Veřejné nápisy

Veřejné nápisy

Inscriptions publiques
À conserver au froid
Uchovávejte v chladu
À consommer de préférence avant..., À consommer jusqu'au...
Minimální trvanlivost do...
À louer
K pronájmu
À vendre
Na prodej
Accès à la plage
Přístup na pláž
Accès aux Quais
K vlakům (na nástupiště)
Accotements non stabilisés
Nezpevněná krajnice
Aéroport
Letiště
Agence de voyages
Cestovní kancelář
Air conditionné
Klimatizace
Aire de pique-nique
Piknik povolen
Aire de repos
Odpočívadlo (u silnice)
Animaux interdits
Zvířata nejsou povolena
Annulé
Zrušeno (let ap.)
Appuyer (sur le bouton)
Stiskněte (tlačítko)
Arrêt de bus
Zastávka autobusu
Arrêt et stationnement interdits
Zákaz zastavení
Arrêter
Stát, Zastavte
Arrivées
Příjezdy, Přílety
Ascenseur
Výtah
Attachez vos ceintures
Připoutejte se
Attention !
Pozor!
Attention à la marche
Pozor, schod
Attention à la tête
Pozor na hlavu
Attention aux pickpockets/voleurs
Pozor na kapsáře
Attention travaux
Silnice se opravuje
Attention, chien méchant
Pozor, zlý pes
Autoroute
Dálnice
Avertissement !
Upozornění!
Baignade interdite
Zákaz koupání
Banque
Banka
Billets
Vstupenky, Lístky
Billetterie
Prodej jízdenek/vstupenek
Boulevard Périphérique
Městský okruh
Brasserie
Pivnice
Bureau de change
Směnárna
Buvette
Občerstvení
Caisse
Pokladna (v kině ap.)
Cédez le passage
Dej přednost v jízdě
Centre commercial
Nákupní centrum
Centre d'accueil de visiteurs
Návštěvnické centrum
Chambre à louer
Pokoj k pronájmu
Chambre avec petit déjeuner
Nocleh se snídaní
Chambres libres
Volné pokoje
Chantier
Stavba, Staveniště
Chaussée glissante
Kluzká vozovka
Coiffeur
Holič(ství)
Complet
Obsazeno (v motelu ap.), Vyprodáno
Consigne
Úschovna zavazadel
Consigne automatique
Bezpečnostní schránky (na nádraží)
Contrôle des passeports
Pasová kontrola
Contrôle-radar
Měřený úsek (radar měřící rychlost)
Coupez le moteur
Vypněte motor
Courant dangereux
Nebezpečný proud
Dames
Dámy, Ženy (dámské záchody)
Danger
Nebezpečí
Danger d'incendie
Nebezpečí požáru
Danger de mort
Životu nebezpečné
Date de consommation, Date d'expiration
Datum spotřeby
Débarquement
Vystupování, Vylodění
Décharge interdite
Zákaz skládky
Défense d'entrer
Zákaz vstupu (na pozemek)
Défense d'entrer sous peine de poursuites
Porušení zákazu (vstupu) se trestá
Défense de fumer
Zákaz kouření
Défense de photographier
Zákaz fotografování
Défense de traverser
Zákaz přecházení
Départs
Odjezdy, Odlety
Déviation
Objížďka
Douane
Celnice
Eau chaude
Horká (voda)
Eau froide
Studená (voda)
Eau non potable
Užitková voda
Eau potable
Pitná voda
Embarquement
Nastupování (na palubu), Nalodění
Embouteillage
Kolona
En panne
Mimo provoz, Nefunguje
Enlèvement de véhicules gênants
Zákaz parkování, nebezpečí odtažení
Enregistrement
Odbavení, Registrace
Enregistrement des bagages
Příjem zavazadel
Entrée
Vchod, Vstup, Vjezd
Entrée (payante)
Vstupné
Entrée interdite
Vstup zakázán, Vjezd zakázán
Entrée interdite au public
Nepovolaným vstup zakázán
Entrée libre
Vstup zdarma
Épuisé
Vyprodáno
Escalade interdite
Zákaz lezení
Escalier
Schodiště
Espace à langer
Přebalovací koutek
Espace bébé
Místnost pro matky s dětmi (WC)
Espace enfants
Dětský koutek
Fermé
Zavřeno
Fermez la porte
Zavírejte dveře
Feu interdit
Zákaz manipulace s otevřeným ohněm, Zákaz rozdělávání ohně
Frappez
Klepejte
Frein de secours
Záchranná brzda
Fumeurs
Kuřáci
Gare ferroviaire
Vlakové nádraží
Gare routière
Autobusové nádraží
Guichet
Přepážka
Guichet des bagages
Výdej zavazadel
Hall d'aéroport
Letištní hala
Hall d'arrivée
Příletová hala
Hall de départ
Odletová hala
Haut voltage
Vysoké napětí
Heure d'embarquement
Čas nástupu do letadla
Heures d'ouverture
Otevírací doba
Heures de réception
Úřední hodiny, Ordinační doba
Hommes
Páni (pánské záchody)
Hôpital
Nemocnice
Horaire
Jízdní/Letový řád, Jízdní řád
Hors service
Mimo provoz
Impasse
Slepá ulice
Informations
Informace
Insérer la carte
Vložte kartu
Insérer la monnaie
Vhoďte minci
Interdiction de dépasser
Zákaz předjíždění
Interdiction de faire demi-tour
Zákaz otáčení
Interdiction de tourner à gauche/droite
Zákaz odbočení vlevo/vpravo
Interdit à toute personne étrangère au service
Nepovolaným vstup zakázán, Jen pro personál
Interdit aux animaux
Zákaz vstupu se zvířaty
Interdit aux piétons
Zákaz vstupu chodců
Issue de secours
Úniková cesta
Jour de fermeture
Zavírací den
Libre
Volný, Volno
Limitation de vitesse
Omezení rychlosti
Liquidation (des stocks)
Totální výprodej
Livraison des bagages
Výdej zavazadel
Location de voitures
Půjčovna aut
Manucure
Manikúra
Marché
Trh, Tržiště
Marche/Arrêt
Zapnuto/Vypnuto
Messieurs
Páni (pánské záchody)
Métro
Metro, Podzemní dráha
Ne pas déranger
Nerušit
Ne pas entrer
Nevstupovat
Ne pas fumer
Nekuřte
Ne pas se pencher par les fenêtres
Nevyklánějte se z oken
Ne pas toucher
Nedotýkat se
Ne pas traverser
Nepřecházejte
Ne pas ouvrir
Neotvírat
Non-fumeurs
Nekuřáci
Objets trouvés
Ztráty a nálezy
Occupé
Obsazeno
Offre spéciale
Mimořádná nabídka (sleva ap.)
