Žádosti, příkazy a návrhy

Žádosti, příkazy a návrhy

Demandes, ordres et suggestions
Můžete mi pomoci?
Pouvez-vous m'aider ?
puvevu mede ?
Mohl bych (dostat)...?
Pourrais-je (avoir)... ?
puʀεʒə (avwaʀ)... ?
Můžete mi říct...?
Pouvez-vous me dire... ?
puvevu mə diʀ... ?
Udělal byste pro mě něco?
Pourriez-vous me rendre un service ?
puʀjevu mə ʀɑ̃dʀ œ̃ sεʀvis ?
Mohl byste mi poradit...?
Pourriez-vous me donner un conseil... ?
puʀjevu mə dɔne œ̃ kɔ̃sεj... ?
Mohl byste to zařídit?
Pourriez-vous vous en occuper ?
puʀjevu vuzɑ̃nɔkype ?
Rád bych...
J'aimerais..., Je voudrais...
ʒεmʀεˌ ʒə vudʀε
Chtěl bych vás požádat...
J'aimerais vous demander...
ʒεmʀε vu d(ə)mɑ̃de
Bylo by možné...?
Serait-il possible de... ?
seʀetil pɔsibl də... ?
Rád bych mluvil s...
Je voudrais parler à/avec...
ʒə vudʀε paʀle a/avεk
Chtěl bych si domluvit schůzku.
Je voudrais prendre un rendez-vous.
ʒə vudʀε pʀɑ̃dʀ œ̃ ʀɑ̃devu
Mohli bychom se sejít?
Pourrait-on se voir ?
puʀεtɔ̃ sə vwaʀ ?
Mohl byste chvíli počkat?
Pouvez-vous attendre un moment ?
puvevuzatɑ̃dʀ œ̃ mɔmɑ̃ ?
Mohu si to půjčit?
Je pourrais l'emprunter ?
ʒə puʀε lɑ̃pʀœ̃te ?
Mohu se k vám připojit?
Je peux vous joindre ?
ʒə pø vu ʒwε̃dʀ ?
Vyzvednete mě?
Vous viendrez me chercher ?
vu vjεndʀe mə ʃεʀʃe ?
Podal byste mi...?
Pouvez-vous me passer... ?
puvevu mə pɑse... ?
Prosím, tady je to.
Voilà.
vwala
Rád bych věděl, jestli...
Je voudrais savoir si..., J'aimerais savoir si...
ʒə vudʀε savwaʀ siˌ ʒεmʀε savwaʀ si
Můžete (mi) to zjistit?
Vous pouvez vous renseigner là-dessus (pour moi) ?
vu puve vu ʀɑ̃seɲe lad(ə)sy (puʀ mwa) ?
Promiňte, že obtěžuji, ale...
Excusez-moi de vous déranger, mais...
εkskyzemwa də vu deʀɑ̃ʒeˌ mε
Promiňte, potřebuji...
Excusez-moi, j'ai besoin de...
εkskyzemwaˌ ʒe bəzwε̃ də
Mohu vám pomoci?
Je peux vous aider ?
ʒə pø vuzεde ?
Hledám...
Je cherche...
ʒə ʃεʀʃ
Zavedl byste mě tam?
Pouvez-vous m'y conduire ?
puvevu mi kɔ̃dɥiʀ ?
Nejlepší bude...
Il vaudra mieux...
il vodʀa mjø
Nechtěl byste...?
Voulez-vous... ?
vulevu... ?
A co takhle...?
Et si... ?
e si... ?
Mohli bychom třeba (jít)...
Nous pourrions (aller) par exemple...
nu puʀjɔ̃ (ale) paʀ εgzɑ̃pl
Připojíte se k nám?
Voulez-vous nous joindre ?
vulevu nu ʒwε̃dʀ ?
Pokud vám to nevadí.
Si ça ne vous gêne pas.
si sa nə vu ʒεn pɑ
Nevadí, když...?
Ça vous gêne si... ?
sa vu ʒεn si... ?
Souhlasíte?
Vous êtes d'accord ?
vuzεt dakɔʀ ?
Zajímá vás to?
Ça vous intéresse ?
sa vuzε̃teʀes ?
Chcete to vidět?
Voulez-vous le voir ?
vulevu lə vwaʀ ?
Mám ho zavolat?
(Vous voulez que) Je l'appelle ?
(vu vule kə) ʒə lapεl ?
Víte to jistě?
Vous en êtes sûr ?
vuzɑ̃nεt syʀ ?
Proč ne?
Pourquoi pas ?
puʀkwa pɑ ?
Jak si přejete.
Comme vous (le) désirez.
kɔm vu (lə) deziʀe
Budete muset...
Il vous faudra...
il vu fodʀa
Počkejte chvíli, prosím.
(Attendez) un moment, s'il vous plaît.
(atɑ̃de) œ̃ mɔmɑ̃ˌ sil vu plε
Můžete jít dál.
Vous pouvez entrer.
vu puve ɑ̃tʀe
Vstupte!, Dále!
Entrez !
ɑ̃tʀe !
Pojďte dál!
Entrez !
ɑ̃tʀe !
Odložte si.
Débarrassez-vous.
debaʀɑsevu
Posaďte se.
Asseyez-vous.
asejevu
Udělejte si pohodlí.
Mettez-vous à l'aise.
mεtevu a lεz
Provedu vás.
Je vais vous montrer la maison/l'appartement.
ʒə vε vu mɔ̃tʀe la mεzɔ̃/lapaʀtəmɑ̃
Co vám mohu nabídnout?
Qu'est-ce que je vous sers ?
kεs kə ʒə vu sεʀ ?
Dáte si něco k pití?
Voulez-vous quelque chose à boire ?
vulevu kεlk(ə) ʃoz a bwaʀ ?
Poslužte si., Nabídněte si.
Servez-vous., Prenez-en.
sεʀvevuˌ pʀənezɑ̃
Vezmi si (ještě).
(Res)sers-toi.
(ʀ(ə))sεʀtwa
Chcete ještě?
Vous en voulez encore ?
vuzɑ̃ vule ɑ̃kɔʀ ?
Nechte nás o samotě.
Laissez-nous seuls.
lesenu sœl
Jděte pryč!
Allez-vous en !
alevuzɑ̃ !
Ven!, Vypadni!
Dehors !
dəɔʀ !
Zmiz!
Casse-toi., Dégage !, Fous le camp !
kɑstwaˌ degaʒ !ˌ fu lkɑ̃ !