Telefonování

Telefonování

Making a phone call
Máte telefon!
There's a phone call for you!
ðεəz ə fəʊn kɔːl fə juː!
Potřebuji si zatelefonovat.
I need to make a phone call.
aɪ niːd tə meɪk ə fəʊn kɔːl
Mohu si od vás zavolat?
Can I use your phone?
kən aɪ juːz jɔː fəʊn?
Můžete mi vytočit tohle číslo?
Can you dial this number for me?
kən juː ˈdaɪəl ðɪs ˈnʌmbə fə miː?
Můžete mi půjčit telefonní seznam?
Can I borrow your telephone directory?
kən aɪ ˈbɒrəʊ jɔː ˈtεlɪˌfəʊn dɪˈrεktərɪ?
Jaká je předvolba pro...?
What's the dialling code/(AmE) the area code for...?
wɒts ðə ˈdaɪəlɪŋ kəʊd/ðiː ˈεərɪə kəʊd fə?
Haló..., Prosím...
Hello..., Yes...
hεˈləʊˌ jεs
Po zaznění signálu můžete zanechat vzkaz.
Leave a message after the tone.
liːv ə ˈmεsɪdʒ ˈɑːftə ðə təʊn
S kým mluvím?
Who is this?, Who's speaking?
huː ɪz ðɪs?ˌ huːz ˈspiːkɪŋ?
Tady je... (z firmy)...
This is... (from... company).
ðɪs ɪz... (frɒm... ˈkʌmpənɪ)
Promiňte, to je asi omyl.
Sorry, I must have dialled a wrong number.
ˈsɒrɪˌ aɪ mʌst hæv ˈdaɪəld ə rɒŋ ˈnʌmbə
Promiňte, nerozuměl jsem vám.
Sorry, I didn't understand you.
ˈsɒrɪˌ aɪ ˈdɪdnt ˌʌndəˈstænd juː
Můžete to zopakovat?
Can you (please) repeat that?
kən juː (pliːz) rɪˈpiːt ðæt?
Špatně vás slyším.
I can't hear you well.
aɪ kɑːnt hɪə juː wεl
Můžete mluvit víc nahlas?
Can you speak up please?
kən juː spiːk ʌp pliːz?
S kým chcete mluvit?
Who do you want to speak to?
huː dʊ juː wɒnt tə spiːk tə?
Rád bych mluvil s...
I'd like to speak to ...
aɪd laɪk tə spiːk tə
Bohužel tady momentálně není.
I'm sorry he isn't here right now.
aɪm ˈsɒrɪ hɪ ˈɪznt hɪə raɪt naʊ
Volám ohledně...
I'm calling about...
aɪm ˈkɔːlɪŋ əˈbaʊt
Můžete mi ho dát k telefonu?
Can you put him on?
kən juː pʊt hɪm ɒn?
Můžete mě přepojit?
Can you put me through?
kən juː pʊt miː θruː?
Můžete mne, prosím, spojit s vaším kolegou?
Can you put me through to your colleague, please?
kən juː pʊt miː θruː tə jɔː ˈkɒliːgˌ pliːz?
Počkejte, přepojím vás.
Hold on I'm going to put you through.
həʊld ɒn aɪm ˈgəʊɪŋ tə pʊt juː θruː
Nemohu se mu dovolat.
I can't get through to him.
aɪ kɑːnt gεt θruː tə hɪm
Linka je pořád obsazená.
The line is (BrE) engaged/(AmE) busy all the time.
ðə laɪn ɪz ɪnˈgeɪdʒd/ˈbɪzɪ ɔːl ðə taɪm
Volal jsem už dříve, ale nebyl k zastižení.
I called before but he was unavailable.
aɪ kɔːld bɪˈfɔː bət hɪ wɒz ˌʌnəˈveɪləbl
Mohu mu nechat vzkaz?
Can I leave a message for him?
kən aɪ liːv ə ˈmεsɪdʒ fə hɪm?
Zkuste zavolat za hodinu.
Try to call in an hour!
traɪ tə kɔːl ɪn ən aʊə!
Můžete mu/jí říct, aby mi zavolal(a) na číslo...?
Can you ask him/her to call me back on...?
kən juː ɑːsk hɪm/hə tə kɔːl miː bæk ɒn?
Musím (už) končit.
I gotta go.
aɪ ˈgɒtə gəʊ
Mám skoro vybitou baterii.
My battery is low.
maɪ ˈbætərɪ ɪz ləʊ
Potřebuji (si) dobít kredit.
I need to top up my (mobile)/(AmE) cell phone.
aɪ niːd tə tɒp ʌp maɪ (ˈməʊbaɪl)/sεl fəʊn
Můžete mi dát drobné na telefon?
Can you give me change for the phone?
kən juː gɪv miː tʃeɪndʒ fə ðə fəʊn?
Kde je nejbližší telefonní automat/veřejný telefon?
Where is the nearest pay phone?
wεə ɪz ðə nɪərɪst peɪ fəʊn?
Jaké je číslo na policii/záchranku?
What's the number for the police/ambulance?
wɒts ðə ˈnʌmbə fə ðə pəˈliːs/ˈæmbjʊləns?
Chtěl bych volat na účet volaného.
I'd like to make a (BrE) reverse charge call/(AmE) collect call.
aɪd laɪk tə meɪk ə rɪˈvɜːs tʃɑːdʒ kɔːl/kəˈlεkt kɔːl
mobil
mobile (phone), (AmE) cell(phone)
ˈməʊbaɪl (fəʊn)ˌ sεl(fəʊn)
dobíjecí kupon
top-up card
tɒpʌp kɑːd
baterie do mobilu
mobile/(AmE) cell phone battery
ˈməʊbaɪl/sεl fəʊn ˈbætərɪ
nabíječka (na mobil)
charger
ˈtʃɑːdʒə
datová karta
data card
ˈdeɪtə kɑːd
pevná linka
fixed/land line
fɪkst/lænd laɪn
telefonní záznamník
answering machine
ˈɑːnsərɪŋ məˈʃiːn
fax
fax
fæks