Cestujeme letadlem

Cestujeme letadlem

Voyage en avion

Na letišti

À l'aéroport
Jak se dostanu na letiště?
Comment je fais pour aller à l'aéroport ?
kɔmɑ̃ ʒə fε puʀ ale a laeʀɔpɔʀ ?
Jak dlouho to trvá na letiště (taxíkem)?
Ça prend combien de temps pour aller à l'aéroport (en taxi) ?
sa pʀɑ̃ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ puʀ ale a laeʀɔpɔʀ (ɑ̃ taksi) ?
Jak dlouho před odletem mám být na letišti?
Il faut être à l'aéroport combien de temps avant le départ ?
il fo εtʀ a laeʀɔpɔʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ avɑ̃ lə depaʀ ?
Dostavte se na letiště dvě hodiny před odletem.
Arrivez à l'aéroport deux heures avant le départ.
aʀive a laeʀɔpɔʀ døzœʀ avɑ̃ lə depaʀ
Kde si mohu nechat zabalit zavazadla (do fólie)?
Où est le service d'emballage des bagages ?
u ε lə sεʀvis dɑ̃balaʒ de bagaʒ ?
Kam se mám dostavit k odbavení?
Où est le guichet d'enregistrement ?
u ε lə giʃε dɑ̃ʀ(ə)ʒistʀəmɑ̃ ?
Mohu si tohle vzít na palubu?
Je peux le prendre à bord ?
ʒə pø lə pʀɑ̃dʀ a bɔʀ ?
Jaká je maximální váha zavazadel na osobu?
Quel est le poids maximum autorisé pour les bagages par personne ?
kεl ε lə pwɑ maksimɔm ɔtɔʀize puʀ le bagaʒ paʀ pεʀsɔn ?
Kolik se platí za zavazadla nad váhu?
Combien est-ce qu'on paie pour les bagages supplémentaires ?
kɔ̃bjε̃ εs kɔ̃ pε puʀ le bagaʒ syplemɑ̃tεʀ ?
Mohu už jít na palubu?
Je peux monter à bord ?
ʒə pø mɔ̃te a bɔʀ ?
Ztratil jsem palubní lístek.
J'ai perdu ma carte d'embarquement.
ʒe pεʀdy ma kaʀt dɑ̃baʀkəmɑ̃
Kde si mohu vyzvednout zavazadla?
Où est-ce que je peux récupérer mes bagages ?
u εs kə ʒə pø ʀekypeʀe me bagaʒ ?
letový řád
horaire de vols/d'avions
ɔʀεʀ də vɔl/davjɔ̃
let
vol
vɔl
přílety
arrivées
aʀive
odlety
départs
depaʀ
podle plánu
sur l'horaire
syʀ lɔʀεʀ
zrušen
annulé
anyle
kvůli špatnému počasí
pour cause de mauvais temps
puʀ koz də mɔvε tɑ̃
zpoždění
retard
ʀ(ə)taʀ
předpokládané zpoždění
retard prévu
ʀ(ə)taʀ pʀevy
odbavení zavazadel
enregistrement des bagages
ɑ̃ʀ(ə)ʒistʀəmɑ̃ de bagaʒ
odletová hala
salle d'embarquement
sal dɑ̃baʀkəmɑ̃
výdej zavazadel
(zone de) livraison des bagages
(zon də) livʀεzɔ̃ de bagaʒ
tranzitní prostor
salles de transit, (zone) transit
sal də tʀɑ̃zitˌ (zon) tʀɑ̃zit
odbavovací přepážka
guichet d'enregistrement
giʃε dɑ̃ʀ(ə)ʒistʀəmɑ̃
přistávací plocha
piste d'atterrissage
pist dateʀisaʒ
příruční zavazadlo
bagage à main
bagaʒ a mε̃
letenka
billet d'avion
bijε davjɔ̃
palubní lístek
carte d'embarquement
kaʀt dɑ̃baʀkəmɑ̃
letuška
hôtesse de l'air
otεs də lεʀ
nouzové přistání
atterrissage forcé
ateʀisaʒ fɔʀse
bezpečnostní pás
ceinture de sécurité
sε̃tyʀ də sekyʀite

