Cestujeme vlakem

Cestujeme vlakem

Voyage en train

Na nádraží

À la gare
Kde je nejbližší nádraží?
Où est la gare la plus proche ?
u ε la gaʀ la ply pʀɔʃ ?
Kde mohu koupit jízdenky?
Où est-ce que je peux acheter des billets ?
u εs kə ʒə pø aʃ(ə)te de bijε ?
Kolik stojí (zpáteční) lístek do...?
Combien coûte un billet (aller-retour) pour... ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ bijε (aleʀ(ə)tuʀ) puʀ... ?
Je levnější koupit si rovnou zpáteční lístek?
Un aller-retour est moins cher ?
œ̃naleʀ(ə)tuʀ ε mwε̃ ʃεʀ ?
Dvě jízdenky do..., prosím.
Deux billets pour..., s'il vous plaît.
dø bijε puʀˌ sil vu plε
Kolik stojí poloviční (jízdné)?
Combien coûte un billet demi-tarif ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ bijε d(ə)mitaʀif ?
Mohu koupit jízdenku ve vlaku?
Je peux acheter le billet dans le train ?
ʒə pø aʃ(ə)te lə bijε dɑ̃ lə tʀε̃ ?
Kde je úschovna zavazadel?
Où est la consigne ?
u ε la kɔ̃siɲ ?
Odkud odjíždí vlak do...?
D'où part le train pour... ?
du paʀ lə tʀε̃ puʀ... ?
Přijede náš vlak na čas?
Notre train arrive à temps ?
nɔtʀ tʀε̃ aʀiv a tɑ̃ ?
Kde je třetí/osmé/desáté nástupiště?
Où est le quai numéro trois/huit/dix ?
u ε lə ke nymeʀo tʀwɑ/ˈɥit/dis ?
Můžete mi pomoct otevřít dveře?
Vous pouvez m'aider à ouvrir la porte ?
vu puve mede a uvʀiʀ la pɔʀt ?
Pomůžete mi nahoru s kufrem?
Vous m'aidez à monter la valise ?
vu mede a mɔ̃te la valiz ?

Hledání spojení

Correspondances
Jaké je nejrychlejší/nejlevnější spojení do...?
Quelle est la correspondance la plus rapide/moins chère pour... ?
kεl ε la kɔʀεspɔ̃dɑ̃s la ply ʀapid/mwε̃ ʃεʀ puʀ... ?
Propásl jsem spoj.
J'ai raté ma correspondance.
ʒe ʀate ma kɔʀεspɔ̃dɑ̃s
Kdy jede další vlak do...?
Quand part le prochain train pour... ?
kɑ̃ paʀ lə pʀɔʃε̃ tʀε̃ puʀ... ?
Jak dlouho trvá cesta?
Il faut combien de temps pour y aller ?
il fo kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ puʀ i ale ?
Staví ten vlak v...?
Est-ce que le train s'arrête à... ?
εs kə lə tʀε̃ saʀεt a... ?
Musím přestupovat?
Je dois changer de train ?
ʒə dwa ʃɑ̃ʒe də tʀε̃ ?
Z kterého nástupiště odjíždí vlak do...?
De quel quai part le train pour... ?
də kεl ke paʀ lə tʀε̃ puʀ... ?
Můžete mi najít přípoj z...?
Vous pouvez me trouver la correspondance de... ?
vu puve mə tʀuve la kɔʀεspɔ̃dɑ̃s də... ?
Jak dlouho budu čekat na přípoj?
Combien de temps est-ce que je vais attendre la correspondance ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ εs kə ʒə vε atɑ̃dʀ la kɔʀεspɔ̃dɑ̃s ?
V kolik hodin má vlak dorazit do...?
À quelle heure arrive le train à... ?
a kεl œʀ aʀiv lə tʀε̃ a... ?

