Nouzové situace

Nouzové situace

Urgences
Pomoc!
Au secours !
o s(ə)kuʀ !
Hoří!
Au feu !
o fø !
Zloděj!
Au voleur !
o vɔlœʀ !
Pozor!
Attention !
atɑ̃sjɔ̃ !
Sežeňte pomoc/někoho!
Allez chercher du secours/quelqu'un !
ale ʃεʀʃe dy s(ə)kuʀ/kεlkœ̃ !
Můžete mi/nám pomoci?
Pouvez-vous m'aider/nous aider ?
puvevu mede/nuzεde ?
Je to velice naléhavé!
C'est très urgent.
se tʀεzyʀʒɑ̃
Byl jsem okraden.
Je me suis fait voler.
ʒə mə sɥi fε vɔle
Byl jsem přepaden.
Je me suis fait agresser.
ʒə mə sɥi fε agʀese
Byla jsem znásilněna.
J'ai été violée., Je me suis fait violer.
ʒe ete vjɔleˌ ʒə mə sɥi fε vjɔle
Vykradli nám pokoj.
Notre chambre a été cambriolée.
nɔtʀ ʃɑ̃bʀ a ete kɑ̃bʀijɔle
Co mám dělat?
Qu'est-ce que je fais ?
kεs kə ʒə fε ?
Zavolejte policii/pohotovost.
Appelez la police/une ambulance.
ap(ə)le la pɔlis/yn ɑ̃bylɑ̃s
Můžete zastavit?
Pouvez-vous arrêter ?
puvevu aʀete ?
Není mi dobře.
Je ne me sens pas bien.
ʒə nə mə sɑ̃pɑ bjε̃
Potřebuji (si vzít) své léky.
J'ai besoin de prendre mes médicaments.
ʒe bəzwε̃ də pʀɑ̃dʀ me medikamɑ̃
Mám bolesti.
J'ai mal.
ʒe mal
Potřebuji si lehnout/odpočinout.
J'ai besoin de me coucher/me reposer.
ʒe bəzwε̃ də mə kuʃe/mə ʀ(ə)poze
Měl jsem nehodu.
J'ai eu un accident.
ʒe y œ̃naksidɑ̃
Ukradli mi pas/všechny peníze.
Je me suis fait voler le passeport/tout l'argent.
ʒə mə sɥi fε vɔle lə pɑspɔʀ/tu laʀʒɑ̃
Nemám (žádné) peníze!
Je n'ai pas d'argent (du tout) !
ʒə ne pɑ daʀʒɑ̃ (dy tu) !
Nemám cestovní pojištění.
Je n'ai pas d'assurance voyage.
ʒə ne pɑ dasyʀɑ̃s vwajaʒ
Ztratil se mi kufr.
Ma valise est perdue.
ma valiz ε pεʀdy
Ztratilo se nám dítě.
Nous avons perdu notre enfant.
nuzavɔ̃ pεʀdy nɔtʀ ɑ̃fɑ̃
Ztratil jsem klíče (od auta).
J'ai perdu les clés (de voiture).
ʒe pεʀdy le kle (də vwatyʀ)
Zabouchl jsem si dveře.
J'ai fermé avec les clés dedans.
ʒe fεʀme avεk le kle dədɑ̃
Potřebuji si zavolat.
J'ai besoin de passer un coup de fil.
ʒe bəzwε̃ də pɑse œ̃ ku də fil
Mám vybitý mobil.
Mon portable est déchargé.
mɔ̃ pɔʀtabl ε deʃaʀʒe
Mohu si od vás zavolat?
Je peux passer un coup de fil de chez vous ?
ʒə pø pɑse œ̃ ku də fil də ʃe vu ?
Kde jsou (tady) toalety?
Où sont les toilettes ?
u sɔ̃ le twalεt ?
Na záchodě není/chybí toaletní papír.
Il n'y a pas de papier aux toilettes.
il̃nj̃a pɑ də papje o twalεt
Kde je nejbližší policejní stanice/nemocnice?
Où est le poste de police/l'hôpital le plus proche ?
u ε lə pɔst də pɔlis/lɔpital lə ply pʀɔʃ ?
Jak se dostaneme na českou ambasádu?
Comment on fait pour aller à l'ambassade tchèque ?
kɔmɑ̃ ɔ̃ fε puʀ ale a lɑ̃basad tʃεk ?
Chci zavolat českou ambasádu.
Je veux appeler l'ambassade tchèque.
ʒə vø ap(ə)le lɑ̃basad tʃεk
Jsem cizinec.
Je suis étranger.
ʒə sɥizetʀɑ̃ʒe
Nerozumím (vám).
Je ne (vous) comprends pas.
ʒə nə (vu) kɔ̃pʀɑ̃ pɑ
Požaduji tlumočníka.
Je veux un interprète.
ʒə vø œ̃nε̃tεʀpʀεt
Neudělal jsem nic nezákonného.
Je n'ai rien fait d'illégal.
ʒə ne ʀjε̃ fε di(l)legal
Nevěděl jsem to.
Je ne le savais pas.
ʒə nə lə savε pɑ
Na to nemáte právo.
Vous n'en avez pas le droit.
vu nɑ̃nave pɑ lə dʀwa
Jak dlouho mě tu budete držet?
Vous allez me retenir ici combien de temps ?
vuzale mə ʀ(ə)təniʀ isi kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Informujte, prosím, mé příbuzné.
Je vous prie d'informer mes proches.
ʒə vu pʀi dε̃fɔʀme me pʀɔʃ
Nevyznám se tu.
Je ne connais pas les environs.
ʒə nə kɔnε pɑ lezɑ̃viʀɔ̃
Ztratil jsem se.
Je me suis perdu.
ʒə mə sɥi pεʀdy
Nevím, kde jsem.
Je ne sais pas où je suis.
ʒə nə sε pɑ u ʒə sɥi
Mám hlad/žízeň.
J'ai faim/soif.
ʒe fε̃/swaf
Je mi zima/horko.
J'ai froid/très chaud.
ʒe fʀwa/tʀε ʃo
Nevím, jak to funguje.
Je ne sais pas comment ça marche.
ʒə nə sε pɑ kɔmɑ̃ sa maʀʃ
Mohu si to půjčit?
Je peux l'emprunter ?
ʒə pø lɑ̃pʀœ̃te ?
Můžete mi to vrátit?
Vous pouvez me le rendre ?
vu puve mə lə ʀɑ̃dʀ ?
Můžeme tady přenocovat?
On peut passer la nuit ici ?
ɔ̃ pø pɑse la nɥi isi ?
Nechte mne/nás na pokoji, nebo zavolám policii.
Laissez-moi/nous tranquille(s) ou j'appelle la police.
lesemwa/nu tʀɑ̃kil u ʒapεl la pɔlis
Nechci žádné problémy.
Je ne veux pas de problèmes !
ʒə nə vø pɑ də pʀɔblεm !
Mám strach z výšek.
J'ai peur de la hauteur.
ʒe pœʀ də la ˈotœʀ
Budu si stěžovat.
Je vais porter plainte.
ʒə vε pɔʀte plε̃t
Na koho se mám obrátit?
Je m'adresse à qui ?
ʒə madʀεs a ki ?