Práce

Práce

Job
Kde pracujete?
Where do you work?
wεə dʊ juː wɜːk?
Čím jste?, Jaké je vaše povolání?
What's your job?
wɒts jɔː dʒɒb?
Jsem dělník.
I'm a workman.
aɪm ə ˈwɜːkmən
Pracuji jako řidič.
I work as a driver.
aɪ wɜːk əz ə ˈdraɪvə
Pracovala jsem jako sekretářka.
I worked as a secretary.
aɪ wɜːkt əz ə ˈsεkrətrɪ
Jak dlouho už tam pracujete?
How long have you been working there?
haʊ lɒŋ hæv juː bɪn ˈwɜːkɪŋ ðεə?
Už tady pracuji přes pět let.
I have been working here for over five years.
aɪ hæv bɪn ˈwɜːkɪŋ hɪə fə ˈəʊvə faɪv jɪəz
Pracuji na částečný/poloviční/plný úvazek.
I work part-time/half-time/full-time.
aɪ wɜːk pɑːttaɪm/hɑːftaɪm/fʊltaɪm
Do práce dojíždím každý den 30 mil.
I commute thirty miles to work every day.
aɪ kəˈmjuːt ˈθɜːtɪ maɪlz tə wɜːk ˈεvrɪ deɪ
Často pracuji přesčas.
I often work overtime.
aɪ ˈɒftn wɜːk ˈəʊvəˌtaɪm
Mám teď dvě zaměstnání.
I have two jobs now.
aɪ hæv tuː dʒɒbz naʊ
Momentálně jsem nezaměstnaný.
Currently, I'm unemployed/jobless.
ˈkʌrəntlɪˌ aɪm ˌʌnɪmˈplɔɪd/ˈdʒɒblɪs
Jsem (už) v důchodu.
I'm (already) retired.
aɪm (ɔːlˈrεdɪ) rɪˈtaɪəd

Pracovní poměr

Employment
Našel jsem si novou práci.
I've found a new job.
aɪv faʊnd ə njuː dʒɒb
Podepsal jsem pracovní smlouvu s...
I (have) signed on with...
aɪ (hæv) saɪnd ɒn wɪθ
Pracuji na plný/částečný úvazek.
I work full-time/part-time.
aɪ wɜːk fʊltaɪm/pɑːttaɪm
Jsem ve zkušební lhůtě.
I'm on probation.
aɪm ɒn prəˈbeɪʃən
Byl jsem povýšen na místo...
I was promoted to the post of...
aɪ wɒz prəˈməʊtɪd tə ðə pəʊst əv
Dostal jsem přidáno.
I got a (BrE) rise/(AmE) raise.
aɪ gɒt ə raɪz/reɪz
Rozhodl jsem se odejít ze zaměstnání.
I decided to quit (my job).
aɪ dɪˈsaɪdɪd tə kwɪt (maɪ dʒɒb)
Podal jsem (v práci) výpověď.
I handed in my notice., I quit my job.
aɪ hændɪd ɪn maɪ ˈnəʊtɪsˌ aɪ kwɪt maɪ dʒɒb
Rozvázal jsem pracovní poměr z důvodu...
I quit my job due to...
aɪ kwɪt maɪ dʒɒb djuː tə
Propustili mě., Byl jsem propuštěn.
I was dismissed., (hovor.) I was fired.
aɪ wɒz dɪsˈmɪstˌ aɪ wɒz ˈfaɪəd
Přišel jsem o práci.
I('ve) lost my job.
aɪ(v) lɒst maɪ dʒɒb
Byl s ním rozvázán/ukončen pracovní poměr.
His employment was terminated.
hɪz ɪmˈplɔɪmənt wɒz ˈtɜːmɪˌneɪtɪd
zaměstnání
employment, job
ɪmˈplɔɪməntˌ dʒɒb
zaměstnat koho
employ sb
ɪmˈplɔɪ
pracovní smlouva
employment contract
ɪmˈplɔɪmənt ˈkɒntrækt
pracovní smlouva na dobu určitou/neurčitou
fixed-term contract/permanent contract
fɪksttɜːm ˈkɒntrækt/ˈpɜːmənənt ˈkɒntrækt
výpověď
notice
ˈnəʊtɪs
výpovědní lhůta
notice period
ˈnəʊtɪs ˈpɪərɪəd
výpověď dohodou
termination agreement
ˌtɜːmɪˈneɪʃən əˈgriːmənt
výpověď ze strany zaměstnavatele
notice given by the employer
ˈnəʊtɪs ˈgɪvn baɪ ðiː ɪmˈplɔɪə
výpověď ze strany zaměstnance
notice handed in by the employee
ˈnəʊtɪs hændɪd ɪn baɪ ðiː εmˈplɔɪiː
okamžitá výpověď (z práce)
moment's/hour's notice
ˈməʊmənts/aʊəz ˈnəʊtɪs
mzda
wage
weɪdʒ
hodinová mzda
hourly wage
ˈaʊəlɪ weɪdʒ
měsíční plat
monthly salary
ˈmʌnθlɪ ˈsælərɪ
platové podmínky
salary package
ˈsælərɪ ˈpækɪdʒ
hrubý příjem
gross income
grəʊs ˈɪnkʌm
čistý příjem
net income
nεt ˈɪnkʌm
zaměstnanecké výhody
employee benefits
εmˈplɔɪiː ˈbεnɪfɪts
mimoplatové/sociální výhody
fringe benefits, perquisites, perks
frɪndʒ ˈbεnɪfɪtsˌ ˈpɜːkwɪzɪtsˌ pɜːks
výplata
pay
peɪ
výplatní páska
pay slip, payslip
peɪ slɪpˌ ˈpeɪˌslɪp
výplatní šek
pay cheque, (AmE) paycheck
peɪ tʃεkˌ peɪˌtʃεk
zvýšení platu
pay rise, (AmE) pay raise
peɪ raɪzˌ peɪ reɪz
(výkonnostní) prémie
(performance) bonus
(pəˈfɔːməns) ˈbəʊnəs
srážka z platu
deduction from salary/pay, salary deduction
dɪˈdʌkʃən frɒm ˈsælərɪ/peɪˌ ˈsælərɪ dɪˈdʌkʃən