U pokladny

À la caisse
Koupil byste mi lístek do...?
Vous pouvez m'acheter un billet pour..., s'il vous plaît ?
vu puve maʃ(ə)te œ̃ bijε puʀˌ sil vu plε ?
Jízdenku do..., prosím.
Un billet pour..., s'il vous plaît.
œ̃ bijε puʀˌ sil vu plε
Dva zpáteční/jednoduché do...
Deux billets aller-retour/simples pour...
dø bijε aleʀ(ə)tuʀ/sε̃pl puʀ
Jízdenku do druhé/první třídy.
Un billet de deuxième/première classe.
œ̃ bijε də døzjεm/pʀəmjεʀ klɑs
Kolik stojí jednoduchá jízdenka do...?
Combien coûte un billet simple pour... ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ bijε sε̃pl puʀ... ?
Jsou nějaké slevy pro děti/seniory?
Est-ce qu'il y a des tarifs réduits pour les enfants/les seniors ?
εs kil i a de taʀif ʀedɥi puʀ lezɑ̃fɑ̃/le senjɔʀ ?
Jeden dětský lístek.
Un billet enfant, s'il vous plaît.
œ̃ bijε ɑ̃fɑ̃ˌ sil vu plε
Rád bych si rezervoval místenku.
Je voudrais réserver une place.
ʒə vudʀε ʀezεʀve yn plas
Mohu dostat místo u okna?
Je peux avoir une place côté fenêtre ?
ʒə pø avwaʀ yn plas kote f(ə)nεtʀ ?
Nekuřácké oddělení prosím.
Compartiment non-fumeurs, s'il vous plaît.
kɔ̃paʀtimɑ̃ nɔ̃fymœʀˌ sil vu plε
Je tam lůžkový vůz?
Il y a un wagon-lit ?
il̃j̃a œ̃ vagɔ̃li ?

Ve vlaku

Dans le train
Je tohle vlak do...?
C'est bien le train pour... ?
se bjε̃ lə tʀε̃ puʀ... ?
Hledám průvodčího.
Je cherche le contrôleur.
ʒə ʃεʀʃ lə kɔ̃tʀolœʀ
Kam jede tento vlak?
Quelle est la destination de ce train ?
kεl ε la dεstinasjɔ̃ də sə tʀε̃ ?
Jak dlouho tu vlak bude stát?
Le train s'arrête ici pour combien de temps ?
lə tʀε̃ saʀεt isi puʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Rád bych si koupil jízdenku.
Je voudrais acheter un billet.
ʒə vudʀε aʃ(ə)te œ̃ bijε
Můžete mi ukázat mé místo?
Vous pouvez me montrer ma place, s'il vous plaît ?
vu puve mə mɔ̃tʀe ma plasˌ sil vu plε ?
Kde je jídelní vůz?
Où est le wagon-restaurant ?
u ε lə vagɔ̃ʀεstɔʀɑ̃ ?
Nemohu otevřít okno.
Je n'arrive pas à ouvrir la fenêtre.
ʒə naʀiv pɑ a uvʀiʀ la f(ə)nεtʀ
Mohli bychom si vyměnit místa?
Voulez-vous qu'on échange les places ?
vulevu kɔ̃neʃɑ̃ʒ le plas ?
Je toto místo volné/obsazené?
Est-ce que cette place est libre/occupée ?
εs kə sεt plas ε libʀ/ɔkype ?
Nebude vám vadit, když si sem sednu?
Je m'assois là, si ça ne vous gêne pas.
ʒə maswa laˌ si sa nə vu ʒεn pɑ
Promiňte, tohle je moje místo.
Excusez-moi, c'est ma place.
εkskyzemwaˌ se ma plas
Můžete mi ukázat svou místenku?
Je peux voir votre billet de réservation ?
ʒə pø vwaʀ vɔtʀ bijε də ʀezεʀvasjɔ̃ ?
Kdy budeme v...?
Quand est-ce qu'on arrive à... ?
kɑ̃ εs kɔ̃naʀiv a... ?
Můžete mi říct, až tam budeme?
Vous pouvez me dire quand on sera là ?
vu puve mə diʀ kɑ̃ ɔ̃ s(ə)ʀa la ?
Kde to jsme? Co je to za stanici?
Où sommes-nous ? C'est quelle station ?
u sɔmnu ? se kεl stasjɔ̃ ?
Jak se jmenuje příští stanice?
Quel est le nom de la prochaine (station) ?
kεl ε lə nɔ̃ də la pʀɔʃεn (stasjɔ̃) ?
Na příští stanici vystupujeme.
On descend à la prochaine (station).
ɔ̃ desɑ̃ a la pʀɔʃεn (stasjɔ̃)
Nestihl jsem vystoupit.
J'ai raté ma station.
ʒe ʀate ma stasjɔ̃
Tento vlak zde končí.
C'est le terminus.
se lə tεʀminys
Vlak má zpoždění.
Le train a du retard.
lə tʀε̃ a dy ʀ(ə)taʀ