U počítače

U počítače

Ordinateur
Potřebuji na chvíli počítač.
Il me faut un ordinateur pour une minute.
il mə fo œ̃nɔʀdinatœʀ puʀ yn minyt
Jak to mám pustit?
Comment ça s'allume ?
kɔmɑ̃ sa salym ?
Nejde mi to pustit.
Je n'arrive pas à l'allumer.
ʒə naʀiv pɑ a lalyme
Tento počítač není zasíťovaný.
Cet ordinateur n'est pas en réseau.
sεt ɔʀdinatœʀ nε pɑ ɑ̃ ʀezo
Nejdřív se musíte přihlásit/nalogovat jako...
Il vous faut ouvrir la session comme ...
il vu fo uvʀiʀ la sesjɔ̃ kɔm
Jaké je tady (přístupové) heslo?
Quel est le mot de passe ?
kεl ε lə mo də pɑs ?
Jak se dostanu do e-mailu?
Je fais comment pour accéder au courrier ?
ʒə fε kɔmɑ̃ puʀ aksede o kuʀje ?
Může mi někdo založit uživatelský účet?
Quelqu'un peut m'ouvrir un compte d'utilisateur ?
kεlkœ̃ pø muvʀiʀ œ̃ kɔ̃t dytilizatœʀ ?
Kde najdu ten soubor/adresář?
Où trouver ce fichier/répertoire ?
u tʀuve sə fiʃje/ʀepεʀtwaʀ ?
V jaké aplikaci mám ten soubor otevřít?
Avec quelle application s'ouvre ce fichier ?
avεk kεl aplikasjɔ̃ suvʀ sə fiʃje ?
Nemůžu tu aplikaci rozběhnout.
Je n'arrive pas à démarrer cette application.
ʒə naʀiv pɑ a demaʀe sεt aplikasjɔ̃
Jaký mám použít internetový prohlížeč?
Je dois utiliser quel navigateur ?
ʒə dwa ytilize kεl navigatœʀ ?
Nemůžu se dostat na internet.
Je n'arrive pas à accéder au net.
ʒə naʀiv pɑ a aksede o nεt
Kam mám ten soubor uložit?
Où est-ce que je stocke ce fichier ?
u εs kə ʒə stɔk sə fiʃje ?
Do souboru mi nejde zapisovat.
Je n'arrive pas à modifier/éditer ce fichier.
ʒə naʀiv pɑ a mɔdifje/edite sə fiʃje
Jak vložím text do bloku?
Comment je fais pour sélectionner le texte ?
kɔmɑ̃ ʒə fε puʀ selεksjɔne lə tεkst ?
Musíš použít vyjmout a vložit.
Tu dois faire un copier-coller.
ty dwa fεʀ œ̃ kɔpjekɔle
Můžu si vytvořit zástupce na ploše?
Je peux créer un raccourci sur le bureau ?
ʒə pø kʀee œ̃ ʀakuʀsi syʀ lə byʀo ?
Jak tady napíšu apostrof?
Je ne sais pas comment écrire une apostrophe.
ʒə nə sε pɑ kɔmɑ̃ ekʀiʀ yn apɔstʀɔf
Mám něco s počítačem.
Mon ordinateur déconne.
mɔ̃ ɔʀdinatœʀ dekɔn
Nefunguje mi klávesnice/myš/monitor.
Mon clavier/ma souris/mon écran ne marche pas.
mɔ̃ klavje/ma suʀi/mɔ̃ ekʀɑ̃ nə maʀʃ pɑ
Potřebuji novou podložku pod myš.
Il me faut un nouveau tapis de souris.
il mə fo œ̃ nuvo tapi də suʀi
Nejde mi otevřít CD mechanika.
Je n'arrive pas à ouvrir le lecteur CD(-ROM).
ʒə naʀiv pɑ a uvʀiʀ lə lεktœʀ sede(ʀɔm)
Počítač se pořád zasekává/kouše.
Mon ordinateur se fige tout le temps.
mɔ̃ ɔʀdinatœʀ sə fiʒ tu lə tɑ̃
Ta aplikace (mi) nejde zavřít/ukončit.
Je n'arrive pas à fermer/quitter l'application.
ʒə naʀiv pɑ a fεʀme/kite laplikasjɔ̃
Potřebuji ten soubor vypálit na CD.
Il me faut graver le fichier sur un CD.
il mə fo gʀave lə fiʃje syʀ œ̃ sede
Můžeš mi to vytisknout?
Tu peux l'imprimer pour moi ?
ty pø lε̃pʀime puʀ mwa ?
Není zapnutá tiskárna.
L'imprimante n'est pas allumée.
lε̃pʀimɑ̃t nε pɑzalyme
V tiskárně došel papír.
Il n'y a plus de papier dans l'imprimante.
il̃nj̃a ply də papje dɑ̃ lε̃pʀimɑ̃t
Mám ten počítač vypnout?
Je dois éteindre l'ordinateur ?
ʒə dwa etε̃dʀ lɔʀdinatœʀ ?
Nech počítač běžet.
Laisse l'ordinateur allumé.
lεs lɔʀdinatœʀ alyme

