Peníze

Peníze

Argent
Kolik to stojí?
Ça coûte combien ?
sa kut kɔ̃bjε̃ ?
Je to příliš drahé.
C'est trop cher.
se tʀo ʃεʀ
Nemáte nějaký levnější?
Vous n'en avez pas un moins cher ?
vu nɑ̃nave pɑ œ̃ mwε̃ ʃεʀ ?
Potřebuji něco levnějšího.
Il me faut quelque chose de moins cher.
il mə fo kεlk(ə) ʃoz də mwε̃ ʃεʀ
Nemám dost peněz.
Je n'ai pas assez d'argent.
ʒə ne pɑ ase daʀʒɑ̃
Nemohu si to dovolit.
Je ne peux pas me le permettre.
ʒə nə pø pɑ mə lə pεʀmεtʀ
Nemůžu tolik utratit.
Je ne peux pas dépenser tant d'argent.
ʒə nə pø pɑ depɑ̃se tɑ̃ daʀʒɑ̃
Kde to mám zaplatit?
Je paye où ?
ʒə pεj u ?
Kde je tu pokladna?
Où est la caisse ?
u ε la kεs ?
Mohu platit hotově?
Je peux payer en liquide ?
ʒə pø peje ɑ̃ likid ?
Berete eura/dolary/libry?
Acceptez-vous des euros/dollars/livres ?
aksεptevu de øʀo/dɔlaʀ/livʀ ?
Můžete mi rozměnit padesát eur?
Vous pouvez me changer un billet de cinquante euros ?
vu puve mə ʃɑ̃ʒe œ̃ bijε də sε̃kɑ̃t øʀo ?
Nemám drobné.
Je n'ai pas de monnaie.
ʒə ne pɑ də mɔnε
Potřebuji drobné (na telefon).
J'ai besoin de monnaie (pour le téléphone).
ʒe bəzwε̃ də mɔnε (puʀ lə telefɔn)
Přijímáte tyto šeky?
Vous acceptez les chèques ?
vuzaksεpte le ʃεk ?
Budu platit kreditkou.
Je vais payer par carte.
ʒə vε peje paʀ kaʀt
Máte přečerpanou kartu.
Le plafond de votre carte est dépassé.
lə plafɔ̃ də vɔtʀ kaʀt ε depɑse
To není možné. Zkuste to znovu.
Ce n'est pas possible. Veuillez réessayer.
sə nε pɑ pɔsibl vœje ʀeeseje
Někdo mi ukradl peněženku.
On m'a volé mon portefeuille.
ɔ̃ ma vɔle mɔ̃ pɔʀtəfœj
Můžete mi půjčit pár eur?
Vous pouvez me prêter quelques euros ?
vu puve mə pʀete kεlkəzøʀo ?
Můžete ten účet překontrolovat?
Vous pouvez vérifier cette note, s'il vous plaît ?
vu puve veʀifje sεt nɔtˌ sil vu plε ?
Obávám se, že jste mi naúčtovali víc.
Je crois que vous me faites payer trop cher.
ʒə kʀwa kə vu mə fεt peje tʀo ʃεʀ
Kde mohu nárokovat vrácení DPH?
Où est-ce que je peux demander le remboursement de la T.V.A. ?
u εs kə ʒə pø d(ə)mɑ̃de lə ʀɑ̃buʀsəmɑ̃ də la teveɑ ?

Směnárna, bankomat

Bureau de change, Distributeur de billets
Hledám směnárnu.
Je cherche un bureau de change.
ʒə ʃεʀʃ œ̃ byʀo də ʃɑ̃ʒ
Kde je nejbližší bankomat?
Où est le distributeur de billets le plus proche ?
u ε lə distʀibytœʀ də bijε lə ply pʀɔʃ ?
Potřebuji vybrat nějaké peníze.
Il me faut retirer de l'argent.
il mə fo ʀ(ə)tiʀe də laʀʒɑ̃
Bankomat odmítá moji kartu.
Le distributeur refuse ma carte.
lə distʀibytœʀ ʀ(ə)fyz ma kaʀt
Bankomat mi spolkl kartu.
Le distributeur a avalé ma carte.
lə distʀibytœʀ a avale ma kaʀt
Chci si vyměnit nějaké peníze.
Je veux changer de l'argent.
ʒə vø ʃɑ̃ʒe də laʀʒɑ̃
Vyměňujete české koruny?
Vous changez les couronnes tchèques ?
vu ʃɑ̃ʒe le kuʀɔn tʃεk ?
Jaký je směnný kurz?
Quel est le taux de change ?
kεl ε lə to də ʃɑ̃ʒ ?
Účtujete si poplatek?
Il y a une commission ?
il̃j̃a yn kɔmisjɔ̃ ?
Kolik si mám vyměnit peněz?
Je change combien d'argent ?
ʒə ʃɑ̃ʒ kɔ̃bjε̃ daʀʒɑ̃ ?
Mohu to dostat v menších bankovkách?
Je peux avoir de petites coupures ?
ʒə pø avwaʀ də p(ə)tit kupyʀ ?
Můžete mi rozměnit dvacet eur?
Vous pouvez me donner la monnaie de vingt euros ?
vu puve mə dɔne la mɔnε də vε̃tøʀo ?
Mohu dostat stvrzenku?
Je peux avoir le reçu, s'il vous plaît ?
ʒə pø avwaʀ lə ʀ(ə)syˌ sil vu plε ?