Ouvert
Otevřeno
Parc relais, P+R
Záchytné parkoviště
Parking
Parkoviště
Parking interdit
Zákaz parkování, Neparkovat
Parking libre
Parkování zdarma
Parking payant
Placené parkování
Parking surveillé
Hlídané parkoviště
Passage interdit
Chodník uzavřen
Passage pour piétons, Passage clouté
Přechod pro chodce
Passage souterrain
Podjezd, Podchod
Passage supérieur
Nadjezd
Péage
Mýto, Mýtné, Dálniční poplatek, Terminál pro výběr mýtného
Pêche interdite
Zákaz chytání ryb
Pédicure
Pedikúra
Peinture fraîche
Čerstvě natřeno
Petites annonces
Inzerce, Inzeráty
Pharmacie
Lékárna
Piétons, prenez le trottoir d'en face
Přejděte na protější chodník
Piste cyclable
Cyklistická stezka
Plage
Pláž
Plongeon interdit
Zákaz skákání do vody
Point de vente de tickets
Prodejna jízdenek
Poison
Jed
Poste
Pošta
Poste de police
Policejní stanice, Policie
Poubelle
Odpadky
Pour cause de mauvais temps...
Pro nepřízeň počasí...
Poussez
Od sebe, Tam, Tlačit
Premiers secours
První pomoc
Promotion
Akce (sleva)
Propriété privée
Soukromý majetek/pozemek
Quai No. ...
Nástupiště č. ...
Radars fréquents
Úsek s častým měřením rychlosti
Ralentisseur
Zpomalovací práh, Retardér
Ralentissez
Zpomalte
Rangez-vous à gauche/droite
Zařaďte se do levého/pravého pruhu
Renseignements touristiques
Turistické informace
Réservé
Rezervováno
Réservé au covoiturage
Jen pro vozidla s více pasažéry (pruh)
Réservé aux piétons
Jen pro pěší
Respectez la propreté
Udržujte čistotu
Respectez la propreté des lieux
Neodhazujte odpadky
Ressac dangereux
Nebezpečné příbojové vlny
Restaurant
Restaurace
Retard
Zpoždění (letu ap.)
Risque de verglas
Pozor náledí
Rond-point
Kruhový objezd
Roulez avec prudence
Jeďte opatrně
Route barrée
Ulice uzavřena
Rue sans issue
Slepá ulice
Salle d'attente
Čekárna
Salon de coiffure
Kadeřnictví
SAMU
Rychlá lékařská pomoc
Section à péage
Placený úsek dálnice
Sens interdit
Zákaz vjezdu
Sens unique
Jednosměrný provoz
Serrez à gauche/droite
Držte se vlevo/vpravo
Signal d'alarme
Záchranná brzda
Silence !
Ticho!
Sol mouillé
Pozor, vlhká podlaha
Solde
Sleva
Soldes
Výprodej
Sortie
Východ, Výjezd
Sortie (d'autoroute) fermée
Sjezd z dálnice uzavřen
Sortie de secours
Nouzový východ
Sortie de voitures, ne pas stationner
Vjezd, neparkovat
Station de taxi
Stanoviště taxi
Stationnement interdit
Zákaz stání, Zákaz parkování
Surf interdit
Zákaz surfování
Téléphone
Telefon
Terminus
Konečná (stanice)
Tickets
Jízdenky
Tirez
K sobě, Sem, Táhnout
Toilettes
Toalety
Toilettes et lavabos
Záchodky s umývárnou
Toilettes publiques
Veřejné záchodky
Tout abus sera puni
Zneužití se trestá
Toute infraction sera punie
Porušení zákazu se trestá
Transit
Tranzitní doprava
Travaux sur la route
Práce na silnici
Traversez
Přecházejte (na přechodu)
Urgences (médicales)
Pohotovost (lékařská)
Vagues de ressac
Příbojové vlny
Vagues hautes
Vysoký příboj
Vente à emporter
Prodej přes ulici
Vestiaire
Šatna
Vitesse maximale autorisée
Maximální povolená rychlost
Voie No. ...
Kolej č. ...
Vol No. ...
Let č. ...
Voleurs seront poursuivis en justice
Krádeže se trestají podle zákona
Vous entrez à vos risques et périls
Vstup na vlastní nebezpečí
Zone fumeurs
Oddělení pro kuřáky
Zone piétonne
Pěší zóna