Pozvali nás na návštěvu.
Ils nous ont invités chez eux.
il nuzɔ̃ ε̃vite ʃezø
Byl u nás na návštěvě se svou přítelkyní.
Il est venu nous voir avec sa copine.
il ε v(ə)ny nu vwaʀ avεk sa kɔpin
Vítejte., Srdečně vás (u nás) vítám.
Soyez les bienvenus (chez nous) !
swaje le bjε̃v(ə)ny (ʃe nu) !
Prosím, pojďte dál.
Entrez, s'il vous plaît !
ɑ̃tʀeˌ sil vu plε !
Přinesl jsem takovou malou pozornost.
J'ai apporté un petit quelque chose.
ʒe apɔʀte œ̃ p(ə)ti kεlk(ə) ʃoz
Dovolte, abych vám představil svou ženu.
Permettez-moi de vous présenter ma femme.
pεʀmεtemwa də vu pʀezɑ̃te ma fam
Těší mne (, že vás poznávám).
Enchant|é/-ée (de faire votre connaissance).
ɑ̃ʃɑ̃te/- (də fεʀ vɔtʀ kɔnεsɑ̃s)
Dlouho jsme se neviděli.
Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
sa fε lɔ̃tɑ̃ kɔ̃ nə se pɑ vy
Jak se mají vaši?
Comment va la famille ?
kɔmɑ̃ va la famij ?
Posaďte se, prosím.
Asseyez vous, s'il vous plaît !
aseje vuˌ sil vu plε !
Co vám mohu nabídnout?
Qu'est-ce que je vous sers ?
kεs kə ʒə vu sεʀ ?
Mohu vám nabídnout něco k pití?
Voulez-vous quelque chose à boire ?
vulevu kεlk(ə) ʃoz a bwaʀ ?
Dáš si kávu nebo čaj?
Tu veux du café ou du thé ?
ty vø dy kafe u dy te ?
Dal bych si kávu s mlékem.
Je prendrais un café au lait.
ʒə pʀɑ̃dʀε œ̃ kafe o lε
Sladíte?
Du sucre ?
dy sykʀ ?
Kolik kostek?
Combien de sucre ?
kɔ̃bjε̃ də sykʀ ?
Dáte si pivo, víno nebo něco ostřejšího?
Voulez-vous de la bière, du vin ou quelque chose de plus fort ?
vulevu də la bjεʀˌ dy vε̃ u kεlk(ə) ʃoz də ply fɔʀ ?
To neodmítnu.
Je ne dirai pas non.
ʒə nə diʀe pɑ nɔ̃
Mohu vám ještě nalít?
Je vous ressers ?
ʒə vu ʀəsεʀ ?
Ne, děkuji.
Non, merci.
nɔ̃ˌ mεʀsi
Poslužte si, prosím.
Servez-vous, s'il vous plaît.
sεʀvevuˌ sil vu plε
Nabídni si., Vezmi si.
Prends-en !
pʀɑ̃zɑ̃ !
Chutnalo vám?
Vous avez aimé ?
vuzave eme ?
Bylo to vynikající!
C'était excellent !
setε εkselɑ̃ !
Kouříte?
Vous fumez ?
vu fyme ?
Máš oheň/zapalovač/zápalky?
Tu as du feu/un briquet/des allumettes ?
ty ɑ dy fø/œ̃ bʀikε/dezalymεt ?
Vadilo by vám, kdybych si zapálil?
Ça vous gêne/dérange que je fume ?
sa vu ʒεn/deʀɑ̃ʒ kə ʒə fym ?
Pojďme si zakouřit ven.
On va fumer dehors.
ɔ̃ va fyme dəɔʀ
Budeme už muset jít.
Il faudra qu'on parte.
il fodʀa kɔ̃ paʀt
Díky za příjemný večer.
Merci pour une soirée agréable.
mεʀsi puʀ yn swaʀe agʀeabl
Doprovodím vás ke dveřím.
Je vous accompagne à la porte.
ʒə vuzakɔ̃paɲ a la pɔʀt
Dojeďte dobře domů.
Rentrez bien !
ʀɑ̃tʀe bjε̃ !
Příště musíte přijít vy k nám.
La prochaine fois vous venez chez nous.
la pʀɔʃεn fwa vu v(ə)ne ʃe nu
návštěva
visite
vizit
pozvání
invitation
ε̃vitasjɔ̃
setkání
rencontre
ʀɑ̃kɔ̃tʀ
schůzka
rendez-vous
ʀɑ̃devu
přijetí
réception
ʀesεpsjɔ̃
květiny
fleurs
flœʀ
káva
café
kafe
černý/ovocný čaj
thé noir/aux fruits
te nwaʀ/o fʀɥi
minerálka
eau minérale
o mineʀal
džus
jus de fruits
ʒy də fʀɥi
bílé/červené víno
vin blanc/rouge
vε̃ blɑ̃/ʀuʒ
likér
liqueur
likœʀ
pálenka, tvrdý alkohol
eau-de-vie
od(ə)vi
cigareta
cigarette
sigaʀεt