V práci

At work
Od kolika (hodin) pracuješ?
What time do you start work?
wɒt taɪm dʊ juː stɑːt wɜːk?
Pracuji od osmi do pěti.
I work from eight a.m. to five p.m.
aɪ wɜːk frɒm eɪt ˌeɪˈεm tə faɪv ˌpiːˈεm
Často pracuji přes 50 hodin týdně.
I often work over fifty hours a week.
aɪ ˈɒftn wɜːk ˈəʊvə ˈfɪftɪ aʊəz ə wiːk
Máme pružnou pracovní dobu.
We work flexitime.
wiː wɜːk ˈflεksɪˌtaɪm
Pracujete na směny?
Do you work shifts?
dʊ juː wɜːk ʃɪfts?
Mám noční.
I work (a) night shift.
aɪ wɜːk (ə) naɪt ʃɪft
Proplácí se (tady) přesčasy?
Is overtime paid?
ɪz ˈəʊvəˌtaɪm peɪd?
Kdy je přestávka na oběd?
When is the lunch break?
wεn ɪz ðə lʌntʃ breɪk?
Na kolik dní dovolené mám nárok?
What's my holiday entitlement?
wɒts maɪ ˈhɒlɪˌdeɪ ɪnˈtaɪtlmənt?
Vezmu si dovolenou.
I will take a holiday.
aɪ wɪl teɪk ə ˈhɒlɪˌdeɪ
Momentálně je na dovolené.
He is currently on holiday.
hɪ ɪz ˈkʌrəntlɪ ɒn ˈhɒlɪˌdeɪ
Vezmu si den volno.
I will take one day off.
aɪ wɪl teɪk wʌn deɪ ɒf
Dostal jsem na den volno.
I got a day off.
aɪ gɒt ə deɪ ɒf
Mohl bych si vzít neplacené volno?
Could I take unpaid leave?
kʊd aɪ teɪk ʌnˈpeɪd liːv?
Chtěl bych si vzít náhradní volno.
I'd like to take compensatory leave.
aɪd laɪk tə teɪk ˈkɒmpεnˌsətərɪ liːv
Jedu na služební cestu do Německa.
I'm going on a business trip to Germany.
aɪm ˈgəʊɪŋ ɒn ə ˈbɪznɪs trɪp tə ˈdʒɜːmənɪ
Dostal jsem k dispozici služební auto.
I have a company car at my disposal.
aɪ hæv ə ˈkʌmpənɪ kɑː æt maɪ dɪˈspəʊzl
Doktor mi dal na týden neschopenku.
The doctor signed me off for one week.
ðə ˈdɒktə saɪnd miː ɒf fə wʌn wiːk
Jsem na nemocenské.
I'm on sick leave.
aɪm ɒn sɪk liːv
Nastoupil jsem na nemocenskou.
I took sick leave.
aɪ tʊk sɪk liːv
Jsem v pracovní neschopnosti.
I'm incapable of work.
aɪm ɪnˈkeɪpəbl əv wɜːk
Dnes potřebuji odejít dříve.
I need to leave early today.
aɪ niːd tə liːv ˈɜːlɪ təˈdeɪ
Zítra (si) to napracuji.
I will make up for the lost time tomorrow.
aɪ wɪl meɪk ʌp fə ðə lɒst taɪm təˈmɒrəʊ
Padla!, Jde se domů!
(It's) home time!
(ɪts) həʊm taɪm!
směna
shift
ʃɪft
ranní směna
morning shift
ˈmɔːnɪŋ ʃɪft
odpolední směna
evening shift
ˈiːvnɪŋ ʃɪft
noční směna
night shift
naɪt ʃɪft
práce přesčas
overtime
ˈəʊvəˌtaɪm
příplatek za přesčasy
overtime pay
ˈəʊvəˌtaɪm peɪ
pracovní absence
absence from work
ˈæbsəns frɒm wɜːk
neschopenka
sick note, sick-certification
sɪk nəʊtˌ sɪkˌsɜːtɪfɪˈkeɪʃən
nemocenské dávky
sick pay, (BrE) sickness benefit
sɪk peɪˌ ˈsɪknɪs ˈbεnɪfɪt
nemocenská (volno)
sick leave
sɪk liːv
dovolená
holiday, (AmE) vacation
ˈhɒlɪˌdeɪˌ vəˈkeɪʃən
zdravotní dovolená
sick leave
sɪk liːv
stravenky
luncheon vouchers, (AmE) meal tickets
ˈlʌntʃən ˈvaʊtʃəzˌ miːl ˈtɪkɪts
služební auto
company car
ˈkʌmpənɪ kɑː
služební mobil
company mobile phone/(AmE) cellphone
ˈkʌmpənɪ ˈməʊbaɪl fəʊn/ˈsεlˌfəʊn
práce na plný úvazek
full-time job
fʊltaɪm dʒɒb
práce na částečný/poloviční úvazek
part-time/half-time job
pɑːttaɪm/hɑːftaɪm dʒɒb
pracovní den
working day, (AmE) workday
ˈwɜːkɪŋ deɪˌ ˈwɜːkˌdeɪ
pracovní doba
working hours
ˈwɜːkɪŋ aʊəz
chodit do práce
go to work
gəʊ tə wɜːk

