Horolezectví, lezení

Horolezectví, lezení

Mountaineering, climbing
Je možné si tu někde půjčit lezeckou výzbroj?
Is it possible to rent climbing equipment here?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə rεnt ˈklaɪmɪŋ ɪˈkwɪpmənt hɪə?
Chtěl bych si půjčit helmu/mačky/cepín.
I'd like to rent a helmet/climbing irons/an ice axe.
aɪd laɪk tə rεnt ə ˈhεlmɪt/ˈklaɪmɪŋ ˈaɪənz/ən aɪs æks
Smí se tady lézt po skalách?
Is rock climbing allowed here?
ɪz rɒk ˈklaɪmɪŋ əˈlaʊd hɪə?
Je možné se tam dostat bez průvodce?
Is it possible to get there without a guide?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə gεt ðεə wɪˈðaʊt ə gaɪd?
Existuje obtížnější/schůdnější trasa?
Is there any more difficult/easier route?
ɪz ðεə ˈεnɪ mɔː ˈdɪfɪklt/ˈiːzɪə ruːt?
Jak ta cesta vzadu vypadá?
What is the route back there like?
wɒt ɪz ðə ruːt bæk ðεə laɪk?
Je potřeba jištění?
Is the belay necessary?
ɪz ðə bɪˈleɪ ˈnεsəsərɪ?
Jaký je to stupeň obtížnosti?
What difficulty level is it?
wɒt ˈdɪfɪkltɪ ˈlεvl ɪz ɪt?
Mohl byste mě jistit?
Could you belay me?
kʊd juː bɪˈleɪ miː?
Chceš lézt první?
Do you want to lead the route?
dʊ juː wɒnt tə liːd ðə ruːt?
Můžeš., Jistím.
Climb when ready!
klaɪm wεn ˈrεdɪ!
Lezu!, Jdu!
Climbing!
ˈklaɪmɪŋ!
Jistím.
On belay.
ɒn bɪˈleɪ
Zrušeno., Nejistím.
Off belay.
ɒf bɪˈleɪ
Navaž se.
Tie in.
taɪ ɪn
Dober.
Take in., Up rope., Tight.
teɪk ɪnˌ ʌp rəʊpˌ taɪt
Povol (lano).
Slack., Rope.
slækˌ rəʊp
Lano se někde zaseklo.
The rope jammed/got stuck somewhere.
ðə rəʊp ˈdʒæmd/gɒt stʌk ˈsʌmˌwεə
Jisti.
Set up a belay.
sεt ʌp ə bɪˈleɪ
Máš mě?
Do you have me?
dʊ juː hæv miː?
Pozor.
Watch me., Watch out!
wɒtʃ miːˌ wɒtʃ aʊt!
Pozor lano!
Rope below!
rəʊp bɪˈləʊ!
Spusť mě.
Lower/Dirt me.
ˈləʊə/dɜːt miː
Sedám si.
Got me.
gɒt miː
Zruš!
Safe!
seɪf!
Dal jsi to?
Did you send?
dɪd juː sεnd?
dvojité/poloviční lano
double/half rope
ˈdʌbl/hɑːf rəʊp
lezečky
(rock) climbing shoes
(rɒk) ˈklaɪmɪŋ ʃuːz
borhák
bolt
bəʊlt
horolezec
mountaineer
ˌmaʊntɪˈnɪə
lezec
climber
ˈklaɪmə
hrana
edge
εdʒ
hřeben
crest, ridge
krεstˌ rɪdʒ
chyt
hold
həʊld
jištění
belaying
bɪˈleɪŋ
karabina
karabiner, snap-link
ˌkærəˈbiːnəˌ snæplɪŋk
lavinové nebezpečí
avalanche danger
ˈævəˌlɑːntʃ ˈdeɪndʒə
rajbas, plotna
slab
slæb
převis
overhang
ˌəʊvəˈhæŋ
sedlo
col, saddle
kɒlˌ ˈsædl
úvazek
harness
ˈhɑːnɪs
sedák
sit harness
sɪt ˈhɑːnɪs
prsák
chest harness
tʃεst ˈhɑːnɪs
hodiny
tunnel
ˈtʌnl
štand
halting place, anchor
ˈhɔːltɪŋ pleɪsˌ ˈæŋkə
šplhadlo, blokant
ascender
əˈsεndə
čelovka
headlamp
ˈhεdˌlæmp
slanění
abseil
ˈæbseɪl
traverz
traverse
ˈtrævɜːs
vklíněnec
chock
tʃɒk
skelety
plastic boots
ˈplæstɪk buːts