Cestujeme lodí

Cestujeme lodí

Voyage en bateau

V přístavu

Dans le port
Jak se dostaneme do přístavu trajektů?
Comment peut-on arriver au port des ferries ?
kɔmɑ̃ pøtɔ̃ aʀive o pɔʀ de feʀi ?
Jak často jezdí trajekty (do...)?
Combien de fois passent les ferries (pour...) ?
kɔ̃bjε̃ də fwa pɑs le feʀi (puʀ) ?
V kolik hodin vyplouvá další trajekt?
À quelle heure part le prochain ferry ?
a kεl œʀ paʀ lə pʀɔʃε̃ fεʀi ?
Jak dlouho před vyplutím je třeba se odbavit?
Combien de temps avant le départ est-ce que je dois m'enregistrer ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ avɑ̃ lə depaʀ εs kə ʒə dwa mɑ̃ʀ(ə)ʒistʀe ?
Jak dlouho trvá plavba?
Quelle est la durée du voyage ?
kεl ε la dyʀe dy vwajaʒ ?
Plavba trvá asi hodinu.
Le voyage dure environ une heure.
lə vwajaʒ dyʀ ɑ̃viʀɔ̃ yn œʀ
Trajekt už máme rezervovaný a zaplacený.
Nous avons réservé et payé d'avance notre ferry.
nuzavɔ̃ ʀezεʀve e peje davɑ̃s nɔtʀ fεʀi
Kolik se platí za osobní auto plus dvě osoby?
Quel est le prix pour une voiture et deux personnes ?
kεl ε lə pʀi puʀ yn vwatyʀ e dø pεʀsɔn ?
Platí se i za přívěs?
On paie aussi pour une remorque ?
ɔ̃ pε osi puʀ yn ʀ(ə)mɔʀk ?
odbavovací přepážka
guichet d'embarquement
giʃε dɑ̃baʀkəmɑ̃
nájezdová rampa
rampe d'accès
ʀɑ̃p daksε
nástupní/přístavní můstek (pro pěší)
passerelle (d'embarquement)
pɑsʀεl (dɑ̃baʀkəmɑ̃)

Na palubě lodi

À bord d'un navire
Můžete nám ukázat, kde je naše kajuta?
Pouvez-vous nous montrer où se trouve notre cabine ?
puvevu nu mɔ̃tʀe u sə tʀuv nɔtʀ kabin ?
Je na lodi bar/restaurace?
Est-ce qu'il y a un bar/restaurant à bord ?
εs kil i a œ̃ baʀ/ʀεstɔʀɑ̃ a bɔʀ ?
Kde jsou tady záchody?
Où sont les toilettes ?
u sɔ̃ le twalεt ?
Mám mořskou nemoc.
J'ai le mal de mer.
ʒe lə mal də mεʀ
Nemáte něco proti mořské nemoci?
Vous avez quelque chose contre le mal de mer ?
vuzave kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ lə mal də mεʀ ?
Kde najdu na lodi směnárnu?
Où est le bureau de change à bord ?
u ε lə byʀo də ʃɑ̃ʒ a bɔʀ ?
Směnárna je hned naproti informacím.
Le bureau de change se trouve juste en face du bureau d'informations.
lə byʀo də ʃɑ̃ʒ sə tʀuv ʒyst ɑ̃ fas dy byʀo dε̃fɔʀmasjɔ̃
Můžeme jít na horní palubu?
On peut monter au pont supérieur ?
ɔ̃ pø mɔ̃te o pɔ̃ sypeʀjœʀ ?
Horní paluba je kvůli špatnému počasí uzavřena.
Le pont supérieur est fermé à cause du mauvais temps.
lə pɔ̃ sypeʀjœʀ ε fεʀme a koz dy mɔvε tɑ̃
Jaká jsou bezpečnostní opatření?
Quelles sont les mesures de sécurité ?
kεl sɔ̃ le m(ə)zyʀ də sekyʀite ?
Kdy přistaneme?
On arrive quand ?
ɔ̃naʀiv kɑ̃ ?
paluba
pont
pɔ̃
dolní/střední/horní paluba
pont inférieur/intermédiaire/supérieur
pɔ̃ ε̃feʀjœʀ/ε̃tεʀmedjεʀ/sypeʀjœʀ
krytá paluba
pont couvert
pɔ̃ kuvεʀ
otevřená paluba
pont ouvert
pɔ̃ uvεʀ

Vyhlídková plavba

Croisière
Odkud vyplouvají vyhlídkové plavby?
Quel est le point de départ des croisières ?
kεl ε lə pwε̃ də depaʀ de kʀwazjεʀ ?
Mohu během plavby/zastávek opustit loď? (v přístavišti)
Est-ce que je peux quitter le navire lors de la croisière ?
εs kə ʒə pø kite lə naviʀ lɔʀ də la kʀwazjεʀ ?
Můžete vystoupit a potom zase nastoupit v kterémkoli přístavišti.
Vous pouvez débarquer et rembarquer dans n'importe quel port.
vu puve debaʀke e ʀɑ̃baʀke dɑ̃ nε̃pɔʀt kεl pɔʀ
Jak dlouhé jsou zastávky?
Quelle est la durée des arrêts ?
kεl ε la dyʀe dezaʀεt ?
Je na lodi nějaká možnost občerstvení?
On peut acheter quelque chose à manger et à boire à bord ?
ɔ̃ pø aʃ(ə)te kεlk(ə) ʃoz a mɑ̃ʒe e a bwaʀ a bɔʀ ?
V baru se podávají teplé i studené nápoje, limonády i alkohol.
Dans le bar, on vend des boissons chaudes et froides, des limonades et des boissons alcooliques.
dɑ̃ lə baʀˌ ɔ̃ vɑ̃ de bwasɔ̃ ʃod e fʀwadˌ de limɔnad e de bwasɔ̃ alkɔlik
Kde jsou na lodi toalety?
Où se trouvent les toilettes à bord ?
u sə tʀuv le twalεt a bɔʀ ?
Mají bezbariérový přístup?
Il y a un accès pour handicapés ?
il̃j̃a œ̃naksε puʀ ˈɑ̃dikape ?
Je během plavby poskytován výklad?
La visite est commentée ?
la vizit ε kɔmɑ̃te ?
Ano, k dispozici je výklad v několika jazycích.
Oui, le commentaire est disponible en plusieurs langues.
ˈwiˌ lə kɔmɑ̃tεʀ ε dispɔnibl ɑ̃ plyzjœʀ lɑ̃g
Který jazyk byste si přáli?
Quelle langue désirez-vous ?
kεl lɑ̃g deziʀevu ?
Chtěli bychom výklad v němčině/francouzštině/španělštině.
Nous aimerions un commentaire en allemand/en français/en espagnol.
nuzεm(ə)ʀjɔ̃ œ̃ kɔmɑ̃tεʀ ɑ̃nalmɑ̃/ɑ̃ fʀɑ̃sε/ɑ̃nεspaɲɔl
Máte i prospekty v angličtině/němčině/francouzštině/španělštině?
Vous avez des prospectus en anglais/en allemand/en français/en espagnol ?
vuzave de pʀɔspεktys ɑ̃nɑ̃glε/ɑ̃nalmɑ̃/ɑ̃ fʀɑ̃sε/ɑ̃nεspaɲɔl ?