which bus (number) do I take to get there?
wɪtʃ bʌs (ˈnʌmbə) dʊ aɪ teɪk tə gεt ðεə?
Jak se jmenuje příští zastávka?
What is the next stop?
wɒt ɪz ðə nεkst stɒp?
S dovolením, chtěl(a) bych vystoupit.
Excuse me, I'd like to get off.
ɪkˈskjuːz miːˌ aɪd laɪk tə gεt ɒf
Přejel jsem.
I missed my stop.
aɪ mɪst maɪ stɒp
tramvaj
tram, (AmE) streetcar
træmˌ ˈstriːtˌkɑː
autobus
bus
bʌs
trolejbus
trolleybus
ˈtrɒlɪˌbʌs
metro
underground, (AmE) subway
ˈʌndəˌgraʊndˌ ˈsʌbˌweɪ
zastávka
stop
stɒp
stanice
station
ˈsteɪʃən
zastávka na znamení
request stop
rɪˈkwεst stɒp
řidič
driver
ˈdraɪvə
jízdenka
ticket
ˈtɪkɪt
zlevněná jízdenka
discount ticket, reduced ticket
ˈdɪskaʊnt ˈtɪkɪtˌ rɪˈdjuːst ˈtɪkɪt
celodenní jízdenka
one-day ticket, all-day ticket
wʌndeɪ ˈtɪkɪtˌ ɔːldeɪ ˈtɪkɪt
skupinová jízdenka
group ticket
gruːp ˈtɪkɪt
označovač jízdenek
(ticket) punch machine
(ˈtɪkɪt) pʌntʃ məˈʃiːn
označit (si) jízdenku
punch the ticket
pʌntʃ ðə ˈtɪkɪt
automat na jízdenky
ticket machine
ˈtɪkɪt məˈʃiːn
odbavovací turniket
ticket barrier
ˈtɪkɪt ˈbærɪə
revizor
(ticket) inspector
(ˈtɪkɪt) ɪnˈspεktə