Horolezectví, lezení

Horolezectví, lezení

Alpinisme, escalade
Je možné si tu někde půjčit lezeckou výzbroj?
Il est possible de louer un équipement d'escalade par ici ?
il ε pɔsibl də lwe œ̃nekipmɑ̃ dεskalad paʀ isi ?
Chtěl bych si půjčit helmu/mačky/cepín.
J'aimerais louer un casque/des crampons/un piolet.
ʒεmʀε lwe œ̃ kask/de kʀɑ̃pɔ̃/œ̃ pjɔlε
Smí se tady lézt po skalách?
On peut faire de l'escalade dans les environs ?
ɔ̃ pø fεʀ də lεskalad dɑ̃ lezɑ̃viʀɔ̃ ?
Je možné se tam dostat bez průvodce?
C'est accessible sans guide ?
setaksesibl sɑ̃ gid ?
Existuje obtížnější/schůdnější trasa?
Il y a un chemin plus difficile/praticable ?
il̃j̃a œ̃ ʃ(ə)mε̃ ply difisil/pʀatikabl ?
Jak ta cesta vzadu vypadá?
Comment est le chemin là derrière ?
kɔmɑ̃ ε lə ʃ(ə)mε̃ la dεʀjεʀ ?
Je potřeba jištění?
Un relay/assurage est-il nécessaire ?
œ̃ ʀ(ə)le/asyʀaʒ εtil nesesεʀ ?
Jaký je to stupeň obtížnosti?
Quel est le niveau de difficulté ?
kεl ε lə nivo də difikylte ?
Mohl byste mě jistit?
Vous pouvez m'assurer ?
vu puve masyʀe ?
Chceš lézt první?
Tu veux nous guider ?
ty vø nu gide ?
Můžeš., Jistím.
Quand tu veux !
kɑ̃ ty vø !
Lezu!, Jdu!
Départ !
depaʀ !
Jistím.
Prends-moi !
pʀɑ̃mwa !
Zrušeno., Nejistím.
Relais (vaché)., Vaché.
ʀ(ə)lε (vaʃe)ˌ vaʃe
Dober.
Sec., Avale.
sεkˌ aval
Povol (lano).
Du mou.
dy mu
Pozor.
Fais gaffe !
fε gaf !
Sedám si.
Tu me tiens ?
ty mə tjε̃ ?
Zruš!
Relais (vaché)., Vaché.
ʀ(ə)lε (vaʃe)ˌ vaʃe
dvojité/poloviční lano
corde à double/à simple
kɔʀd a dubl/a sε̃pl
lezečky
chaussons d'escalade
ʃosɔ̃ dεskalad
borhák
scellement, goujon
sεlmɑ̃ˌ guʒɔ̃
horolezec
alpiniste
alpinist
lezec
grimpeur
gʀε̃pœʀ
hrana
bord
bɔʀ
hřeben
crête, arête
kʀεtˌ aʀεt
chyt
prise
pʀiz
jištění
assurage, assurance
asyʀaʒˌ asyʀɑ̃s
karabina
mousqueton
muskətɔ̃
lavinové nebezpečí
risque d'avalanche
ʀisk davalɑ̃ʃ
převis
surplomb
syʀplɔ̃
sedlo
col, selle
kɔlˌ sεl
úvazek
harnais, baudrier
ˈaʀnεˌ bodʀije
prsák
harnais de torse
ˈaʀnε də tɔʀs
štand
point d'assurage
pwε̃ dasyʀaʒ
šplhadlo, blokant
ascendeur, autobloqueur
asɑ̃dœʀˌ otoblɔkœʀ
čelovka
lampe frontale
lɑ̃p fʀɔ̃tal
slanění
descente en rappel
desɑ̃t ɑ̃ ʀapεl
traverz
traverse
tʀavεʀs
skelety
tiges hautes
tiʒ ˈot