Cestujeme vlakem

Cestujeme vlakem

Travelling by train

Na nádraží

At the railway station
Kde je nejbližší nádraží?
Where is the nearest railway station?
wεə ɪz ðə nɪərɪst ˈreɪlˌweɪ ˈsteɪʃən?
Kde mohu koupit jízdenky?
Where can I buy tickets?
wεə kən aɪ baɪ ˈtɪkɪts?
Kolik stojí (zpáteční) lístek do...?
How much is a (return) ticket to...?
haʊ mʌtʃ ɪz ə (rɪˈtɜːn) ˈtɪkɪt tə?
Je levnější koupit si rovnou zpáteční lístek?
Is it cheaper to buy a return ticket right away?
ɪz ɪt tʃiːpə tə baɪ ə rɪˈtɜːn ˈtɪkɪt raɪt əˈweɪ?
Dvě jízdenky do..., prosím.
Two one-way tickets to..., please.
tuː wʌnweɪ ˈtɪkɪts təˌ pliːz
Kolik stojí poloviční (jízdné)?
How much is a half(-fare)?
haʊ mʌtʃ ɪz ə hɑːf(fεə)?
Mohu koupit jízdenku ve vlaku?
Can I buy the ticket on the train?
kən aɪ baɪ ðə ˈtɪkɪt ɒn ðə treɪn?
Kde je úschovna zavazadel?
Where is the left-luggage office/(AmE) checkroom?
wεə ɪz ðə lεftˈlʌgɪdʒ ˈɒfɪs/ˈtʃεkˌruːm?
Odkud odjíždí vlak do...?
Where does the train to... leave from?
wεə dʌz ðə treɪn tə... liːv frɒm?
Přijede náš vlak na čas?
Is our train on time?
ɪz aʊə treɪn ɒn taɪm?
Kde je třetí/osmé/desáté nástupiště?
Where is the third/eighth/tenth platform?
wεə ɪz ðə θɜːd/eɪtθ/tεnθ ˈplætfɔːm?
Můžete mi pomoct otevřít dveře?
Can you help me open the door?
kən juː hεlp miː ˈəʊpn ðə dɔː?
Pomůžete mi nahoru s kufrem?
Can you help me up with the suitcase?
kən juː hεlp miː ʌp wɪθ ðə ˈsjuːtˌkeɪs?

Hledání spojení

Connection
Jaké je nejrychlejší/nejlevnější spojení do...?
What's the fastest/cheapest connection to...?
wɒts ðə fɑːstɪst/tʃiːpɪst kəˈnεkʃən tə?
Propásl jsem spoj.
I have missed my connection.
aɪ hæv mɪst maɪ kəˈnεkʃən
Kdy jede další vlak do...?
When's the next train to...?
wεnz ðə nεkst treɪn tə?
Jak dlouho trvá cesta?
How long does the ride take?
haʊ lɒŋ dʌz ðə raɪd teɪk?
Staví ten vlak v...?
Does the train stop at...?
dʌz ðə treɪn stɒp æt?
Musím přestupovat?
Must I change (trains)?
mʌst aɪ tʃeɪndʒ (treɪnz)?
Z kterého nástupiště odjíždí vlak do...?
Which platform does the train to... depart from?
wɪtʃ ˈplætfɔːm dʌz ðə treɪn tə... dɪˈpɑːt frɒm?
Můžete mi najít přípoj z...?
Could you find me a connection from...?
kʊd juː faɪnd miː ə kəˈnεkʃən frɒm?
Jak dlouho budu čekat na přípoj?
How long must I wait for my connection?
haʊ lɒŋ mʌst aɪ weɪt fə maɪ kəˈnεkʃən?
V kolik hodin má vlak dorazit do...?
What time is the train due in...?
wɒt taɪm ɪz ðə treɪn djuː ɪn?