Veřejný internet

Internet public
Potřebuji si něco najít na internetu.
Je dois trouver quelque chose sur le Net.
ʒə dwa tʀuve kεlk(ə) ʃoz syʀ lə nεt
Máte tady připojení/přístup na internet?
Vous avez un accès Internet ici ?
vuzave œ̃naksε ε̃tεʀnεt isi ?
Je tu někde internetová kavárna?
Il y a un cybercafé près d'ici ?
il̃j̃a œ̃ sibεʀkafe pʀε disi ?
Je v knihovně veřejný internet?
Il y a un accès Internet à la bibliothèque ?
il̃j̃a œ̃naksε ε̃tεʀnεt a la biblijɔtεk ?
Jak mají otevřeno?
Quelles sont les heures d'ouverture ?
kεl sɔ̃ lezœʀ duvεʀtyʀ ?
Kolik stojí 10 minut/hodina?
C'est combien 10 minutes/une heure ?
se kɔ̃bjε̃ diminyt/yn œʀ ?
Ke kterému počítači si můžu sednout?
Je peux me mettre où ?
ʒə pø mə mεtʀ u ?
Používá někdo tento počítač?
Cet ordinateur est pris ?
sεt ɔʀdinatœʀ ε pʀi ?
Můžete mi, prosím, pomoci?
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
puvevu medeˌ sil vu plε ?
Mám nějaké problémy s klávesnicí/myší.
J'ai un problème avec le clavier/la souris.
ʒe œ̃ pʀɔblεm avεk lə klavje/la suʀi
Nejde mi odeslat e-mail.
Je n'arrive pas à envoyer mon message/e-mail.
ʒə naʀiv pɑ a ɑ̃vwaje mɔ̃ mesaʒ/imεl
Můžu si tu něco stáhnout na flash disk?
Je peux télécharger quelque chose sur ma clé USB ?
ʒə pø teleʃaʀʒe kεlk(ə) ʃoz syʀ ma kle yεsbe ?
Je tu nějaká tiskárna?
Il y a une imprimante ?
il̃j̃a yn ε̃pʀimɑ̃t ?
Kolik účtujete za stránku?
Combien on paie pour une page ?
kɔ̃bjε̃ ɔ̃ pε puʀ yn paʒ ?
Prodáváte tu datové nosiče?
Vous vendez des supports de données ?
vu vɑ̃de de sypɔʀ də dɔne ?
Chtěl bych zaplatit.
Je veux payer.
ʒə vø peje