Banka

Banque
Chtěl bych si u vás založit účet.
J'aimerais ouvrir un compte chez vous.
ʒεmʀε uvʀiʀ œ̃ kɔ̃t ʃe vu
Jaké dokumenty budu potřebovat?
Il me faudra quels documents ?
il mə fodʀa kεl dɔkymɑ̃ ?
Jaké máte číslo účtu?
Quel est votre numéro de compte ?
kεl ε vɔtʀ nymeʀo də kɔ̃t ?
Chci si vybrat peníze z účtu.
Je veux retirer de l'argent de mon compte.
ʒə vø ʀ(ə)tiʀe də laʀʒɑ̃ də mɔ̃ kɔ̃t
Kolik je minimální/maximální možný výběr?
Quel est le montant du retrait minimal/maximal possible ?
kεl ε lə mɔ̃tɑ̃ dy ʀ(ə)tʀε minimal/maksimal pɔsibl ?
Mám u vás devizový účet.
J'ai un compte en devises dans votre banque.
ʒe œ̃ kɔ̃t ɑ̃ dəviz dɑ̃ vɔtʀ bɑ̃k
Jaký mám zůstatek na účtě?
Quel est le solde de mon compte ?
kεl ε lə sɔld də mɔ̃ kɔ̃t ?
Chtěl bych zaplatit bankovním převodem.
Je voudrais payer par virement bancaire.
ʒə vudʀε peje paʀ viʀmɑ̃ bɑ̃kεʀ
Jak dlouho bude převod trvat?
Le virement va prendre combien de temps ?
lə viʀmɑ̃ va pʀɑ̃dʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Ke které přepážce mám jít?
Je passe à quel guichet ?
ʒə pɑs a kεl giʃε ?
Přečerpal jsem účet., Jsem v minusu.
J'ai mis mon compte à découvert.
ʒe mi mɔ̃ kɔ̃t a dekuvεʀ
Chtěl bych zrušit svůj účet u vaší banky.
Je voudrais liquider mon compte dans votre banque.
ʒə vudʀε likide mɔ̃ kɔ̃t dɑ̃ vɔtʀ bɑ̃k
Proplácíte cestovní šeky?
Vous encaissez les chèques de voyages ?
vuzɑ̃kese le ʃεk də vwajaʒ ?
účtenka
note
nɔt
(bankovní) účet
compte (bancaire)
kɔ̃t (bɑ̃kεʀ)
běžný účet
compte courant
kɔ̃t kuʀɑ̃
termínovaný účet
compte à terme
kɔ̃t a tεʀm
devizový účet
compte en devises
kɔ̃t ɑ̃ dəviz
pokladní složenka
mandat bancaire
mɑ̃da bɑ̃kεʀ
příkaz k převodu
ordre de virement (bancaire)
ɔʀdʀ də viʀmɑ̃ (bɑ̃kεʀ)
mince
(pièce de) monnaie
(pjεs də) mɔnε
bankovka
billet (de banque)
bijε (də bɑ̃k)
přepážka
guichet
giʃε
zůstatek na účtu
solde du compte
sɔld dy kɔ̃t
výběr (z účtu)
retrait
ʀ(ə)tʀε
vklad
dépôt
depo
bankomat
distributeur (automatique) de billets
distʀibytœʀ (ɔtɔmatik) də bijε
přímé inkaso
prélèvement automatique
pʀelεvmɑ̃ ɔtɔmatik