Cestujeme letadlem

Cestujeme letadlem

Travelling by plane

Na letišti

At the airport
Jak se dostanu na letiště?
How do I get to the airport?
haʊ dʊ aɪ gεt tə ðiː ˈεəˌpɔːt?
Jak dlouho to trvá na letiště (taxíkem)?
How long does it take to get to the airport (by taxi)?
haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk tə gεt tə ðiː ˈεəˌpɔːt (baɪ ˈtæksɪ)?
Jak dlouho před odletem mám být na letišti?
How long before departure should I be at the airport?
haʊ lɒŋ bɪˈfɔː dɪˈpɑːtʃə ʃʊd aɪ biː æt ðiː ˈεəˌpɔːt?
Dostavte se na letiště dvě hodiny před odletem.
Arrive at the airport two hours before the departure time.
əˈraɪv æt ðiː ˈεəˌpɔːt tuː aʊəz bɪˈfɔː ðə dɪˈpɑːtʃə taɪm
Kde si mohu nechat zabalit zavazadla (do fólie)?
Where is the luggage (stretch) wrapping service/machine?
wεə ɪz ðə ˈlʌgɪdʒ (strεtʃ) ˈræpɪŋ ˈsɜːvɪs/məˈʃiːn?
Kam se mám dostavit k odbavení?
Where do I check in?
wεə dʊ aɪ tʃεk ɪn?
Mohu si tohle vzít na palubu?
Can I take this on board?
kən aɪ teɪk ðɪs ɒn bɔːd?
Jaká je maximální váha zavazadel na osobu?
What's the baggage allowance (per person)?
wɒts ðə ˈbægɪdʒ əˈlaʊəns (pə ˈpɜːsn)?
Kolik se platí za zavazadla nad váhu?
How much is the excess baggage fee?
haʊ mʌtʃ ɪz ðiː ˈεksεs ˈbægɪdʒ fiː?
Mohu už jít na palubu?
Can I board the plane now?
kən aɪ bɔːd ðə pleɪn naʊ?
Ztratil jsem palubní lístek.
I've lost my boarding card/pass.
aɪv lɒst maɪ ˈbɔːdɪŋ kɑːd/pɑːs
Kde si mohu vyzvednout zavazadla?
Where can I reclaim my luggage?
wεə kən aɪ rɪˈkleɪm maɪ ˈlʌgɪdʒ?
letový řád
flight schedule
flaɪt ˈʃεdjuːl
let
flight
flaɪt
přílety
arrivals
əˈraɪvlz
odlety
departures
dɪˈpɑːtʃəz
podle plánu
on schedule
ɒn ˈʃεdjuːl
zrušen
cancelled
ˈkænsld
kvůli špatnému počasí
due to bad weather
djuː tə bæd ˈwεðə
zpoždění
delay
dɪˈleɪ
předpokládané zpoždění
expected delay
ɪkˈspεktɪd dɪˈleɪ
odbavení zavazadel
baggage check-in
ˈbægɪdʒ tʃεkɪn
odletová hala
departure lounge
dɪˈpɑːtʃə laʊndʒ
výdej zavazadel
baggage claim
ˈbægɪdʒ kleɪm
tranzitní prostor
transit area
ˈtrænsɪt ˈεərɪə
odbavovací přepážka
check-in counter
tʃεkɪn ˈkaʊntə
přistávací plocha
runway
ˈrʌnˌweɪ
příruční zavazadlo
hand luggage
hænd ˈlʌgɪdʒ
letenka
air ticket
εə ˈtɪkɪt
palubní lístek
boarding card/pass
ˈbɔːdɪŋ kɑːd/pɑːs
letuška
stewardess
ˈstjʊədɪs
nouzové přistání
emergency landing
ɪˈmɜːdʒənsɪ ˈlændɪŋ
bezpečnostní pás
seat belt
siːt bεlt

Rezervace letenky

Booking a ticket
Rád bych si rezervoval letenku do...
I'd like to book a (plane) ticket to...
aɪd laɪk tə bʊk ə (pleɪn) ˈtɪkɪt tə
Kolik stojí letenka v turistické/první třídě?
How much is an economy/a first class ticket?
haʊ mʌtʃ ɪz ən ɪˈkɒnəmɪ/ə fɜːst klɑːs ˈtɪkɪt?
Máte ještě volno na dnešek?
Are there any vacancies for today?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈveɪkənsɪz fə təˈdeɪ?
Je to přímý let?
Is it a direct flight?
ɪz ɪt ə dɪˈrεkt flaɪt?
Je to let s mezipřistáním?
Is this a stopover flight?
ɪz ðɪs ə ˈstɒpˌəʊvə flaɪt?
V kolik hodin odlétá mé letadlo?
What time does my plane take off?
wɒt taɪm dʌz maɪ pleɪn teɪk ɒf?
Let má (hodinu) zpoždění.
The flight is delayed (one hour).
ðə flaɪt ɪz dɪˈleɪd (wʌn aʊə)
Váš let byl zrušen.
Your flight has been cancelled.
jɔː flaɪt hæz bɪn ˈkænsld
Kdy letí další letadlo do...?
When is the next plane to...?
wεn ɪz ðə nεkst pleɪn tə?
Mohu stornovat letenku/rezervaci?
May I cancel the ticket/reservation?
meɪ aɪ ˈkænsl ðə ˈtɪkɪt/ˌrεzəˈveɪʃən?
Kolik je stornovací poplatek?
How much is the cancellation fee?
haʊ mʌtʃ ɪz ðə ˌkænsɪˈleɪʃən fiː?
Mohu použít letenku na další let?
Can I use the ticket for the next flight?
kən aɪ juːz ðə ˈtɪkɪt fɔː ðə nεkst flaɪt?