Rezervace letenky

Réservation d'un billet d'avion
Rád bych si rezervoval letenku do...
Je voudrais réserver un billet (d'avion) pour...
ʒə vudʀε ʀezεʀve œ̃ bijε (davjɔ̃) puʀ
Kolik stojí letenka v turistické/první třídě?
Combien coûte un billet (d'avion) en première classe/classe touriste ?
kɔ̃bjε̃ kut œ̃ bijε (davjɔ̃) ɑ̃ pʀəmjεʀ klɑs/klɑs tuʀist ?
Máte ještě volno na dnešek?
Est-ce qu'il y a encore des places (libres) pour aujourd'hui ?
εs kil i a ɑ̃kɔʀ de plas (libʀ) puʀ oʒuʀdɥi ?
Je to přímý let?
C'est un vol direct ?
setœ̃ vɔl diʀεkt ?
Je to let s mezipřistáním?
C'est un vol avec escale ?
setœ̃ vɔl avεk εskal ?
V kolik hodin odlétá mé letadlo?
À quelle heure part mon avion ?
a kεl œʀ paʀ mɔnavjɔ̃ ?
Let má (hodinu) zpoždění.
Le vol est retardé (d'une heure).
lə vɔl ε ʀ(ə)taʀde (dyn œʀ)
Váš let byl zrušen.
Votre vol est annulé.
vɔtʀ vɔl εtanyle
Kdy letí další letadlo do...?
À quelle heure est le prochain vol pour... ?
a kεl œʀ ε lə pʀɔʃε̃ vɔl puʀ... ?
Mohu stornovat letenku/rezervaci?
Je peux annuler mon billet/ma réservation ?
ʒə pø anyle mɔ̃ bijε/ma ʀezεʀvasjɔ̃ ?
Kolik je stornovací poplatek?
Combien font les frais d'annulation ?
kɔ̃bjε̃ fɔ̃ le fʀε danylasjɔ̃ ?
Mohu použít letenku na další let?
Je peux utiliser le billet pour le prochain vol ?
ʒə pø ytilize lə bijε puʀ lə pʀɔʃε̃ vɔl ?

V letadle

À bord d'un avion
V kolik hodin přistaneme?
On atterrit à quelle heure ?
ɔ̃nateʀi a kεl œʀ ?
Kdy bude první mezipřistání?
C'est quand la première escale ?
se kɑ̃ la pʀəmjεʀ εskal ?
Nejde mi otevřít/zavřít přihrádka na zavazadla.
Je n'arrive pas à ouvrir/fermer le coffre à bagages.
ʒə naʀiv pɑ a uvʀiʀ/fεʀme lə kɔfʀ a bagaʒ
Nejde mi zapnout bezpečnostní pás.
Je n'arrive pas à attacher ma ceinture.
ʒə naʀiv pɑ a ataʃe ma sε̃tyʀ
Můžete mi pomoci sklopit opěradlo?
Vous pouvez m'aider à baisser le siège ?
vu puve mede a bεse lə sjεʒ ?
Mohl byste si prosím narovnat sedadlo?
Vous pouvez relever votre siège, s'il vous plaît ?
vu puve ʀ(ə)ləve vɔtʀ sjεʒˌ sil vu plε ?
Rád bych si otevřel (sklápěcí) stolek.
Je voudrais utiliser ma tablette.
ʒə vudʀε ytilize ma tablεt
Nefunguje mi světlo na čtení.
Ma liseuse ne marche pas.
ma lizøz nə maʀʃ pɑ
Je mi špatně od žaludku.
J'ai mal au cœur.
ʒe mal o kœʀ
Mohu dostat něco proti nevolnosti?
Je pourrais avoir quelque chose contre le mal de l'air ?
ʒə puʀε avwaʀ kεlk(ə) ʃoz kɔ̃tʀ lə mal də lεʀ ?
Musím na záchod.
Je dois aller aux toilettes.
ʒə dwa ale o twalεt
Kde je pytlík (na zvracení)?
Où est le sac ?
u ε lə sak ?
Mohu tady kouřit?
Je peux fumer ici ?
ʒə pø fyme isi ?
Mohl bych dostat deku?
Je peux avoir une couverture ?
ʒə pø avwaʀ yn kuvεʀtyʀ ?
Co si budete přát k pití?
Qu'est-ce que vous voulez boire ?
kεs kə vu vule bwaʀ ?
Je pití v ceně (letenky)?
Les boissons sont comprises ?
le bwasɔ̃ sɔ̃ kɔ̃pʀiz ?
Mohu dostat ještě jednu?
Je peux en avoir encore un ?
ʒə pø ɑ̃ avwaʀ ɑ̃kɔʀ œ̃ ?
Můžete mi to dát bez ledu?
Je peux l'avoir sans glace ?
ʒə pø lavwaʀ sɑ̃ glas ?