Brigáda

Temporary job
Hledám (si) brigádu na prázdniny.
I'm looking for a summer job.
aɪm lʊkɪŋ fɔː ə ˈsʌmə dʒɒb
Mám brigádu při studiu.
I have a student job.
aɪ hæv ə ˈstjuːdnt dʒɒb
Jsem tu na (letní) brigádě.
I'm here for a summer job.
aɪm hɪə fɔː ə ˈsʌmə dʒɒb
Našel jsem si brigádu v zahraničí.
I found me a summer job abroad.
aɪ faʊnd miː ə ˈsʌmə dʒɒb əˈbrɔːd
Mohl bych pracovat na půl úvazku/celý úvazek.
I could work half-time/full-time.
aɪ kʊd wɜːk hɑːftaɪm/fʊltaɪm
Mám čas odpoledne a o víkendech.
I'm free afternoons and at weekends.
aɪm friː ˌɑːftəˈnuːnz ænd æt ˌwiːkˈεndz
Kolik se tím dá vydělat?
How much does it pay?
haʊ mʌtʃ dʌz ɪt peɪ?
Co přesně by ta práce obnášela?
What exactly would the job involve?
wɒt ɪgˈzæktlɪ wʊd ðə dʒɒb ɪnˈvɒlv?
Vyžadujete nějakou kvalifikaci?
Do you require any qualifications?
dʊ juː rɪˈkwaɪə ˈεnɪ ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃənz?
Myslím, že bych to zvládl.
I think I could handle that.
aɪ θɪŋk aɪ kʊd ˈhændl ðæt
Kdy bych mohl nastoupit?
When could I start?
wεn kʊd aɪ stɑːt?
Mohl by mi někdo ukázat, co přesně mám dělat?
Could somebody show me what exactly I should do?
kʊd ˈsʌmbədɪ ʃəʊ miː wɒt ɪgˈzæktlɪ aɪ ʃʊd dʊ?
Vydělal jsem si nějaké peníze na brigádě.
I made some money from a summer job.
aɪ meɪd sʌm ˈmʌnɪ frɒm ə ˈsʌmə dʒɒb
práce/brigáda při studiu
student job
ˈstjuːdnt dʒɒb
letní brigáda
summer job
ˈsʌmə dʒɒb
brigádník
temporary worker
ˈtεmpərərɪ ˈwɜːkə
letní brigádník
holiday/summer worker
ˈhɒlɪˌdeɪ/ˈsʌmə ˈwɜːkə
pomocná síla
ancillary worker
ænˈsɪlərɪ ˈwɜːkə
najít si brigádu
find a summer job/temporary job
faɪnd ə ˈsʌmə dʒɒb/ˈtεmpərərɪ dʒɒb