V letadle

On the plane
V kolik hodin přistaneme?
What time do we land?
wɒt taɪm dʊ wiː lænd?
Kdy bude první mezipřistání?
When is the first stopover?
wεn ɪz ðə fɜːst ˈstɒpˌəʊvə?
Nejde mi otevřít/zavřít přihrádka na zavazadla.
I can't open/close the overhead bin.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn/kləʊz ðiː ˌəʊvəˈhεd bɪn
Nejde mi zapnout bezpečnostní pás.
I can't fasten my seat belt.
aɪ kɑːnt ˈfɑːsn maɪ siːt bεlt
Můžete mi pomoci sklopit opěradlo?
Can you help me recline my seat?
kən juː hεlp miː rɪˈklaɪn maɪ siːt?
Mohl byste si prosím narovnat sedadlo?
Could you please put your seat back up?
kʊd juː pliːz pʊt jɔː siːt bæk ʌp?
Rád bych si otevřel (sklápěcí) stolek.
I'd like to use my (seat) tray.
aɪd laɪk tə juːz maɪ (siːt) treɪ
Nefunguje mi světlo na čtení.
My reading light isn't working.
maɪ ˈriːdɪŋ laɪt ˈɪznt ˈwɜːkɪŋ
Je mi špatně od žaludku.
I feel sick.
aɪ fiːl sɪk
Mohu dostat něco proti nevolnosti?
Can I have something against airsickness?
kən aɪ hæv ˈsʌmθɪŋ əˈgεnst ˈεəˌsɪknɪs?
Musím na záchod.
I must use the toilet.
aɪ mʌst juːz ðə ˈtɔɪlɪt
Kde je pytlík (na zvracení)?
Where is the sick bag?
wεə ɪz ðə sɪk bæg?
Mohu tady kouřit?
May I smoke here?
meɪ aɪ sməʊk hɪə?
Mohl bych dostat deku?
Could I have a blanket?
kʊd aɪ hæv ə ˈblæŋkɪt?
Co si budete přát k pití?
What would you like to drink?
wɒt wʊd juː laɪk tə drɪŋk?
Je pití v ceně (letenky)?
Are drinks included?
ɑː drɪŋks ɪnˈkluːdɪd?
Mohu dostat ještě jednu?
Can I have another one?
kən aɪ hæv əˈnʌðə wʌn?
Můžete mi to dát bez ledu?
Can I have it without ice?
kən aɪ hæv ɪt wɪˈðaʊt aɪs?

Ztracená zavazadla

Lost luggage
Kde mohu oznámit ztrátu zavazadel?
Where can I complain about lost luggage?
wεə kən aɪ kəmˈpleɪn əˈbaʊt lɒst ˈlʌgɪdʒ?
Zdá se, že jste mi ztratili zavazadla.
I'm afraid you've lost my luggage.
aɪm əˈfreɪd juːv lɒst maɪ ˈlʌgɪdʒ
Přiletěl jsem letem č. ... z...
I was on the flight No. ... from ...
aɪ wɒz ɒn ðə flaɪt ˈnʌmbə ... frɒm
U výdeje zavazadel jsem svá zavazadla nenašel.
I didn't find my luggage at the baggage claim.
aɪ ˈdɪdnt faɪnd maɪ ˈlʌgɪdʒ æt ðə ˈbægɪdʒ kleɪm
Měl jsem dvě/tři zavazadla.
I had two/three pieces of luggage.
aɪ hæd tuː/θriː piːsɪz əv ˈlʌgɪdʒ
Dorazilo jenom jedno.
Only one piece of my luggage arrived.
ˈəʊnlɪ wʌn piːs əv maɪ ˈlʌgɪdʒ əˈraɪvd
Byly to dva modré/černé kufry.
I had two blue/black suitcases.
aɪ hæd tuː bluː/blæk ˈsuːtˌkeɪsɪz
Mám na nich jmenovky.
There are name tags on them.
ðεə ɑː neɪm tægz ɒn ðəm
Ta zavazadla nutně potřebuji.
I need that luggage urgently.
aɪ niːd ðæt ˈlʌgɪdʒ ˈɜːdʒəntlɪ
Můžete mi prosím zjistit, kde jsou?
Could you please find out where it is?
kʊd juː pliːz faɪnd aʊt wεə ɪt ɪz?
Dejte mi prosím vědět na toto číslo.
Please call me at this number and let me know.
pliːz kɔːl miː æt ðɪs ˈnʌmbə ænd lεt miː nəʊ
Dneska bych si je mohl ještě přijet vyzvednout.
I could come to pick the luggage up today.
aɪ kʊd kʌm tə pɪk ðə ˈlʌgɪdʒ ʌp təˈdeɪ
Zítra už musím být jinde.
I must be somewhere else tomorrow.
aɪ mʌst biː ˈsʌmˌwεə εls təˈmɒrəʊ
Bylo by možné poslat je potom za mnou do...?
Would it be possible to send it to me to... then?
wʊd ɪt biː ˈpɒsɪbl tə sεnd ɪt tə miː tə... ðεn?
Jak dlouho asi potrvá, než je najdete?
How long will it take to find my luggage?
haʊ lɒŋ wɪl ɪt teɪk tə faɪnd maɪ ˈlʌgɪdʒ?
Kdy mohu očekávat, že je dostanu zpátky?
When can I expect to have my luggage back?
wεn kən aɪ ɪkˈspεkt tə hæv maɪ ˈlʌgɪdʒ bæk?
Kde mohu nárokovat náhradu za ztracená zavazadla?
Where can I claim compensation for lost luggage?
wεə kən aɪ kleɪm ˌkɒmpεnˈseɪʃən fə lɒst ˈlʌgɪdʒ?