Potápění

Potápění

Diving
Chtěl bych se zkusit potápět v moři.
I'd like to try some sea diving.
aɪd laɪk tə traɪ sʌm siː ˈdaɪvɪŋ
Je tu nějaká škola potápění?
Is there any diving school around here?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈdaɪvɪŋ skuːl əˈraʊnd hɪə?
Rád bych absolvoval kurz potápění s přístrojem.
I'd like to take a scuba diving course.
aɪd laɪk tə teɪk ə ˈskuːbə ˈdaɪvɪŋ kɔːs
Kolik to bude stát?
How much will it cost?
haʊ mʌtʃ wɪl ɪt kɒst?
Jak dlouho kurz trvá?
How long is the course?
haʊ lɒŋ ɪz ðə kɔːs?
Budu muset podstoupit trénink v bazénu?
Will I have to take pool training?
wɪl aɪ hæv tə teɪk puːl ˈtreɪnɪŋ?
Kdy se začneme potápět na otevřeném moři?
When do we start open water dives?
wεn dʊ wiː stɑːt ˈəʊpn ˈwɔːtə daɪvz?
Nejsem úplný začátečník.
I'm not a complete beginner.
aɪm nɒt ə kəmˈpliːt bɪˈgɪnə
Občas jsem se potápěl se šnorchlem.
I have done some occasional snorkeling.
aɪ hæv dʌn sʌm əˈkeɪʒənl ˈsnɔːklɪŋ
Na jak dlouho jste schopen zadržet dech?
How long can you hold your breath?
haʊ lɒŋ kən juː həʊld jɔː brεθ?
Půjčujete potápěčské vybavení?
Do you rent diving equipment?
dʊ juː rεnt ˈdaɪvɪŋ ɪˈkwɪpmənt?
Můžete mi pomoci obléct ten neoprén?
Can you help me put the wet suit on?
kən juː hεlp miː pʊt ðə wεt sjuːt ɒn?
Jak se to zapíná?
How do I fasten it?, How do I do it up?
haʊ dʊ aɪ ˈfɑːsn ɪt?ˌ haʊ dʊ aɪ dʊ ɪt ʌp?
Ty ploutve jsou mi malé/velké.
The flippers are too tight/big for me.
ðə ˈflɪpəz ɑː tuː taɪt/bɪg fə miː
Ty (potápěčské) brýle mi nesedí.
The diving mask doesn't fit me.
ðə ˈdaɪvɪŋ mɑːsk ˈdʌznt fɪt miː
Budeme se potápět z lodi?
Are we going to go boat diving?
ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə gəʊ bəʊt ˈdaɪvɪŋ?
Může se tady lovit harpunou?
Is spearfishing allowed here?
ɪz ˈspɪəˌfɪʃɪŋ əˈlaʊd hɪə?
Jsou tu nějaké zajímavé podmořské útesy?
Are there any interesting underwater cliffs?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈɪntrɪstɪŋ ˈʌndəˈwɔːtə klɪfs?
Je to tady bezpečné pro potápění?
Are these waters safe for diving?
ɑː ðiːz ˈwɔːtəz seɪf fə ˈdaɪvɪŋ?
Jak hluboko se můžu potápět?
How deep can I dive?
haʊ diːp kən aɪ daɪv?
Jaká je maximální hloubka ponoru pro rekreačního potápěče jako jsem já?
What is the maximum diving depth for a recreational diver like myself?
wɒt ɪz ðə ˈmæksɪməm ˈdaɪvɪŋ dεpθ fɔː ə ˌrεkrɪˈeɪʃənl ˈdaɪvə laɪk maɪˈsεlf?
Jak dlouho budeme pod vodou?
How long are we going to stay underwater?
haʊ lɒŋ ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə steɪ ˈʌndəˈwɔːtə?
Na jak dlouho mám kyslík?
How long should my air last?
haʊ lɒŋ ʃʊd maɪ εə lɑːst?
Co mám dělat, kdybych měl problémy?
What should I do in case of problems?
wɒt ʃʊd aɪ dʊ ɪn keɪs əv ˈprɒbləmz?
Vynořujte se pomalu.
(Come to the) Surface slowly.
(kʌm tə ðə) ˈsɜːfɪs ˈsləʊlɪ
Jsou tady žraloci/nějaké nebezpečné ryby?
Are there any sharks/dangerous fish here?
ɑː ðεə ˈεnɪ ʃɑːks/ˈdeɪndʒərəs fɪʃ hɪə?
Dávejte pozor na žraloky.
Watch out for sharks.
wɒtʃ aʊt fə ʃɑːks
Popálila mě medúza.
I got stung by a jellyfish.
aɪ gɒt stʌŋ baɪ ə ˈdʒεlɪˌfɪʃ
Škrábl jsem se do ruky o skálu.
I've cut my arm on a rock.
aɪv kʌt maɪ ɑːm ɒn ə rɒk
Můžete mi pomoci ven z vody?
Can you help me out of the water?
kən juː hεlp miː aʊt əv ðə ˈwɔːtə?
Můj kamarád je ještě pod vodou.
My friend is still under water.
maɪ frεnd ɪz stɪl ˈʌndə ˈwɔːtə
Můj (dýchací) přístroj nějak špatně funguje.
Something is wrong with my scuba.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ maɪ ˈskuːbə
Málem jsem se utopil.
I almost drowned.
aɪ ˈɔːlməʊst draʊnd
potápění s přístrojem
scuba diving
ˈskuːbə ˈdaɪvɪŋ
potápění bez přístroje
skin diving
skɪn ˈdaɪvɪŋ
šnorchlování
snorkeling
ˈsnɔːklɪŋ
volné potápění
freediving
ˈfriːdaɪvɪŋ
šnorchl
snorkel
ˈsnɔːkl
dýchací přístroj
scuba, aqualung
ˈskuːbəˌ ˈækwəˌlʌŋ
kyslíková bomba
scuba tank
ˈskuːbə tæŋk
znovudech
rebreather
ˌriːˈbriːðə
neopren
wet suit
wεt sjuːt
ploutve
flippers, fins
ˈflɪpəzˌ fɪnz
potápěčské brýle
diving mask
ˈdaɪvɪŋ mɑːsk