Elektronická pošta

Courrier électronique
Máte přístup na internet?
Vous avez un accès Internet ?
vuzave œ̃naksε ε̃tεʀnεt ?
Můžete mi to poslat e-mailem?
Vous pouvez me l'envoyer par mail ?
vu puve mə lɑ̃vwaje paʀ mεl ?
Dám vám vědět e-mailem.
Je vais vous faire savoir par e-mail.
ʒə vε vu fεʀ savwaʀ paʀ imεl
Jakou máte e-mailovou adresu?
Quelle est votre adresse électronique ?
kεl ε vɔtʀ adʀεs elεktʀɔnik ?
Dostali jste můj e-mail ohledně...?
Vous avez reçu mon e-mail concernant... ?
vuzave ʀ(ə)sy mɔ̃ imεl kɔ̃sεʀnɑ̃... ?
Žádný e-mail mi od vás nedošel.
Je n'ai reçu aucun e-mail de votre part.
ʒə ne ʀ(ə)sy okœ̃nimεl də vɔtʀ paʀ
Kdy jste ten e-mail posílal?
Quand avez-vous envoyé ce message ?
kɑ̃ avevu ɑ̃vwaje sə mesaʒ ?
Potvrďte prosím přijetí zprávy.
Confirmez la réception de l'e-mail s'il vous plaît.
kɔ̃fiʀme la ʀesεpsjɔ̃ də limεl sil vu plε
Zatím mi na e-mail neodpověděl.
Pour l'instant, il n'a pas répondu à mon e-mail.
puʀ lε̃stɑ̃ˌ il na pɑ ʀepɔ̃dy a mɔnimεl
Poslal jsem to v příloze.
Je l'ai envoyé en pièce jointe.
ʒə le ɑ̃vwaje ɑ̃ pjεs ʒwε̃t
V příloze najdete...
En pièce jointe vous trouverez...
ɑ̃ pjεs ʒwε̃t vu tʀuv(ə)ʀe
U vašeho e-mailu žádná příloha nebyla.
Il n'y avait aucune pièce jointe à votre e-mail/message.
il̃nj̃avε okyn pjεs ʒwε̃t a vɔtʀ imεl/mesaʒ
Zapomněl jsem soubor přiložit.
J'ai oublié de joindre le fichier.
ʒe ublije də ʒwε̃dʀ lə fiʃje
Příloha mi nejde otevřít.
Je n'arrive pas à ouvrir la pièce jointe.
ʒə naʀiv pɑ a uvʀiʀ la pjεs ʒwε̃t
E-mail mi nejde odeslat.
Je n'arrive pas à envoyer l'e-mail/le message.
ʒə naʀiv pɑ a ɑ̃vwaje limεl/lə mesaʒ
E-mail se mi vrátil (jako nedoručitelný).
Le message est revenu (comme non délivrable).
lə mesaʒ ε ʀ(ə)vəny (kɔm nɔ̃ delivʀabl)
Měl jsem plnou (e-mailovou) schránku.
Ma boîte à lettres (électronique) était pleine.
ma bwat a lεtʀ (elεktʀɔnik) etε plεn
Můžete to prosím poslat znovu?
Vous pouvez l'envoyer de nouveau ?
vu puve lɑ̃vwaje də nuvo ?
Máte ještě nějakou jinou e-mailovou adresu?
Vous avez une autre adresse électronique ?
vuzave yn otʀ adʀεs elεktʀɔnik ?
Dejte mi vědět, zda vám můj e-mail došel.
Faites-moi savoir si vous avez reçu mon e-mail/mon message.
fεtmwa savwaʀ si vuzave ʀ(ə)sy mɔnimεl/mɔ̃ mesaʒ
Můžete mu prosím můj e-mail přeposlat?
Vous pouvez lui transférer mon e-mail/mon message ?
vu puve lɥi tʀɑ̃sfeʀe mɔnimεl/mɔ̃ mesaʒ ?
Předem děkuji za odpověď.
Merci d'avance pour votre réponse.
mεʀsi davɑ̃s puʀ vɔtʀ ʀepɔ̃s
Děkuji za odpověď.
Merci pour votre réponse.
mεʀsi puʀ vɔtʀ ʀepɔ̃s