Ztracená zavazadla

Bagages perdus
Kde mohu oznámit ztrátu zavazadel?
Où signaler la perte de bagages ?
u siɲale la pεʀt də bagaʒ ?
Zdá se, že jste mi ztratili zavazadla.
Il paraît que vous avez perdu mes bagages.
il paʀε kə vuzave pεʀdy me bagaʒ
Přiletěl jsem letem č. ... z...
J'étais dans le vol No. ... de ...
ʒetε dɑ̃ lə vɔl nymeʀo ... də
U výdeje zavazadel jsem svá zavazadla nenašel.
Je n'ai pas trouvé mes bagages sur le tapis roulant.
ʒə ne pɑ tʀuve me bagaʒ syʀ lə tapi ʀulɑ̃
Měl jsem dvě/tři zavazadla.
J'avais deux/trois bagages.
ʒavε dø/tʀwɑ bagaʒ
Dorazilo jenom jedno.
Un seul bagage est arrivé.
œ̃ sœl bagaʒ εtaʀive
Byly to dva modré/černé kufry.
C'était deux valises bleues/noires.
setε dø valiz blø/nwaʀ
Mám na nich jmenovky.
J'ai un porte-adresse dessus.
ʒe œ̃ pɔʀtadʀεs d(ə)sy
Ta zavazadla nutně potřebuji.
J'ai vraiment besoin de mes bagages.
ʒe vʀεmɑ̃ bəzwε̃ də me bagaʒ
Můžete mi prosím zjistit, kde jsou?
Vous pouvez trouver où ils sont, s'il vous plaît ?
vu puve tʀuve u il sɔ̃ˌ sil vu plε ?
Dejte mi prosím vědět na toto číslo.
Contactez-moi à ce numéro-là, s'il vous plaît.
kɔ̃taktemwa a sə nymeʀolaˌ sil vu plε
Dneska bych si je mohl ještě přijet vyzvednout.
Je pourrais venir les chercher aujourd'hui même.
ʒə puʀε v(ə)niʀ le ʃεʀʃe oʒuʀdɥi mεm
Zítra už musím být jinde.
Demain il faut que je sois ailleurs.
d(ə)mε̃ il fo kə ʒə swa ajœʀ
Bylo by možné poslat je potom za mnou do...?
Vous pouvez me les faire parvenir à... ?
vu puve mə le fεʀ paʀvəniʀ a... ?
Jak dlouho asi potrvá, než je najdete?
Combien de temps ça va vous prendre de les trouver ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ sa va vu pʀɑ̃dʀ də le tʀuve ?
Kdy mohu očekávat, že je dostanu zpátky?
Je peux m'attendre à les avoir quand ?
ʒə pø matɑ̃dʀ a lezavwaʀ kɑ̃ ?
Kde mohu nárokovat náhradu za ztracená zavazadla?
Où demander une indemnisation pour bagages perdus ?
u d(ə)mɑ̃de yn ε̃dεmnizasjɔ̃ puʀ bagaʒ pεʀdy ?