U pokladny

Ticket office
Koupil byste mi lístek do...?
Would you buy me a ticket to..., please?
wʊd juː baɪ miː ə ˈtɪkɪt təˌ pliːz?
Jízdenku do..., prosím.
A ticket to..., please.
ə ˈtɪkɪt təˌ pliːz
Dva zpáteční/jednoduché do...
Two returns/singles to...
tuː rɪˈtɜːnz/ˈsɪŋglz tə
Jízdenku do druhé/první třídy.
Second/First class ticket.
ˈsεkənd/fɜːst klɑːs ˈtɪkɪt
Kolik stojí jednoduchá jízdenka do...?
How much is a single/(AmE) one-way ticket to...?
haʊ mʌtʃ ɪz ə ˈsɪŋgl/wʌnweɪ ˈtɪkɪt tə?
Jsou nějaké slevy pro děti/seniory?
Are there any discounts for children/seniors?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈdɪskaʊnts fə ˈtʃɪldrən/ˈsiːnjəz?
Jeden dětský lístek.
One child's ticket please.
wʌn tʃaɪldz ˈtɪkɪt pliːz
Rád bych si rezervoval místenku.
I want to make a seat reservation.
aɪ wɒnt tə meɪk ə siːt ˌrεzəˈveɪʃən
Mohu dostat místo u okna?
Can I have a window seat, please?
kən aɪ hæv ə ˈwɪndəʊ siːtˌ pliːz?
Nekuřácké oddělení prosím.
Nonsmoker, please.
nɒnˈsməʊkəˌ pliːz
Je tam lůžkový vůz?
Is there a sleeping car/(BrE) sleeper?
ɪz ðεə ə sliːpɪŋ kɑː/ˈsliːpə?

Ve vlaku

On the train
Je tohle vlak do...?
Is this the train to...?
ɪz ðɪs ðə treɪn tə?
Hledám průvodčího.
I'm looking for the (BrE) guard/(AmE) conductor.
aɪm lʊkɪŋ fə ðə ˈgɑːd/kənˈdʌktə
Kam jede tento vlak?
Where does this train go?
wεə dʌz ðɪs treɪn gəʊ?
Jak dlouho tu vlak bude stát?
How long does the train stop here?
haʊ lɒŋ dʌz ðə treɪn stɒp hɪə?
Rád bych si koupil jízdenku.
I'd like to buy a ticket.
aɪd laɪk tə baɪ ə ˈtɪkɪt
Můžete mi ukázat mé místo?
Can you show me where my seat is?
kən juː ʃəʊ miː wεə maɪ siːt ɪz?
Kde je jídelní vůz?
Where is the dining car?
wεə ɪz ðə daɪnɪŋ kɑː?
Nemohu otevřít okno.
I can't open the window.
aɪ kɑːnt ˈəʊpn ðə ˈwɪndəʊ
Mohli bychom si vyměnit místa?
Could we swap seats?
kʊd wiː swɒp siːts?
Je toto místo volné/obsazené?
Is this seat free/taken?
ɪz ðɪs siːt friː/ˈteɪkən?
Nebude vám vadit, když si sem sednu?
Do you mind if I sit here?
dʊ juː maɪnd ɪf aɪ sɪt hɪə?
Promiňte, tohle je moje místo.
Excuse me, this is my seat.
ɪkˈskjuːz miːˌ ðɪs ɪz maɪ siːt
Můžete mi ukázat svou místenku?
Can you show me your seat reservation?
kən juː ʃəʊ miː jɔː siːt ˌrεzəˈveɪʃən?
Kdy budeme v...?
What time do we arrive at/get to...?
wɒt taɪm dʊ wiː əˈraɪv æt/gεt tə?
Můžete mi říct, až tam budeme?
Can you tell me when we get there?
kən juː tεl miː wεn wiː gεt ðεə?
Kde to jsme? Co je to za stanici?
Where are we? What station is this?
wεə ɑː wiː? wɒt ˈsteɪʃən ɪz ðɪs?
Jak se jmenuje příští stanice?
What's the next station?
wɒts ðə nεkst ˈsteɪʃən?
Na příští stanici vystupujeme.
We are getting off at the next stop/station.
wiː ɑː gεtɪŋ ɒf æt ðə nεkst stɒp/ˈsteɪʃən
Nestihl jsem vystoupit.
I missed my stop.
aɪ mɪst maɪ stɒp
Tento vlak zde končí.
This train terminates here.
ðɪs treɪn ˈtɜːmɪˌneɪts hɪə
Vlak má zpoždění.
The train is late/delayed.
ðə treɪn ɪz leɪt/dɪˈleɪd