Turistika

Turistika

Tourism and hiking
Rádi bychom podnikli výlet do okolí.
We'd like to make a trip to the country.
wiːd laɪk tə meɪk ə trɪp tə ðə ˈkʌntrɪ
Chtěli bychom si objednat projížďku/výlet na koni.
We'd like to arrange a horseback ride/tour.
wiːd laɪk tə əˈreɪndʒ ə ˈhɔːsˌbæk raɪd/tʊə
Pořádáte výlety?
Do you organize trips?
dʊ juː ˈɔːgəˌnaɪz trɪps?
Kolik stojí takový výlet?
How much is such a trip?
haʊ mʌtʃ ɪz sʌtʃ ə trɪp?
Chci objednat celodenní výlet pro čtyři osoby.
I'd like to order an all-day trip for four persons.
aɪd laɪk tə ˈɔːdə ən ɔːldeɪ trɪp fə fɔː ˈpɜːsnz
Pojedou s námi tři děti.
Three children are going with us.
θriː ˈtʃɪldrən ɑː ˈgəʊɪŋ wɪθ əs
Co je zahrnuto v ceně?
What is included in the price?
wɒt ɪz ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Jsou v ceně také služby průvodce?
Is a guide included in the price?
ɪz ə gaɪd ɪnˈkluːdɪd ɪn ðə praɪs?
Kolik je to mil?
How many miles is it?
haʊ ˈmεnɪ maɪlz ɪz ɪt?
Jak dlouho ta túra trvá?
How long does the hike take?
haʊ lɒŋ dʌz ðə haɪk teɪk?
Kdy se vrátíme?
When do we return?
wεn dʊ wiː rɪˈtɜːn?
Co si máme vzít s sebou?
What should we take with us?
wɒt ʃʊd wiː teɪk wɪθ əs?
Je tady v okolí nějaké místo s vyhlídkou?
Is there any lookout point near here?
ɪz ðεə ˈεnɪ ˈlʊkˌaʊt pɔɪnt nɪə hɪə?
Jak se jmenuje tamta hora?
What is the name of that mountain?
wɒt ɪz ðə neɪm əv ðæt ˈmaʊntɪn?
Jaká je nejkratší cesta na támhleten kopec?
Which is the shortest way to the hill over there?
wɪtʃ ɪz ðə ʃɔːtɪst weɪ tə ðə hɪl ˈəʊvə ðεə?
Mohli bychom zkusit na ten kopec vylézt?
Could we try to climb that hill?
kʊd wiː traɪ tə klaɪm ðæt hɪl?
Dá se vylézt až úplně nahoru?
Is it possible to climb to the very top?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə klaɪm tə ðə ˈvεrɪ tɒp?
Jak dlouho to tam trvá pěšky?
How long does it take to get there on foot?
haʊ lɒŋ dʌz ɪt teɪk tə gεt ðεə ɒn fʊt?
Dá se tam dojet i autem?
Is it possible to get there by car as well?
ɪz ɪt ˈpɒsɪbl tə gεt ðεə baɪ kɑː əz wεl?
Rádi bychom podnikli celodenní (hřebenovou) túru.
We'd like to do an all-day (ridge) hike.
wiːd laɪk tə dʊ ən ɔːldeɪ (rɪdʒ) haɪk
Jak náročná je to cesta/túra?
How demanding is this trail/hike?
haʊ dɪˈmɑːndɪŋ ɪz ðɪs treɪl/haɪk?
Jsou po cestě nějaká náročná stoupání?
Are there any strenuous climbs?
ɑː ðεə ˈεnɪ ˈstrεnjʊəs klaɪmz?
Je tam těžký terén?
Is the terrain rough?
ɪz ðə təˈreɪn rʌf?
Je ta trasa vhodná pro starší lidi?
Is the trail suitable for older people?
ɪz ðə treɪl ˈsjuːtəbl fə ˈəʊldə ˈpiːpl?
Je riziko, že potkáme nějaká nebezpečná zvířata?
Is there a risk of encountering some dangerous animals?
ɪz ðεə ə rɪsk əv ɪnˈkaʊntərɪŋ sʌm ˈdeɪndʒərəs ˈænɪməlz?
