Hledání zaměstnání

Hledání zaměstnání

Recherche de l'emploi
Hledám práci.
Je cherche un emploi.
ʒə ʃεʀʃ œ̃nɑ̃plwa
Jsem bez práce už 4 měsíce.
Ça fait quatre mois que je suis sans emploi.
sa fε katʀ mwa kə ʒə sɥi sɑ̃zɑ̃plwa
Reaguji na váš inzerát...
Je réponds à votre annonce...
ʒə ʀepɔ̃ a vɔtʀ anɔ̃s
Našel jsem inzerát na internetu/v novinách.
J'ai trouvé une annonce sur l'Internet/dans le journal.
ʒe tʀuve yn anɔ̃s syʀ lε̃tεʀnεt/dɑ̃ lə ʒuʀnal
Kdy se můžete dostavit na pohovor?
Quand est-ce que vous pouvez vous présenter à l'entretien d'embauche ?
kɑ̃ εs kə vu puve vu pʀezɑ̃te a lɑ̃tʀətjε̃ dɑ̃boʃ ?
Jsem pozvaný na (přijímací) pohovor.
J'ai été convoqué à un entretien (d'embauche).
ʒe ete kɔ̃vɔke a œ̃nɑ̃tʀətjε̃ (dɑ̃boʃ)
Hledáme kvalifikované pracovníky...
On recrute du personnel qualifié...
ɔ̃ ʀ(ə)kʀyt dy pεʀsɔnεl kalifje
Bude potřeba zaškolení.
Une formation sera nécessaire.
yn fɔʀmasjɔ̃ s(ə)ʀa nesesεʀ
Jsem vyučený (jako) kuchař.
J'ai une formation de cuisinier.
ʒe yn fɔʀmasjɔ̃ də kɥizinje
Pracoval jsem jako...
J'ai travaillé comme/en tant que...
ʒe tʀavaje kɔm/ɑ̃ tɑ̃ kə
Pracoval jsem tři roky jako číšník.
J'ai travaillé trois ans comme garçon.
ʒe tʀavaje tʀwɑzɑ̃ kɔm gaʀsɔ̃
Mám dlouholetou praxi v oboru...
J'ai une longue expérience professionnelle dans...
ʒe yn lɔ̃g εkspeʀjɑ̃s pʀɔfesjɔnεl dɑ̃
Jaké jsou pracovní podmínky?
Quelles sont les conditions de travail ?
kεl sɔ̃ le kɔ̃disjɔ̃ də tʀavaj ?
Jaký mohu očekávat nástupní plat?
À quel salaire de départ je peux m'attendre ?
a kεl salεʀ də depaʀ ʒə pø matɑ̃dʀ ?
Kdy můžete nastoupit?
Quand pouvez-vous commencer à travailler ?
kɑ̃ puvevu kɔmɑ̃se a tʀavaje ?
Potřebuji pracovní povolení?
J'ai besoin d'un permis de travail ?
ʒe bəzwε̃ dœ̃ pεʀmi də tʀavaj ?
Máte povolení k pobytu?
Vous avez un permis de séjour ?
vuzave œ̃ pεʀmi də seʒuʀ ?
Máte pracovní vízum?
Vous avez un visa de travail ?
vuzave œ̃ viza də tʀavaj ?
Vyplňte tento formulář (podle vzoru).
Remplissez ce formulaire (comme suit).
ʀɑ̃plise sə fɔʀmylεʀ (kɔm sɥi)
Nabídli mi práci...
Ils m'ont offert le poste de...
il mɔ̃ ɔfεʀ lə pɔst də
Jsem v tříměsíční zkušební době.
Je suis en période d'essai de trois mois.
ʒə sɥizɑ̃ peʀjɔd desε də tʀwɑ mwa
úřad práce
agence nationale pour l'emploi, ANPE
aʒɑ̃s nasjɔnal puʀ lɑ̃plwaˌ aenpee
přihlásit se na úřadě práce
s'inscrire à l'ANPE/au chômage
sε̃skʀiʀ a laenpee/o ʃomaʒ
pracovní agentura
agence/bureau de placement
aʒɑ̃s/byʀo də plasmɑ̃
personální agentura
cabinet de recrutement
kabinε də ʀ(ə)kʀytmɑ̃
volná pracovní místa
offre d'emploi
ɔfʀ dɑ̃plwa
inzerát
petite annonce
p(ə)tit anɔ̃s
přijímací pohovor
entretien d'embauche
ɑ̃tʀətjε̃ dɑ̃boʃ
životopis
CV
seve
osobní údaje
données personnelles
dɔne pεʀsɔnεl
jméno a příjmení
prénom et nom
pʀenɔ̃ e nɔ̃
datum narození
date de naissance
dat də nεsɑ̃s
místo narození
lieu de naissance
ljø də nεsɑ̃s
zdravotní stav
état de santé
eta də sɑ̃te
rodinný stav
situation de famille
sitɥasjɔ̃ də famij
svobodný
célibataire
selibatεʀ
ženatý
marié
maʀje
vdaná
mariée
maʀje
rozvedený
divorcé
divɔʀse
adresa
adresse
adʀεs
adresa trvalého bydliště
adresse permanente
adʀεs pεʀmanɑ̃t
přechodná adresa
adresse provisoire/actuelle
adʀεs pʀɔvizwaʀ/aktɥεl
kontaktní telefon
numéro de téléphone
nymeʀo də telefɔn
e-mailová adresa
adresse électronique
adʀεs elεktʀɔnik
vzdělání
formation
fɔʀmasjɔ̃
praxe
parcours professionnel
paʀkuʀ pʀɔfesjɔnεl
pracovní zkušenosti
expérience professionnelle
εkspeʀjɑ̃s pʀɔfesjɔnεl
předchozí zaměstnavatel
employeur antérieur
ɑ̃plwajœʀ ɑ̃teʀjœʀ
schopnost práce na PC
aptitude informatique
aptityd ε̃fɔʀmatik
jazykové znalosti
connaissance des langues étrangères
kɔnεsɑ̃s de lɑ̃g etʀɑ̃ʒεʀ
zájmy
centres d'intérêt
sɑ̃tʀ dε̃teʀε
řidičský průkaz
permis de conduire
pεʀmi də kɔ̃dɥiʀ
datum možného nástupu
date de disponibilité
dat də dispɔnibilite