Co máme dělat, když potkáme medvěda/pumu?
What should we do when we encounter a bear/cougar?
wɒt ʃʊd wiː dʊ wεn wiː ɪnˈkaʊntə ə bεə/ˈkuːgə?
Půjdeme po červené.
We'll take the red.
wiːl teɪk ðə rεd
Můžeme sejít z (vyznačené) cesty?
Are we allowed to leave the trail?
ɑː wiː əˈlaʊd tə liːv ðə treɪl?
Chtěli bychom se jít podívat k vodopádům.
We'd like to see the waterfalls.
wiːd laɪk tə siː ðə ˈwɔːtəˌfɔːlz
Trasa túry končí u jezera.
The hiking trail ends at the lake.
ðə haɪkɪŋ treɪl εndz æt ðə leɪk
Je možné se v tom jezeře (vy)koupat?
Can one swim in the lake?
kən wʌn swɪm ɪn ðə leɪk?
Dá se ta voda pít?
Is the water safe to drink?
ɪz ðə ˈwɔːtə seɪf tə drɪŋk?
Půjdeme zpátky stejnou cestou?
Are we going to backtrack?
ɑː wiː ˈgəʊɪŋ tə ˈbækˌtræk?
Jsem dost unavený.
I'm quite tired.
aɪm kwaɪt ˈtaɪəd
Už nemůžu.
I can't go on.
aɪ kɑːnt gəʊ ɒn
Mám něco s nohou.
Something is wrong with my leg/foot.
ˈsʌmθɪŋ ɪz rɒŋ wɪθ maɪ lεg/fʊt
Bolí mě kotník/koleno/záda.
My ankle/knee/back is hurting.
maɪ ˈæŋkl/niː/bæk ɪz hɜːtɪŋ
Mám na nohách puchýře.
I've got blisters on my feet.
aɪv gɒt ˈblɪstəz ɒn maɪ fiːt
Můžeme si chvíli odpočinout?
Can we have a short rest?
kən wiː hæv ə ʃɔːt rεst?
(Pů)jdu zpátky.
I'm going back.
aɪm ˈgəʊɪŋ bæk
Můžu jít napřed a počkat nahoře?
Can I go ahead and wait on the top?
kən aɪ gəʊ əˈhεd ænd weɪt ɒn ðə tɒp?
Musíme počkat na ostatní.
We must wait for the others.
wiː mʌst weɪt fə ðiː ˈʌðəz
cesta
road
rəʊd
pěšina
path
pɑːθ
stezka
trail
treɪl
silnice
road
rəʊd
most
bridge
brɪdʒ
řeka
river
ˈrɪvə
potok
brook, (AmE) creek
brʊkˌ kriːk
rybník
pond
pɒnd
jezero
lake, (ScoE) loch
leɪkˌ lɒk
pramen
spring
sprɪŋ
horké zřídlo
hot (water) spring
hɒt (ˈwɔːtə) sprɪŋ
vodopád
waterfall
ˈwɔːtəˌfɔːl
údolí
valley
ˈvælɪ
louka
meadow
ˈmεdəʊ
les
wood, forest
wʊdˌ ˈfɒrɪst
přírodní rezervace
nature reserve
ˈneɪtʃə rɪˈzɜːv
kopec
hill
hɪl
hora
mountain
ˈmaʊntɪn
horské sedlo
col, saddle
kɒlˌ ˈsædl
průsmyk
pass
pɑːs
soutěska
defile
ˈdiːfaɪl
propast
chasm, abyss
ˈkæzəmˌ əˈbɪs
kaňon
canyon
ˈkænjən
jeskyně
cave, grotto
keɪvˌ ˈgrɒtəʊ
pobřeží
coast
kəʊst
útes
cliff
klɪf
ostrov
island
ˈaɪlənd
vyhlídka
lookout, viewpoint
ˈlʊkˌaʊtˌ ˈvjuːˌpɔɪnt
rozhledna
observation tower
ˌɒbzəˈveɪʃən ˈtaʊə
mohyla (pohřební)
barrow, cairn
ˈbærəʊˌ kεən